Till Svenska Kyrkan: Ta avstånd ifrån Guds uppmaningar om stening!

2007-07-23

Tack för det utförliga svaret . Det var givetvis ingen överraskning att Svenska Kyrkan är emot stening och annan form av dödsstraff. Men helt pacifiskt är väl inte kyrkan? Är det rätt att döda i krig? Är eutanasi eller sedering ok? Abort?

Hur ska då Gamla Testamentet tolkas? Angelina Backman tycker personligen (min kurs) inte att dessa lagar kan styra oss idag. Det viktiga är, säger hon, att se på Jesus och hänvisar till Johannesevangeliet, kapitel 8. Men hur ska det tolkas? AB har sin personliga tolkning. Andra kan tolka Johannesberättelsen på ett annat sätt, t.ex. att stening i sig är rätt, men den får endast utföras av dem utan synd (exempelvis av Jesus?).

Varför fördömer inte Jesus steningen som omoralisk, utan endast tar fram det praktiskt inte är möjligt att genomföra? Som fd ärkebiskopen K G Hammar påpekar finns det åtskilliga kristna som har denna uppfattning, dvs att dödsstraff är överensstämmer med den kristna tron och klarar att hantera de praktiska problemen.

Biskop Claes-Bertil Ytterberg tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan är med och gör sin röst hörd i den här frågan. Men det är svårt att höra Svenska Kyrkan. Pressmeddelandet han refererar till är daterat 1999. Och den länk till kampanjen mot dödstratt på Svenska Kyrkans webb är svår att finna.

I Svenska Kyrkan skriver i sitt svar ”Kring hur Gamla testamentets regler och lagar ska kunna tolkas och hur man kan förhålla sig till dessa texter har kristna och andra funderat mycket under de senaste åren. Som du ser av citaten ovan menar man inom Svenska kyrkan att påbud om dödsstraff kan man inte följa.”

Svenska Kyrkan anser sig alltså inte kunna följa Guds många krav om stening. ”De som har skrivit bibeln var människor – och män. Jag tror att vi ska läsa bibeln med friska, öppna ögon. Se texten som en text av människor, men om Gud.”, skriver Kristina Berlin, ”Och ibland händer det att några ord, en berättelse… får liv. Och då blir det Guds ord, Guds tilltal till mig.”

Lars Stenström skriver att att avsnitt i Bibeln kan verkar omänskliga, t.ex. i Moseböckerna, men att 10 Guds bud är en inspirationskälla. Trots det skriver han att ”sådan texter inte stör mig eftersom det visar på trons och religionens urgamla ursprung. Och det vore väl lite inskränkt om man inte kunde glädjas åt den utveckling och förnyelse som då kan upptäckas även i religionens värld.” (Ändring: I en tidigare version av denna text skrev jag att det var Mikael Hansson som stod för citatet ovan, men det är alltså Lars Stenström.)

Detta avslutande stycke är chockerande. En av de grundläggande principerna för Svenska Kyrkan är Sola scriptura, som innebär att Bibeln ansågs vara högsta norm för kyrkans tro, liv och lära, inte nedärdva traditioner och av människor påbjudna ordningar. Svenska Kyrkans svar är skrivet enligt denna princip. Var och en får tolka Bibeln som den vill. De som uppfattar Gud krav på stening som en religiös plikt har rätt lika mycket som den som hävdar motsatsen.

Det håller inte. Det är hög tid att Svenska Kyrkan klart och tydligt tar avstånd från grymheterna i det Gamla Testamentet?


Fler katolska sexövergrepp i Sverige

2007-07-20

I dag offentliggör Katolska Kyrkan det första fallet av våldtäkt på minderårig i Sverige. Det ska ha begåtts av en präst för ca 50 år sedan. Är det det enda? Varför har inte det aktuella fallet offentliggjorts tidigare?

Vi vet inte om det finns fler fall. Däremot finns det tecken på det.

I andra länder har Katolska Kyrkan försökt att tysta ned dessa brott. Erkännandena har först kommit när bevisen varit överväldigande. Och då har man gjort allt för att komma undan straffen, t.ex. genom att gömma undan förövarna och fiffla undan sina pengar så att den enormt rika Katolska Kyrkan verkar bankrutt för att slippa betala skadestånd till de 1000-tals barn prästerna våldtagit.

Bakom detta agerande står påven. Redan 1962 sände Vatikanen ett brev till biskoparna om de omfattande sexövergreppen. 2001 blev nuvarande påven ansvarig för hur dessa övergrepp skulle hanteras. Han sända detta år ut ett nytt brev till alla biskopar inga uppgifter om övergreppen fick lämnas till myndigheterna. Påvlig konfidentialitet skulle gälla. Den som bryter denna hemligstämpel bestraffas, t.ex. med uteslutning ur katolska kyrkan vilket för en katolik är detsamma som att för evigt dömas till helvetet. De drabbades barnen och föräldrarna har hotats med uteslutning och helvetet om de inte teg om övergreppen. Läs mer om bevisen här.

Det är genom denna utpressning som påven tystade de katolska präster i Sverige som kan ha känt till sexövergreppen i Göteborg och som gör att ev andra liknande övergrepp i Sverige effektivt tystas ned.

Det är bara att hoppas på att andra som drabbats av präster i sexuell nöd vänder sig till polisen och Katolska Kyrkan ställs till ansvar.

DN: Katolsk biskop ber om ursäkt
SvD: Katolsk biskop ber om ursäkt


Svenska Kyrkan svarar om stening av otrogna

2007-07-20

(Svar från Svenska Kyrkan på frågan om dess inställning till stening av otrogna.)

Hej. Tack för din fråga.

Det är helt uppenbart att Svenska kyrkan är emot stening. Svenska kyrkan är över huvud taget kritisk mot dödsstraff och inom Svenska kyrkan finns en klart uttalad åsiktsgemenskap om att dödstraff är fel.

Du kan läsa mer på Fråga om tro & liv om dessa frågor. Här har jag tagit ut två svar som handlar om dödstraff.

Angelina Backman skriver:

”I bibeln finns stoff att hämta för både de som är för och de som är mot dödsstraff. I gamla testamentet står det en hel del om dödsstraff och vilka brott som får en sådan påföljd, äktenskapsbrott t.ex. Titta gärna i tredje Mosebok, där står en del om detta.

Personligen tycker inte jag att dessa lagar, som reglerade ett nomadlevande folk, kan styra oss idag. Vårt rättstänkande och vårt rättsväsende är uppbyggt och utvecklat på ett annat sätt. Själv menar jag att vi, som kristna, måste läsa om vad Jesus sade och gjorde.

Ett tydligt och bra exempel finns i Johannesevangeliet, kapitel 8. Där kommer en grupp religiösa ledare med en kvinna som begått just äktenskapsbrott, hon skulle enligt lagen stenas, men vad säger nu denne lärde man, Jesus? Jesus svarar att den som är utan synd, dvs. den som ALDRIG gjort fel, ska döda henne. Ingen kastar någon sten.

Utifrån detta hittar jag mina argument mot dödsstraff. Ingen av oss har rätt att döda en annan människa. ”

Boel Skoglund skriver som svar på en tidigare fråga:

”Jag delar din frustration över detta och kan enligt mitt sätt att förstå och tolka Guds vilja inte förespråka dödsstraff. Att en brottsling ska dömas för sitt brott, är helt klart. Det tror jag att majoriteten av alla människor är överens om. Att sen ledare i vissa länder menar att en del brott är så grova att brottslingen ska plikta med sitt eget liv, det menar jag strider mot kristen tro och övertygelse.”

Svenska kyrkan kämpar mot dödsstraff

Svenska kyrkans kritiska inställning till dödsstraff kan du läsa mer om i ett pressmeddelande från Svenska kyrkan som sändes ut 990701 . Där står följande:

”Dödsstraffen måste stoppas. Det menar Svenska kyrkans centralstyrelse som stödjer en kampanj mot dödsstraff. Även om dödsstraffen minskat genom åren är det fortfarande tillåtet i drygt 70 länder.

– Dödsstraff är den yttersta kränkningen av människovärdet, säger biskop Claes-Bertil Ytterberg. Därför är det viktigt att reagera. Att döma över en annan människas liv är att sätta sig i Guds ställe och då är det en självklar plikt utifrån kristen övertygelse att vara med och agera.

Svenska kyrkan stödjer en kampanj som Sant´Egdios startat. Sant´Egdios är en lekmannarörelse inom Katolska kyrkan som arbetar med allt ifrån välgörenhet i form av soppkök till fredsarbete. På Svenska kyrkans hemsida kommer det framöver att finnas en länk med information om kampanjen, samt möjlighet för den som vill att elektroniskt underteckna uppropet mot dödsstraff.

– Kyrkans uppgift är att värna om människans värde, säger Claes-Bertil Ytterberg. Dödsstraff är en makthandling och makt är något som brutaliserar och korrumperar. Därför är det nödvändigt att reagera som kyrka och på det här sättet vara med och lyfta fram människovärdet.

Claes-Bertil Ytterberg tror inte att en kampanj i sig vänder upp och ner på verkligheten, men däremot är det viktigt att Svenska kyrkan är med och gör sin röst hörd i den här frågan.

− Det är lätt att bli cynisk och tycka att vissa saker inte spelar någon roll eftersom man ändå inte kan förändra världen. Men att vara en röst bland många är viktigt i kampen för att påverka, säger Ytterberg. Det absolut farligaste som finns är tystnad och likgiltighet. ”

Religiösa ledare tar avstånd från dödsstraff

Ett annat exempel på Svenska kyrkans aktiva motstånd mot dödsstraff kan du märka i förre ärkebiskop KG Hammars uttalande under ett möte med Amnesty. Tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan sade också följande på ett möte med Amnesty . Följande är en redovisning från det mötet:

”K G Hammar sade att Svenska kyrkan inte aktivt arbetar mot dödsstraffet, utan betraktar frågan som självklar och löst. Däremot var han bekymrad över andra delar av den kristna världen och framförallt en speciell del:

– Det som är pinsamt, ja direkt skamligt, i den kristna världen är USA. De flesta medlemmar i det kristna samfundet i USA är för dödsstraffet. Den kristna högern kombinerar dessutom detta med en aggression mot abort. Det är märkligt, att man värnar så om livet i dess absoluta början.

Ärkebiskopen ställde sedan den retoriska frågan om det finns en koppling mellan det faktum att president Bush som guvernör i Texas stod för en stor del av dödsstraffen och det sätt på hur vi idag löser internationella konflikter. Svaret gav han själv: tron att man kan utradera det onda med våld är grunden i både dödsstraffet och bombningarna av Afghanistan.

−Om vi vill ha fredliga mellanstatliga lösningar måste vi också avskaffa dödsstraffet.”

Du hänvisar med din länk till Wikipedia till ett antal verser ur Gamla testamentet. Kring hur Gamla testamentets regler och lagar ska kunna tolkas och hur man kan förhålla sig till dessa texter har kristna och andra funderat mycket under de senaste åren. Som du ser av citaten ovan menar man inom Svenska kyrkan att påbud om dödsstraff kan man inte följa.

Vi har tagit upp detta tidigare på Fråga om tro & liv och jag ger dig här ett par exempel på svar som Kristina Berlin och Lars Stenström gett. De sätter då in hela frågan i ett sammanhang som har med att göra kring hur man kan se på tolkning av Bibeln.

Kristina Berlin skriver i ett tidigare svar och menar att vi måste ha förståelse för att Bibeln är skriven av människor:

”De som skrivit bibeln, de som valt ut vilka texter som skulle vara med i bibeln, de var människor – och män. Och givetvis var de människor i sin tid och sin kontext. Självklart präglade det dem. Och självklart behöver inte vi ta över, stå för, tänka, tro precis som de gjorde.

Jag tror att vi ska läsa bibeln med friska, öppna ögon. Se texten som en text av människor, men om Gud.

− Och ibland händer det att några ord, en berättelse… får liv. Och då blir det Guds ord, Guds tilltal till mig.”

Också Lars B Stenström har skrivit om detta och jag klipper in hans svar här nedan som främst handlar om de fem Moseböckerna. Av det svaret kan du läsa att med dagens kunskap om hur just texter från Gamla testamentet kommit till kan vi förstå att exempelvis många av de regler som finns där inte är regler som vi ska följa idag.

Så här skriver Lars Stenström i ett tidigare svar

”Det finns ingen anledning att försvara ord ur Bibeln som för vår tid kan verka egendomliga eller rent av omänskliga. Föreskrifter i Moseböckerna är oftast inte sådana att kristna i vår tid tillämpar dem. Däremot försöker många att leva efter och låta sig inspireras av 10 Guds bud (2 Mos 20) ur samma Moseböcker.
För att överhuvudtaget få en rimlig utgångspunkt för en bedömning av (Gamla testamentets) texter … bör man fundera över i vilket kulturellt sammanhang de hör hemma. Man bör också fråga sig när de kan ha skrivits och vilket syftet kan ha varit med de regler och lagar (som det ju här nästan uteslutande är fråga om) som finns i de 5 Moseböckerna.

Länge trodde man att Moseböckerna var författade av Mose – men Bibelforskningen har visat att så inte kan vara fallet. Texterna har tillkommit under den långa perioden mellan 950 – 500 år före Kristus. Och bakom texterna står många författare och nedtecknare av muntlig tradition. Det tyder på att delar av böckernas innehåll är mycket äldre. Skapelseberättelserna är exempel på sådant som har vandrat som muntlig tradition innan de nedtecknades. Moseböckerna innehåller ju fantastiska berättelser om förbundet mellan Gud och människa. Där finns löftena till Abraham och hans barn, där finns Noa och syndafloden och en förklaring till hur det kommer sig att regnbågen lyser i skyn. Där finns sveket mot Josef som såldes och en demonstration av försoningens och förlåtelsens möjlighet. Och där finns berättelsen om befrielsen ur fångenskapen i Egypten. Så nog finns det också skäl att utnämna Moseböckerna till spännande och storartad litteratur.

Men i böckernas lagtexter finns en otrolig blandning av regler för det mellanmänskliga och det religiösa livet. Där finns föreskrifter om föda och om hur man beter sig i närheten av smittsamma sjukdomar som spetälska. Man kan som Du har gjort välja ut citat som till exempel har med sexualitet att göra och sådana handlingar som är förenade med dödsstraff. Det citaten visar är att man då, för mer än 2 500 år sedan, hade en enligt vår tids synsätt ofattbart sträng hållning och att människovärdet inte tycks ha stått högt i kurs. Men det hör säkert samman med att det ansågs oförlåtligt att medvetet bryta mot Gud den högstes lag. Det onda som hotade stammarnas och folkets sammanhållning och överlevnad skulle bekämpas och straffas.

Att det ur vår tids synvinklar sker på ett grymt och hemskt sätt behöver vi inte försvara. För min del tycker jag det räcker att försöka sätta in texterna i sitt historiska och kulturella sammanhang för att bättre förstå att det finns sådant som verkar stötande.

Att vår religion har kvar sådana texter stör inte mig eftersom det visar på trons och religionens urgamla ursprung. Och det vore väl lite inskränkt om man inte kunde glädjas åt den utveckling och förnyelse som då kan upptäckas även i religionens värld.”

Mikael Hansson
Redaktör, Fråga om tro & liv
http://www.svenskakyrkan

Svaret ovan kommenterar jag i ett separat inlägg.


Muslimsk svenska om stening av otrogna

2007-07-19

(Detta brev har jag idag sänt till Monjia Manai Sonnius som har webben Islamsidorna.)

Först vill jag tacka för en alldeles utmärkt webbplats om Islam. Du förklarar med ett enkelt och rakt språk vad Islam är och hur en muslim ska leva. Jag är mycket intresserad av Islam som har en så enormt stor inverkan på allas våra liv. Jag har massor av frågor och hoppas få ställa flera till dig. Just nu är det dock en som känns extra angelägen.

Jag har noterat att en person, Kamal Moubadder, som driver den islamiska friskolan Al-Mustafa-skolan, förespråkar stening av otrogna. Är det något som måste ske enligt Islam? Du skriver:

Hur hårt tas ett äktenskapsbrott t ex otrohet? Otrohet är ett av de värsta brotten enligt Islam. Det straffas med döden.

Vad säger Koranen om graviditet innan giftermål? Eftersom sex innan äktenskap är förbjudet, är graviditeten ett resultat antingen av ett grovt brott, eller av en våldtäkt. Mamman kan straffas för brottet, men barnet ska inte lida för det. Inget straff delas ut under graviditeten, inte heller under amningstiden. En graviditet är alltid Guds vilja och barnet väljer inte hur det blir till och vilka föräldrar det får.

Jag är mycket tacksam för att du besvarar dessa frågor:

1. Anser du som muslim att en gift muslim som är otrogen ska straffas med döden eller avviker din personliga uppfattning från Islams på denna punkt? Är det inte en risk för att det skulle innebära i det en närmast en masslakt på muslimer? Anser du att alla dessa personer ska dödas genom stening?

2. Menar du att den som har sex före äktenskapet också ska dödas, i kvinnans fall dock först sedan amningen upphört. Ska det ske med stening?

3. Sverige är ju idag inte ett muslimskt land. Innebär det att du inte tycker att otrogna muslimer i Sverige ska stenas? Löper de risk att bli stenade om de besöker ett muslimskt land? Anser du att det är rätt att kvinnor och män som varit otrogna i muslimska länder ska stenas?

4. Kamal Moubadder anser inte att risken att bli stenad är så stor då Islams beviskrav är så höga. Det ska tydligen vara minst fyra män som bevittnat samlaget (dock kan en man ersättas med två kvinnor). Men ändrar det den moraliska frågeställningen, dvs att otrogna bör dödas genom stening?

Jag är mycket tacksam för dina synpunkter om stening av otrogna. Mitt brev har jag publicerat på min webbplats och jag kommer även publicera ditt svar där alt en länk till svaret på din webb.


Är Svenska Kyrkan för stening av otrogna?

2007-07-19

Eftersom Gud på flera ställen i Bibeln uppmanar till stening har Svenska Kyrkan fått följande fråga:

Vilken inställning har Svenska Kyrkan till stening av otrogna? Bakgrunden till denna kanske märkliga fråga är att person som driver en friskola uttalat sig för stening med hänvisning till Islam. Denna uppgift fick mig att undersöka vad Koranen säger. Det visade sig att det inte finns något om stening av otrogna i Koranen men att Mohammed enligt Haditherna vid flera tillfällen beordrade stening.

Jag tog sedan reda på vad Bibeln säger om stening. På åtta ställen uppmanar Gud till stening. Vilken tolkning gör Svenska Kyrkan av dessa uppmaningar? Mot bakgrund att det tyvärr verkar finnas åtskilliga personer som principiellt förordar stening undrar jag om Svenska Kyrkan agerar mot denna barbariska uppfattning.

Det enda uttalandet mot stening som finns på er webbplats är skrivet av en Matilda Bengtsson med den högst opassande sidrubriken ”Blablablablabla”. Det verkar inte vara något officiellt ställningstagande till stening vare sig mot bakgrund uppmaningarna i Bibeln eller på grund av att det förefaller finnas andra som förordar stening med hänvisning till sin tro.

Frågan är ställd på Svenska Kyrkans webbplats. Deras svar kommer att publiceras här, ev genom en länk.


Vilka är det som vill stena otrogna?

2007-07-15

Kamal Moubaddar, som driver Al-Mustafa-skolan i Järfälla tycker att det är rätt att otrogna ska stenas. Vad är det för straff egentligen? Sker något sådant verkligen i praktiken? Och varför? Här kommer svaren:

Så här går stening till. ”Stening innebär att stenar kastas på den dömde tills han eller hon avlider. Den dömde kan befinna sig i en grop eller grävas ned till midjan i marken, allt för att den dömde inte skall ha möjlighet att undkomma. Kvinnor kan grävas ned djupare eftersom steningen som sådan annars skulle kunna leda till att brösten exponeras, vilket ses som ett problem. Stening leder oftast till en långsam och kvalfull död.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Stening)

Sker det i verkligheten. Ja, se dessa filmerna om du vågar. De är genomvidriga.
http://www.apostatesofislam.com/media/video/stoning_video_100kbps.wmv (10 min)
http://www.apostatesofislam.com/media/video/stoning-short.wmv (4 min kortad version)

Filmerna finns på http://www.apostatesofislam.com/media/stoning.htm#video. Där publiceras de med följande varning: ”This is an extremely sick and disgusting punishment, and thus watching this video can make you weak or possibly give you nausea and shock for several days. Please do not watch if you are weak-hearted.

Tyvärr kan fler sådana ohyggliga filmer hittas på nätet. Här är det en kurdisk flicka som stenas. http://www.darbandixan.com/jebar.info_.wmv Ytterligare en film med stening i närvaro av höga ledare i den iranska regimen http://www.iran-e-azad.org/stoning/video.html.

Kamal Moubadder skriver ”Nu ska man inte tro att alla otrogna i dagens samhälle kommer att dömas till döden så snart islam tillämpas. Nej, man kan faktiskt räkna med att ingen, eller ytterst få män och kvinnor, kommer att vara otrogna när samhället antar denna restriktiva lag.

Filmerna visar att det händer. Men hur ofta? Det vet ingen. Däremot finns det uppskattningar om antalet hedersmord. ”Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att återupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmord tycks öka.” (http://www2.amnesty.se/krg.nsf/Hedersmordfulltext)

Amnesty har i dagarna rapporterat om ett nytt fall: Stening av Ja’far Kiani i Iran: ”Ja’far Kiani dömdes till döden tillsammans med Mokarrameh Ebrahimi för elva år sedan för att de hade haft en utomäktenskaplig förbindelse och avrättningen var ursprungligen planerad att verkställas offentligt den 17 juni, men provinsens högste domare ingrep då och beordrade att avrättningen skulle stoppas.
Ja’far Kiani och Mokarrameh Ebrahimi har suttit i fängelse i Choubin i Takestan i västra Iran i elva år. Parets två barn uppges befinna sig i fängelset tillsammans med modern. Efter avrättningen av Ja’far Kiani finns det nu stor tisk för att även Mokarrameh Ebrahimi kommer att stenas till döds.

http://net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml-pressnotiser-latest/B78EFA4C56810DE0C1257313006E6711

Varför i hela friden utförs dessa vidriga straff? Är det för att Kamal Moubadder och andra som delas hans uppfattning är fullblodssadister? Det är en möjligt. En annan hypotes är att stening är en oavvislig del av deras trosuppfattning.

Enligt Gamla Testamentet uppmanar Gud till stening åtskilliga gånger:

Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. (3 Mos 20:26-27)

Herren talade till Mose: Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:13-14), (4 Mos 15:35)

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall känna fruktan när de får höra talas om detta. (5 Mos 21:18-21)

Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:20-21)

Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:23-24)

Därför skall jag samla alla de älskare som har njutit din gunst, vare sig du tyckt om dem eller inte. Från alla håll skall jag samla dem, och jag skall blotta ditt sköte för dem, så att de ser dig i all din nakenhet. Jag skall döma dig som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Du skall få känna av min vrede och min svartsjuka. Jag skall prisge dig åt dem, och de skall rasera din offerhöjd och jämna dina kullar med marken. De skall slita av dig kläderna och ta dina praktfulla smycken, tills du ligger där alldeles naken. De skall båda upp en skara mot dig, som skall stena dig och stycka dig med sina svärd och bränna ner dina hus. De skall verkställa domen över dig i många kvinnors åsyn. Jag skall göra slut på ditt horande, och du skall inte längre ge några gåvor. (Hes 16:37-41)

Så säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. (Hes 23:46-47)

Koranen uppmanar inte till stening, men Allah använder själv ”män med stenar” som straff, t.ex. mot innevånarna i Sodom och Gomorra.

När Koranen inte ger besked gäller Hadditherna som berättar om Mohammads liv. Och där finns mängder av steningar. Ett exempel från Volume 2, Book 23, Number 413: Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar :

The Jew brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque.”

Det finns ytterligare 35 haddither där profeten Mohammad beordrar stening.

Var sig judar eller kristna tillämpar numera stening. De anser tydligen dessa uppmaningar är förlegade. Men troende muslimer anser att Koranen och hadditherna gäller än idag. Kamal Moubadder är en sådan muslim. Och han driver en friskola för barn från 1-15 år.


– Det är rätt att stena otrogna till döds

2007-07-12

DN uppmärksammar anmälan till Skolverket av Al-Mustafa-skolan i Järfälla. Kamal Moubadder, som driver skolan, är för att otrogna ska stenas till döds.Till DN säger Kamal Moubadder att han inte vill att dödsstraff för otrohet eller att tjuvar får händerna avhuggna införs i Sverige i dag med tanke på det skulle rubba ”helheten i rättssystemet”. Men han accepterar islamiska sharialagar i andra länder och medger att han kan tänka sig dem i Sverige under en förutsättning:
– En enda: om svenska medborgare i en demokratisk process väljer dessa lagar så kan de införas, säger Kamal Moubadder till DN.

Givetvis är det helt lagligt att tycka att otrogna ska stenas. Kamal Moubadder har också rätt (eftersom han bor i Sverige) att i demokratiskt anda argumentera för att den islamiska lagen ska införas i Sverige så att också muslimer som är otrogna i Sverige kan stenas till döds. Men de som har denna groteska uppfattning får inte harätt att verka inom den svenska skolan.

DN har tyvärr inte uppfattat en väsentlig, för att inte säga avgörande, uppgift om Kamal Moubadder. Han skriver att en troende muslim får inte följa mänskliga lagar som strider mot Allahs. Risken är således uppenbar för att eleverna vid Al-Mustafa-skolan får uppfattning att det inte är svensk lag som ska tillämpas mot dem som ät otrogna utan Allahs.

Det är glädjande att Skolverket tänker agera redan före skolstarten. Kamal Moubadder måste givetvis skiljas helt från skolan. Med tanke på att det är han som rekryterat skolans lärare är det angeläget att även deras uppfattningar om skollagens värderingar bedömas.

DN: Skolchef hyllar sharialagarna


%d bloggare gillar detta: