Al-Mustafaskolan anmäld till Skolverket

2007-07-09

Nu är Al-Mustafa-skolan anmäld för att skolans ägare är en muslimsk extremist som argumenterar för att det rätt att stena otrogna och hugga händer av tjuvar (dock inte än i Sverige). Han anser att eleverna inte ska följa svensk lag när den strider mot koranen.Till skolverket

Al-Mustafa-skolan i Järfälla är en ”allmän skola med arabisk, islamisk profil” (http://www.al-mustafa.com/index.htm). Skolan har årskurs 1-9 samt förskola 1-5 år. Rektor och vd för det företag som äger skolan är Kamal Moubadder. I skrifter som är tillgängliga på Internet redovisar Kamal Moubadder sina värderingar exempelvis

Al-Mustafa-skolan inspekterades av Skolverket 2003 vilket föranledde Skolverket att framföra kritik (http://www.skolverket.se/content/1/c4/07/89/beslut_al_mustafa.pdf). I beslutet nämndes dock inget om de värderingar rektorn har och huruvida de överensstämmer med de värderingar som ska råda i den obligatoriska skolan.

Jag anser att de barbariska uppfattningar Kamal Moubadder redovisar uppenbart strider mot den svenska skolans värderingar och att han därför är olämplig att som rektor leda skolans verksamhet. I läroplanen Lop 94 fastslås att ”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” Mot bakgrund av att Kamal Moubadder inte anser att svensk lag ska respekteras då den strider mot hans uppfattning om Islam anser jag att risken är stor för att skolans verksamhet inte bedrivs i enlighet med skollagen och läroplanen.

Möjligen anser inte Kamal Moubadder att Sharia-lagarna bör tillämpas i Sverige idag, men det kan ändå inte anses vara förenligt med läroplanen att en rektor för en svensk skola uttalat hävdar att det är rätt att i andra länder hugga av händer på tjuvar och stena otrogna.

Jag anser mot denna bakgrund att Skolverket bör göra en förnyad inspektion av Al-Mustafa-skolan för att bedöma om skolans verksamhet bedrivs i enlighet med läroplanen samt bedöma Kamal Moubadders lämplighet som rektor.

Vänligen

Hans Iwan Bratt

Kopia: Järfälla kommun, Barn- och ungdomsnämnden


Kamal Moubadder har varit rektor för skolan, men det är möjligt att han nu lämnat denna tjänst. Han kvarstår dock som ägare av skolan och förefaller i hög grad vara aktiv i skolans verksamhet.Under alla omständigheter kan det inte vara rätt att en person med extrema uppfattning som helt strider mot skolans uppdrag har möjlighet att driva en skola i Sverige finansierad med offentliga medel.


%d bloggare gillar detta: