Avdramaterisera betygen

2007-06-26

Regeringen tänker stoppa elevernas möjlighet till taktikval i gymnasiet, rapporterar DN och SvD. En elev kan välja enklare ämnen med högre betyg för att höja sitt betygspoäng.

Media har den senaste tiden också rapporterat att vissa skolor ger högre betyg än andra (SvD, DN). Barnombudsmannen Lena Nyberg vill (DN debatt 8/6-07) ge elever rätt att överklaga betyg.

Betygen debatteras ständigt. Det beror på att de spelar en alldeles för avgörande roll för eleven och i skolan. Det är dags att tänka om.

  • Inför inträdesprov till gymnasiet och högre utbildningar. Exempelvis ska de som saknar tillräckliga kunskaper i matematik för att följa undervisningen vid KTH inte antas till utbildningen. Som det nu är tvingas KTH ge kurser på gymnasienivå.
  • Hur en elev har fått sina kunskaper har däremot inte någon betydelse. Den elev som vill förbättra sina kunskaper i ett ämne ska givetvis få det. Om en kurs är elementär eller avancerad är sak samma om betyget inte har någon betydelse utan intagningen beror på resultatet av inträdesprovet.
  • Behåll betygen. De är ett standardiserad sätt för lärare att informera eleverna om lärarens uppfattning om elevens kunskaper och är ett bra sätt att följa upp utbildningens kvalitet. Centralprov och inspektioner är nödvändiga för att ett betyg ska betyda samma sak i alla skolor. Det ska inte vara möjligt att skaffa sig en falsk examen typ Littorin genom att välja rätt skola.
  • Låt de studerande sätta betyg på lärare och utbildningen under utbildningen. Fungerar utbildningen som de förväntade sig? Vad kan göras bättre? De bör ges en ny möjlighet att bedöma utbildningen några år senare. Var det något som saknades i utbildningen?
  • Prissätt utbildningen. All utbildning är dyrbar. Lärare, lokaler, utbildningsmaterial kostar massor. Denna kostnad måste redovisas genom tydlig kostnadsbaserad prissättning.
  • Utbildningen måste effektiviseras. Kostnaden för de studerande är hög. Lån i stället för lön. Examen ger vissa en något högre lön i framtiden, men avbetalningar på lån ger många välutbildade lägre livslön. Utbildning lönar många illa. Det gäller även samhället i stort, då ineffektiv, utdragen utbildning minskar skatteintäkterna.
  • Inför livslångt studiebidrag. Kunskapen behöver ständigt förnyas. En stor del av den kunskap som lärdes ut för 20 år sedan är idag obsolet. Färsk kunskap måste ständigt fyllas på. Mycket sker inom arbetets ram, men det räcker inte. Alla måste ges rätt till återkommande studieperioder genom t.ex. fördelaktiga villkor för sparande till framtida studier godkända av skolverket eller högskoleverket.

Det nuvarande betygssystemet fungerar illa. Dåliga resultat som kan beror en tids sjukdom, problem i hemmet, deppighet, etc kan få livsavgörande konsekvenser. Det är galet. Alla som vill förbättra sina kunskaper måste ges samhällets stöd. Det är bara då vi lever i ett kunskapsskapsamhälle.

DN: Stopp för taktikval i gymnasiet
SvD: Gymnasieelevers taktikval stoppas

Glöm inte facket, Niklas

2007-06-24

Att läsa Niklas Ekdals söndagskrönikor är en njutning. Tänk om det gick att rösta på honom i riksdagsvalet. Ekdal beskriver den nya fördelningspolitiken som regeringen och Sverige behöver: väck med LAS, fler jobb som ger fler jobb, lärlingsplatser, bostadslån till ungdomar, kunskapsskola, platt skatt, individuell föräldraförsäkring och höjt barnbidrag.

Givetvis måste LAS bort. Skolan måste ge kunskaper som alla behöver på jobbet och för att fungera i samhället. individuell föräldraförsäkring och höjt barnbidrag. Allt det är bra, men Ekdals politik räcker ändå inte riktigt.

Lärlingsplatser är en självklarhet men de ska inte bara finnas för ungdomar. Alla företag bör få lägre kostnader om de åtar sig att utbilda anställda så att de uppnår fastställd kompetens. Det innebär en satsning på livslångt lärande som kunskapssamhället kräver.

Fler jobb förutsätter att arbetsgivarna har råd att anställa även dem som inte har helt rätt utbildning och själv ger de kunskaper som behövs, men också att de som inte jobbar lika bra blir billigare.

Bostadslån behöver också de som inte är ungdomar, t.ex. vid flytt till dyra områden som Stockholm. En bostad är en bra investering, men det hjälper ju inte om bankerna inte ställer upp.

Platt skatt är motsatsen till ”instegsjobb genom lägre skatter eller startlöner”. Men än ännu mer platt skatt än idag är inte angeläget. De flesta har mindre än 317.700 (snittlönen var 2006 ca 270.000 kr) och har ingen marginalskatt utan betalar samma procentsats i form av kommunalskatt, moms och arbetsgivaravgifter.

Det Niklas Ekdal glömmer är facket som är den allvarliga hämskon på utvecklingen. Facket har tvingar företagen på knä. Hot om förödande strejk tvingar företagen att gå med på i stort sätt allt som facket begär. Lagstiftning om proportionella stridsåtgärder mellan parterna måste införas med det snaraste.


Regeringen måste kritisera Iran och Pakistan

2007-06-20

De iranska och pakistanska regeringarnas angrepp på mot Englands beslut att adla Salman Rushdie är fullständigt oacceptabla. Den svenska regeringen måste kalla till sig ländernas ambassadörer i Sverige och framföra reprimander mot deras angrepp. Dessutom måste Sverige begära att EU uttalar sig skarpt mot de båda ländernas agerande.

Under bråket om Mohammed-teckningarna fegade den svenska regeringen. Det ledde till två anmälningar av riksdagsmännen Lars Leijonborg (anmälan) och Björn von der Esch till konstitutionsutskottet mot den dåvarande justitieministern Laila Freivalds som stödde påtryckningar mot det webbföretag som lät en användare publicera teckningarna.

DN: Bråket om Rushdie växer
SvD: Rushdiebråk växer


Fred på gång mellan Israel och Palestina?

2007-06-17

Kanske kan det ändå komma något positivt ut av den senaste ohyggliga utvecklingen i Gaza. Den folkvalde presidenten Mahmoud Abbas har tillsatt en expeditionsministär när den tidigare regeringen utsedd också den av folket fallit samman och privata ”militärer” mördat, och fängslat poliser som stod under presidentens befäl i enlighet med beslut av Palestinas parlament. Gaza har därmed blivit en ”skurkstat” som styrs utan lag av diverse väpnade grupper.

Men detta kan som sagt leda till något positivt. USA och EU återupptar det ekonomiska stödet till Palestina då den nya regeringen förklarat att den respekterar ingångna avtal om erkännande av Israel. Förmodligen kommer Israel angripa Gaza för att förhindra att de grupper som nu har makten där, med stöd av bl.a. Iran, inte ska ges möjlighet att förverkliga sitt uttalade mål att förgöra staten Israel. Därigenom löses till slut den kris som valet av Hamas skapade.

Men, säger några, varför respekterades inte det palestinska folkets val av Hamas. Alla anser ju att valet var demokratiskt.

Det är givetvis det palestinska folkets rätt att välja vilken regim det vill, men det ledar lika självklart inte till att andra länder accepterar denna regims värderingar och aktioner.

Till det bör läggas att valet var demokratiskt bara i dess mest begränsade mening. Alla fick rösta och rösthemligheten var säkrad. Men valmöjligheterna var begränsade mellan ett Al-Fatah som var ökänt för sin korrupthet och Hamas som med ekonomiskt stöd från Iran, svarat för en omfattande social verksamhet.

Om denna utveckling sedan leder till att den nyvalde ledaren för arbetarpartiet och nye försvarsministern ytterligare stärker sin ställning så kan han bli Israels premiärminister och återuppta sin roll fredsduva. Med fungerande relation till Mahmoud Abbas kan förutsättningarna för en konstruktiv fred vara bättre än på mycket länge.

DN: Palestinska krisregeringen har tillträtt
SvD: Israeler i norra Gazaremsan 


Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

2007-06-03

Eva Skillgates undersökning om naprapati har fått ett kraftigt genomslag på nätet. Googling ger följande: ”Skillgate naprapati/naprapat”: 339 träffar, ”Skillgate naprapathy OR naprapate”: 252 träffar.

Mot bakgrund av de brister som finns i studien säger det något om den bristande kontrollen hos dem som publicerar nyheten och att det finns många förespråkare av alternativmedicin som längtar efter stöd för sin tro. Säger det också något om kvaliteten på den forskning som sker vid Karolinska Institutet?

Men först; vem är Eva Skillgate? På nöjestorget(!) presenteras hon bl.a. på följande sätt.
”Eva Skillgate är Legitimerad naprapat, Akupunktör och folkhälsovetare.”
”Eva Skillgate som arbetat som naprapat och akupunktör i 15 år delar med sig av sina erfarenheter och tankar.”
”Parallellt med den egna patientmottagningen arbetar hon som lärare på Naprapathögskolan i Stockholm, där hon bl a undervisar i ämnen som anatomi, massage, folkhälsovetenskap och forskningsmetodik.”
”2002 tog Eva en magisterexamen i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, med inriktning mot rygg- och nackbesvär. Hon har också studerat akupunktur, b la på Karolinska Institutet.

Skillgate undervisar alltså i folkhälsovetenskap och forskningsmetodik på Naprapathögskolan. Denna skolas kvalitet granskas av Högskoleverket som kommer till följande slutsats: ”Det finns ingen forskningsmiljö inom högskolorna, och utbildningarna saknar forskningsanknytning. De skriftliga inlagor som båda högskolorna ingivit rörande evidensen för kiropraktisk respektive naprapatisk behandling har inte övertygat bedömarna. Behovet av att förankra behandlingarna i vetenskap och beprövad erfarenhet beaktas inte i utbildningarna. Undervisning och handledning i vissa kurser ges av lärare utan rätt kompetens.”

Ok, så lärarjobbet på Naprapathögskolan är kanske inte så meriterande, men hon är ju ändå utbildad på Karolinska Institutet och rapporten gjordes inom institutet. Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!

Eftersom det gäller kvalitet på forskning ligger det nära till hands att granska vad Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU säger om den medicinska forskningen. I SBUs tidning Vetenskap & Praxis skriver man om läkemedelsforskning under rubriken ”Forskning eller reklam?”. Men artikeln har ändå relevans då det handlar om att de som utför forskningen kan ha ett egenintresse av ett visst utfall.

Artikeln inleds med konstaterandet ”Samtidigt som det saknas bra studier som jämför olika behandlingar, publiceras mängder av irrelevanta eller missvisande undersökningar av enstaka behandlingsmetoder, ofta läkemedel.”

SBUs styrelseordförande Nina Rehnqvist säger ”I dag är den vetenskapliga kvaliteten ofta för låg i de läkemedelsstudier som skulle kunna besvara kliniskt viktiga frågor. I SBU-projektet om behandling av långvarig smärta, till exempel, bedömdes 20 procent av de relevanta studierna ha lågt bevisvärde. Och mätmetoderna i de övriga spretar så mycket att det är svårt att väga samman resultaten. Vi måste ifrågasätta om allt det här är etiskt och ekonomiskt försvarbart – särskilt när det inom samma ämnesområde finns stora kunskapsluckor som inte fylls.

SBU överväger nu att införa ett internationellt system Grade för betyg på forskningsrapporter. Det låter vettigt. Sedan är det bara att hoppas att media ger lika stor uppmärksamhet till betygsättningen, ”rapportens studentexamen”, som när den just har fötts. Vi får se vilket betyg Naprapatstudien får när den granskas.

Wikipedia finns nu en ganska bra artikel om naprapati.


Dra in stödet till naprapaterna

2007-06-01

Min text om Naprapati fick nio läsvärda kommentarer – inte minst nr 9 som dokumenterar en rad brister i den undersökningen om Naprapati som fick så omfattande och positiv presentation i massmedia. Och beklämmande nog även på Karolinska Institutets webb.

Undersökningen kritiseras starkt även i Dagens Medicin. Några citat:
– … studien en miss, skriver sex företrädare för sjukgymnastförbundet
– Studien haltar dock betänkligt och verkar i metod och upplägg ha som sitt främsta syfte att sälja in naprapati som behandlingsmetod hos landstingen.
– När det sedan gäller den aktuella studien så kan man ju inte annat än undra hur den överhuvudtaget kunnat bli publicerad. Den håller ju närmast löjeväckande kvalitet rent vetenskapligt.
– Jag [har] genomfört en sökning fram till och med Jan -07 med sökord naprapat och olika former av detta i de stora med[icinska] databaserna utan att egentligen finna några studier i ämnet kopplade till ryggbesvär.
– Hur kan studien ägt rum när naprapater inte ens har godkänd utbildning från högskola verket? Diskussioner är inte aktuellt!
– OK, det var en kass studie som man inte kan dra så många slutsatser av.
– Man blir ju trött när en erbarmligt dålig studie trummas ut som om de hade lösningen på nack- och ryggproblemen. smärta i nacke och rygg.

Vilken sågning!

Sedan 1998 är naprapater legitimerade av Socialstyrelsen. Den måste bort, då den ju får folk att tro att naprapatisk behandling har någon effekt. Det är upp emot 200.000 patienter luras varje år i Sverige.

Sju landsting erbjuder naprapati, tre i egen regi och fyra genom att remittera patienter till extern behandlare.

Är det förenligt med landstingens uppdrag? Landstingen ska ju följa Hälso- och sjukvårdslagen. I lagens § 3a står det ” När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.” Det tolkar jag som att landsting inte har rätt att erbjuda, eller bekosta, annan behandling än som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.


%d bloggare gillar detta: