Göran Rosenberg överger DNs upplysningstradition

2007-08-28

Göran Rosenberg har skrivit en överraskande elementär ledare i DN: ”Gud är inte död”. Det centrala budskapet är att ateism är en religion. Men så är det givetvis inte. Den som är ateist har bara uppfattningen att hon inte finner skäl för att tro att det finns några gudar i betydelsen övernaturligt väsen. Denna bedömning gör det givetvis inte längre möjligt att ansluta sig till de religiösa lärorna. I stället får ateisten välja mellan de många icke-religiösa livsåskådningarna, t.ex. kommunism och humanism som har radikalt olika värderingar.

En tolkning av Rosenbergs artikel är att han valt en helt egen innebörd av ordet religion och likställer det med livsåskådning. Ordet religion kommer från latinets religio som betyder gudadyrkan och den vedertagna betydelsen av religion är tro på övernaturlig makt i form av en eller flera gudar och/eller andra övernaturliga företeelser, som betraktas såsom heliga (citat från Wikipedia).

Rosenberg skriver att ”ateister tror sig veta att de frågor som religionen försöker svara på (om tillvarons ursprung, mål och mening), redan är besvarade eller kommer att besvaras av förnuft och vetenskap.” Om det kan ateister säkerligen ha helt olika uppfattningar. Den Rosenberg främst angriper är Richard Dawkins som förvisso ateist, men han är också humanist. Som andra humanister använder han sitt förstånd och den vetenskapliga metoden för att få en allt bättre uppfattning om tillvarons ursprung. Däremot kommer inte vara möjligt att vetenskapligt fastställa tillvarons mål och mening. De är värderingar. Den vetenskapliga uppgiften är däremot att söka förklara varför olika personer har skilda värderingar.

”Enligt Dawkins kan allting i tillvaron förklaras av fysikens lagar. … De flesta ateister inte är medvetna om att dessa uppfattningar bygger på tro och inte på vetande”, skriver Rosenberg. Vad ateister brukar tro vet nog vet nog ingen. Medvetna humanister vet däremot att vi med den vetenskapliga metoden kan utforma allt bättre hypoteser om hur tillvaron fungerar. Några slutgiltiga besked ger vetenskapen sällan men kunskapen utvecklas ständigt. Annorlunda är det med religionerna. De gav (olika) besked om hur allt förhåller sig. De erfarenheter mänskligheten sedan gjort är endast lappri.

Religioner har tveklöst gjort oerhört mycket ont, även om det är svårt att särskilja religionens roll i ett vidare kulturmönster. Religionernas ondska tydliggörs på två sätt, dels genom urkundernas våldsamhet och dels dess företrädares ondska. Till det kan läggas de religiösa institutionernas passivitet när de inte nyttjat sitt stora inflytande till att förhindra ondska orsakad av makthunger, ekonomisk faktorer och annat.

Göran Rosenberg skriver att han inte tror att världen skapats av någon gud. Han är alltså en ateist. Däremot verkar han inte vara en humanist, då han angriper dem som med argumenterar för att vi ska vidareutveckla vår kunskap om tillvaron med hjälp av den vetenskapliga metoden, dvs organisera verifierbar kunskap.

DN skriver om sina ledare: ”Dagens Nyheter är oberoende liberal. Det betyder att ledarsidan verkar i en humanistisk upplysningstradition – för tolerans, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, vetenskapliga framsteg, fri handel och social utveckling.” Nog måste Rosenbergs ledare anses vara ett mycket tydligt avsteg från ledarsidan deklarerade värderingar.


DN: Gud är inte död
Taggar: Gud, Ateism, Humanism, Dawkins, Religion
Andra bloggar om: , , , , , intressant


Öppet brev om dödsstraff till Johannes Åman, DN

2007-08-23

Du skriver om synen på dödsstraffet i USA respektive i Europa med anledning av att man i Texas ska avrätta ännu en fånga med giftspruta. I USA anser man att majoriteten ska avgöra vilka som dödas. I Europa anser vi att liv hör till våra grundläggande rättigheter som staten inte har rätt att ta ifrån någon.

Det är i sammanhanget viktigt att uppmärksamma att det finns stora grupper av européer som argumenterar för dödsstraff, t.ex. bokstavstroende muslimer som anser att alla som varit sexuellt otrogna ska dödas genom stening. Något sådant krav finns inte i Koranen men däremot i de sk haditherna, dvs berättelser om profeten Mohammeds liv. Och som Mohammed gjorde på 600-talet måste man också göra i dag enligt dess muslimer. I min blogg dokumenterar jag svenskspråkiga muslimska webbsidor som argumenterar för detta vidriga straff.

I Koranen står det alltså inget om stening. Det gör det däremot i Bibelns gamla testamente där Gud åtta gånger kräver att olika personer eller grupper ska stenas till döds, t.ex. trotsiga och upproriska söner.

Jag undrar om bokstavstrogna i kristna i Sverige också vill införa straffet stening. Kanske är det något som DN kan göra ett reportage om.

Vänligen
Hans Iwan Bratt


Taggar: Stening, Islam, Kristendom
Andra bloggar om: , , , intressant


Islamguiden är för stening av otrogna

2007-08-20

Tyvärr har inte muslimen Monjia Manai Sonnius besvarar brevet om stening av otrogna än. Därför har frågorna också ställts till ”System-Online” på webbplatsen Islamguiden. Syster-Online ska vara två kvinnor, Hind och Um Meryem, som konverterade till Islam för ca 15 år sedan:

Jag har brevväxlat med en muslimsk kvinna med anledning av att hon på sin webbsida skrivit att kvinnor som är otrogna ska stenas till döds. Trevligt nog har hon svarat utförligt svar på mina frågor, dock har jag inte fått svar mitt senaste brev. Kanske har hon tröttnat på mig och jag skriver därför till er i förhoppning om att få svar på mina frågor. Mitt senaste brev till kvinnan finns på min webbsida. Jag är mycket tacksam om ni kan kommentera mina frågor. Det är ju väldigt viktigt med en dialog mellan oss som ställer oss frågande till Islam och er som valt denna religion.

Ni medarbetar på webben Islamguiden.se. Jag har hittat en artikel, , Islam och straff, på er webb av Muhammed Kutub där författaren tar ställning för stening som straff. Jag förmodar därför att ni har funderat igen denna sak noga och därför bör kunna ge bra svar på mina frågor.

Jag har just läst en annan text av Muhammed Kutub. I den skriver han att mannen ska straffa kvinnan genom att inte dela säng med honom, om det inte räcker som straff aga kvinnan (”med mild stränghet”). Han skriver också att ”Kvinnor är i större utsträckning än män offer för denna psykiska sjukdom (masochism), och njuter av att lida och förödmjukas. Delar ni hans uppfattningar?

Vänligen
Hans Iwan Bratt

Taggar: Stening, Islam
Andra bloggar om: , , intressant


Svar till en muslimsk kvinna som är för dödande genom stening

2007-08-07

(Detta är svaret på ett brev från Monjia Manai Sonnius som har webben Islamsidorna med anledning av ett brev från mig om stening av otrogna. )

Jag vill igen tacka dig för ditt svar för jag är angelägen om att förstå Islam och hur muslimer uppfattar sin lära. Jag har funderat länge och väl över det du skriver.Jag uppfattar ditt svar så att du är för att de som varit otrogna ska stenas till döds under förutsättning att brottet döms i en stat som till 100% styrs av islams lagar, att domen utdöms av en muslimsk domstol och att otroheten (samlaget?) bevittnades av fyra vittnen. Svaret leder till en rad frågor:

1. Du verkar vara övertygad om att Islam kräver att otrogna dödas på detta hemska sätt, trots att det inte finns något krav på detta i Koranen. Jag vet att det i haditherna finns många berättelser om hur Mohammad bestämde att otrogna skulle dödas med stening. Här är ett exempel:

Ubada b. as-Samit reported: Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: Receive (teaching) from me, receive (teaching) from me. Allah has ordained a way for those (women). When an unmarried male commits adultery with an unmarried female (they should receive) one hundred lashes and banishment for one year. And in case of married male committing adultery with a married female, they shall receive one hundred lashes and be stoned to death.” (Sahih Muslim, Book 17: Number 4191)

Det finns ytterligare 32 hadither bara i denna bok där Mohammad kräver att sexuellt otrogna ska stenas. Men frågan är ju hur de ska tolkas. Det finns ju många muslimer som inte uppfattar Islam på det sätt som du gör. Hur vet du att din tolkning är rätt?

2. Död genom stening ska endast utdömas i ”land som 100% styrs enligt islams lagar”. Det kan ju tolkas som att du anser att Islam med sina strafflagar endast ska gälla om Islam har folkets stöd, dvs ett slags erkännande av demokrati. I Bibelns Gamla Testamente berättas det om hur den kristna guden kräver att personer ska dödas genom stening, t.ex. de som har en annan tro. Om Gamla Testamentet tolkades bokstavligt, som du gör med Islams hadither, skulle väl det innebära att muslimer skulle stenas ihjäl i kristna länder? Tycker du att det vore rätt?

3. En inte oviktig fråga; Tycker du att en person som begår ”äktenskapsbrott” i Sverige bevittnat av fyra män och som sedan reser till ett muslimskt land (t.ex. Iran) där ska dömas till döden genom stening? (Ingen oviktig fråga för muslimer i Sverige som då och då besöker sitt hemland.)

4. Du skriver ”En islamisk stat måste upprätta ett domstolsväsen som är rättssäkert och som går att kontrollera, precis som en sekulär stat och med samma krav på bevisning.” Men, som du också skriver, så dömer en muslimsk domstol till stening om det finns fyra vittnen. (Fyra manliga vittnen vill säga. Är vittnena kvinnliga så krävs det åtta). Så går det ju inte alls till i en svensk domstol. a) vi dömer inte till dödsstraff, b) vi räknar inte antalet vittnen utan tar hänsyn till allt som kan tala för resp. emot den åtalade och c) vi dömer inga för att de haft sex om båda parterna är med på det. Du säger att äktenskapsbrott är sällsynta då det krävs fyra vittnen. Och det är klart att det är sällan att några har sex utanför äktenskapet i åsynen av fyra till åtta andra, speciellt när en man våldtar en kvinna. Tycker du ändå inte att vår svenska rättvisa är helt överlägsen Islams?

En avslutande fundering. I Sverige är det vanligt med sex utanför äktenskapet. Nästan alla anser det naturligt med sex före äktenskapet. I praktiken är det också vanligt med sex utanför äktenskapet och det anser vi är något som rör parterna och inte något som polis och domstolar ska lägga sig i. Du och andra muslimer som delar din bokstavstrohet har en helt avvikande uppfattning. Har du därmed förståelse för att vi som tycker att sex är något privat och att stening av otrogna är något fullständigt genomvidrigt inte kan umgås med er på vanligt sätt. Jag vill inte umgås med någon som tycker att judar ska gasas ihjäl. Jag vill inte heller umgås med någon som läser berättelser om vad en man gjorde för 1.400 år sedan och ser dessa händelser som fullständigt styrande idag inkl stening, avhuggning av händer och fötter och andra barbariska straff.

Jag vill dock mycket gärna fortsätta dialog med dig. Även om jag tycker att din uppfattning är hemsk så sätter jag högt värde på din ambition att förklara din variant av Islam. Jag ser fram emot dina svar på mina frågor.

Taggar: Stening, Islam
Andra bloggar om: , , intressant


Sparkad rektor leder Plymouthbröderna skola

2007-08-03

Det som avgjorde att den extrema sekten Plymouthbröderna fick starta en skola var att de lyckats rekrytera en erfaren rektor som inte var medlem i sekten. Det var en garanti för att skolan skulle bli öppen för alla intresserade elever – inte bara sektens barn. (Sverige Radio)

Rektorn Kjell Blomster är dock inte vilken rektor som helst. Han har den ovanliga meriten att ha blivit sparkad från ett tidigare anställning som rektor för Nyströmska skolan i Söderköping. ”Skolledningen i Söderköping ville inte ha kvar Kjell Blomster och sparkade honom efter bara 16 månader. Bland annat hade han en del samarbetssvårigheter med delar av personalen på Nyströmska skolan.”, skriver Norrköpings tidningar.

Kjell Blomster svarade med att polisanmäla förvaltningschef Christer Hjorth och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Senestad (m) för grovt förtal. Anmälan hamnade hos Justitiekanslern som beslutade att inte vidta några åtgärder. (Nyheter från Söderköping)

Hallandsposten rapporterar:
”Kjell Blomster har figurerat i sammanhang som fått medial uppmärksamhet tidigare. Från augusti 2005 var han rektor för Nyströmska skolan i Söderköping men blev avskedad strax före jul året därpå.
Han fick sluta hos oss för att vi bedömde att han inte uppfyllde de personliga krav som en rektor bör ha, säger Anders Senestad (m), barn- och ungdomsnämndens ordförande i Söderköpings kommun.
Anders Senestad vill inte gå in närmare på detaljerna i konflikten eftersom det handlar om ett personalärende.
– Att avskeda någon är alltid ett drastiskt steg som föregicks av flera samtal innan det gick så långt, säger han.”

Kjell Blomster åtar sig rektorsuppdraget via sitt konsultföretag Ledarakuten. Han har misslyckats med att intressera barn och ungdomar som inte är med i sekten för skolan. Till hösten har 29 högstadieelever och 18 gymnasister anmält sig. Alla hör till sekten och ingen är från den lokala kommunen. (Sveriges Radio)

Andra bloggar om: , , , , intressant


Svar om stening av otrogna från en muslimsk kvinna

2007-08-03

(Detta brev fick jag får några dagar sedan från Monjia Manai Sonnius som har webben Islamsidorna med anledning av ett brev från mig om stening av otrogna. Mina kommentarer kommer i ett separat inlägg.)

Tack för din uppskattning. Sidan är som brukligt är, sorgligt eftersatt, liksom mitt mailsvarande! Jag har lite för mycket i huvudet för att pilla med datorn…

För det första är Kamal Moubadder shiamuslim, och därför kan det skilja en hel del på vissa områden.

Stening av otrogna är ett straff som utdöms av en domstol i en stat som till 100% tillämpar islams lagar. Det kan sägas vara jämställt med högförräderi ungefär. Alltså ett sällsynt brott och ett sällsynt straff.

Som svar på dina frågor kan jag säga att min åsikt inte skiljer sig från Islams-MEN-observera att inget straff någonsin kan utdömas om inte landet till 100% styrs enligt islams lagar. Ingen människa har rätt att ta lagen i sina egna händer eller upprätta ”islamiska” domstolar hur som helst.

Bevisbördan för otrohet/föräktenskapligt sex är som sagt tung – hur ofta har man fyra vittnen? Dessutom kan både man och kvinna som anklagas för otrohet svära sig fria från anklagelser genom att inför vittnen svära vid Gud att de är oskyldiga, samt åkalla Guds förbannelse över sig själva om de skulle ljuga om sin oskuld.

Straffet är ju i högsta grad ett avskräckande sådant och finns för att betona både vikten av att en familj håller samman och för att betona att sex hör ihop med äktenskap.

Tja, stening är ju inte ett behagligt straff, men det är inte heller giftinjektioner eller elektriska stolen. Jag tror att frågan är huruvida man accepterar dödsstraff eller inte. Metoden är liksom sekundär. Min uppfattning är att dödsstraff nog är ett nödvändigt ”ont” eftersom människor envisas med att döda och lemlästa varandra helt på egen hand. Vi är inte så goda som vi tycker att vi borde vara!

Stening av otrogna har jag inte så mycket övriga synpunkter på, förutom vad jag tidigare sagt om islamisk stat, domstolar, vittnen, etc. En islamisk stat måste upprätta ett domstolsväsen som är rättssäkert och som går att kontrollera, precis som en sekulär stat och med samma krav på bevisning.

Hoppas du fått svar, annars får du återkomma.

Frid,
Monjia


%d bloggare gillar detta: