Stoppa etanolbluffen

2007-11-28

(Återpublicering av text från 2007-01-29)

I DN går Torbjörn Rydberg, forskare vid SLU (Lantbruksuniversitetet) till angrepp mot etanollobbyn. ”Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg”. Andra framträdande forskare och miljödebattörer stöder honom, t.ex. Björn Gillberg, Per Kågesson, Gunnar Lindstedt och Christian Azar. (Wikipedia: E85)

DN skriver vidare: ”Etanolbilar subventioneras med en rad skattelättnader, bränslet är befriat från energi- och koldioxidskatt och hundratals skattemiljoner har pumpats in i olika etanolprojekt. Bensinmackarna, som enligt lag måste erbjuda alternativa bränslen, kan också välja gas, men i praktiken satsar de på etanol eftersom gaspumpar är tiofaldigt dyrare att bygga. Styrmedlen har på kort tid låst fast macknäringen i etanolspåret. Näringsminister Maud Olofsson talar sig varm för sin etanoldrivna Ford. Oljekommissionen lyfter i sin rapport fram etanolen som ett intressant alternativ som bör ges fortsatta stimulanser för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Torbjörn Rydberg menar att regering, myndigheter, forskningsråd och universitet inte tar sitt ansvar för dessa frågor.

– Exempelvis kräver salix som odlats och skördats och sedan skurits till chips, en resursanvändning genom det ekonomiska systemet som är nio gånger större än det arbete som naturen ”gratis” bidragit med till processen genom sol, vind och regn”, säger Rydberg i DN.

En aktör i etanol-lobbyn är företaget Agroetanol som ägs av bonderörelsen. Företaget säger att deras etanol ger ett ”nettoöverskott av energi på 40 procent” och att utsläppen av växhusgaser bara är 13 procent av vad bensin släpper ut. Men det menar Rydberg är helt fel. I verkligheten försvinner 90 % av energin vid produktion av biobränsle. När man använder 100 % så får man 10 % tillbaka. Tala om Eberöds bank!

Den nuvarande politiken innebär att företag och privatpersoner gör jättelika felinvesteringar. När politikerna till slut avvecklar stödet till etanolproduktion står ägare där med lång näsa. Den dyrare bilen får köra på vanlig bensin. Företag som satsat på etanol får se investeringarna bli värdelösa.

Det är dags för regeringen att tänka om. Det är speciellt viktigt för Centerpartiet som har det primära ansvaret för miljö- och energifrågor och som dessutom måste undvika att bli anklagade för att sätta ”sin” bonderörelses intresse för det svenska folkets.


DN: Skatteregler borde bortse från tekniken, 4 grader varmare: Öknen breder ut sig över Spanien
SvD: Kyotoprotokollets arvtagare ska skissas på Bali
Taggar: Miljö, Klimatet, Etanol
Andra bloggar om: , ,
Intressant


Se filmen Domen mot Intelligent Design

2007-11-26

Den 20 december 2005 förbjöd rätten som väntat skoldistriktet i Dover, Pennsylvania att undervisa om ”Intelligent Design” som ett alternativ till evolutionsläran. Domaren skrev i sitt utlåtande att ”vår slutsats idag är att det inte är förenligt med konstitutionen att lära ut ID som ett alternativ till evolution i en offentlig skola” och vidare att ID är ”ett religiöst alternativ maskerad som en vetenskaplig teori”.

Amerikanska skolor får inte undervisa i religion. Enligt konstitutionen ska det råda fullständig åtskillnad mellan stat och religion. Som ett sätt att komma förbi detta har kreationister, som tror att Gud skapade universium, världen, djuren och människorna för 4-6.000 år sedan, lanserat ”Intelligent Design” som ett sätt att ifrågasätta den synnerligen väl underbyggda evolutionsläran.

Om detta viktiga domslut i tvisten mellan religion och vetenskap, eller om man så vill mellan tro och vetande, har Nova gjort en spännande film. Den är lika relevant för oss i Sverige som i USA. I USA uppskattas mellan 30-50 % av befolkningen vara kreationister. I Sverige hör bokstavstrogna kristna, muslimer och judar till kreationisterna, vilket innebär att det finns 100.000-tals även här. Det är därför angeläget att sprida kunskap om evolutionsläran och de befängda idéer som dess kritiker för fram. Nova gör det på ett utmärkt sätt.

Ett aktuellt exempel är Skolverkets kritik mot Andreasgymnasiet. Denna skola har bibeln som enda rättesnöre för människans tro och liv, dvs en inriktning som skulle varit helt otänkbar i det extremt religiösa USA.I november 2007 klargjorde Skolverket vilka regler som gäller för undervisning om evolutionsläran antingen de är kommunala skolor, konfessionella eller andra friskolor. Men skolverket saknar medel för att tillse att skolan följer de fastställda reglerna. I ett brev den 13 november skriver Skolverket till Andreasgymnasiet ”Skolverket [har] beslutat att göra en uppföljning av sin tidigare inspektion.”

Då Andreasgymnasiets och andra konfessionella friskolor uppenbarligen undervisar i strid mot gällande regler är det viktigt att så många som möjligt får veta vad det handlar om. Det visas tydligt i Novas film. Obs att filmavsnitten inte helt stämmer med Novas avsnittsindelning nedan.

1. En delad stad

Den lantliga staden Dover, Pennsylvania slets isär i striden om utbildning i evolutionen och föräldrarna tog stadens skolstyrelse till delstatens domstol.

2. Vad är evolution

För mer än 150 år sedan utvecklade Charles Darwin teorin om evolutionen för att förklara hur mångfalden av liv utvecklats och la därmed grunden för den moderna biologiska vetenskapen.

3. Introduktionen av Intelligent Design

Skolstyrelsen i Dovet försöker föra in idén i den naturvetenskapliga undervisningen att liv är för komplicerat för att ha kunnat utvecklas naturligt och därför måste ha skapats av en ”intelligent agent”

4. Rättegången börjar

Domstolens uppgift är att besluta om skolstyrelsen tog ställning för religion eller hade religiösa motiv samt om Intelligent Design är vetenskap.

5.1 Ett nytt fossil
5.2 Ett nytt fossil

En upptäckt 2004 i norra Kanada av en fossil som är en övergångsform från fisk till landdjur är det senaste beviset för Darwins evolutionslära.

6. En mycket framgångsrik teori

Den fortgående vetenskapliga strävan att söka det okända har lett till några av de starkaste bevisen för evolutionen, inklusive upptäckter i modern genetik och molekylär biologi.

7. Vetenskapens karaktär

Efter att experterna visat att övernaturliga orsaker inte kan testas vetenskapligt, började försvaret lägga fram sina skäl för Intelligent Design.

8. Intelligent Design granskas

I domstolen argumenterar biokemisten Michael Behe för att begreppet ”irreducible complexity” (oreducerbar komplexitet) är bevis för Intelligent Design, men biologen Ken Miller pekar ut svagheternas i begreppet.

9. Tro och förnuft

Samtidigt som de juridiska sidorna stred i domstolen, tog striden också offer i Dover.
As the legal teams battle it out in court, the clash between evolution and intelligent design takes a toll on the Dover community.

10. Åtskillnad mellan kyrka och stat

Domstolen studerar bevis på att Dovers skolstyrelse hade religiösa motiv.

11. En kulturkonflikt

Vissa förespråkare av Intelligent Design skulle vilja se teorin tränga in i våra religiösa, kulturella, moraliska och politiska liv.

12. Avslutande argument

Efter sex veckor avslutades rättegången med slutpläderingarna som var lika olika som staden Dover blivit. Sedan meddelade domaren Johns sin otvetydiga dom

Taggar: Religion, Kristendom
Andra bloggar om: ,
Intressant


Predikan Domsöndagen 25 nov 2007

2007-11-24

Gud är en dömande kraft, allvetande och omnipotent. Moses talar om gudakraftens våldsamma styrka i Mos 12:12

”Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren.” (Mos 12:12)

Och denna vår herre rädes inte att ta ställning – för ett folk mot ett annat.

”De [israelserna] bröt upp från Ramses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påsken tågade israeliterna dristigt ut i alla egypternas åsyn, medan egypterna begravde sina döda, alla de förstfödda som Herren hade dräpt. Så drabbades deras gudar av Herrens dom.” (Mos 33:5)

När Gud vill straffa får han människor att synda.

”Om en människa syndar mot en annan, kan Gud medla. Men om någon syndar mot Herren, vem kan då medla?” De lyssnade dock inte på sin far, ty Herren ville deras död.” (1 Sam 2:25)

Och de som syndar vet Gud hur man straffar. Slå inte enbart mot den som syndar utan även mot dennes barn, barnbarn och barnbarnbarn och alla efterföljande släkten. Det lär oss vad som hände Eli och hans söner.

”Det skall komma en dag då jag bryter din och din släkts livskraft, så att ingen i ditt hus når hög ålder. Du skall se med avund på var och en som får vara till gagn för Israel, och aldrig skall någon bli gammal i din släkt. Jag skall inte rycka bort alla de dina från tjänsten vid mitt altare, så att din blick slocknar och ditt livsmod vissnar. Men alla dina efterkommande skall dö i sina bästa år.” (1 Sam 2:32—33)

Som alla föräldrar vet finns det inget straff som är värre än det som träffar barnen.

”Den dagen skall Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt skall uppfyllas, från början till slut. Jag skall låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid, eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner – han visste ju att de visade mig förakt. (1 Sam 3:12-13)

Tänk på det innan nu syndar. Guds straff drabbar inte bara syndaren utan alla som kommer efter honom.

Gud visar också sin kraft i det han värnar släkters renhet.

”Vår Gud, vad kan vi då säga? Vi har ju övergivit dina bud, som du gav oss genom dina tjänare profeterna och som löd: Det land som ni skall ta i besittning är ett orent land. Folken i landet har i sin orenhet fyllt det med sina vidrigheter från den ena änden till den andra. Därför skall ni inte ge era döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni skall aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Då skall ni bli starka och få njuta av allt det goda i landet och lämna det i arv åt era barn för all framtid?” (Est 9:10-12)

Det Gud lär oss är att inte se till den enskilda människan. Alla som tillhör ett orent folk är orena. Den som gifter sig med någon från ett orent folk kommer att få sin dom

”Du, Herre, Israels Gud, är rättvis – ändå är vi i dag en rest som räddats undan. Nu träder vi fram inför dig med vår skuld. Efter det som har hänt kan ingen undgå din dom.” (Esr 9:15)

Men Gud kan också bli våldsamt vred mot sitt eget folk och fälla en ohygglig dom.

”Därför säger Herren Gud: Ni har varit motsträvigare än de främmande folken runt omkring er, eftersom ni inte har följt mina bud och inte hållit er till mina lagar eller ens till de omgivande folkens lagar. Därför säger Herren Gud: Nu skall jag vända mig mot dig, Jerusalem. I dig skall jag fälla min dom i de främmande folkens åsyn. På grund av alla dina avskyvärda bruk skall jag göra med dig vad jag aldrig tidigare har gjort och aldrig senare kommer att göra. Ja, i dig skall föräldrar äta sina barn och barn äta sina föräldrar. Jag skall verkställa min dom över dig, och det som är kvar av dig skall jag sprida för alla vindar.

Du har orenat min helgedom med alla dina vidriga beläten och alla dina avskyvärda bruk, och därför skall jag, så sant jag lever, säger Herren Gud, gå fram som en rakkniv, utan förskoning, utan barmhärtighet. En tredjedel av ditt folk skall dö av pest och gå under av svält inne i dig. En tredjedel skall falla för svärd utanför murarna. En tredjedel skall jag sprida för alla vindar.

Jag skall förfölja dem med draget svärd. Mitt raseri skall få fritt lopp tills jag släckt min vrede på folket och tagit hämnd. När jag har gett mitt raseri fritt lopp, då skall de inse att jag, Herren, har talat i svartsjuk vrede. Jag skall lägga dig i ruiner och göra dig till åtlöje bland folken runt omkring. Alla som går förbi skall se det. Du skall bli till skam och åtlöje, till skräck och varnagel för folken runt omkring, när jag i ursinnig vrede verkställer min dom och straffar dig.

Jag, Herren, har talat. Jag skall sända svältens grymma pilar mot er, och de skall förgöra er. Jag skall göra svälten värre och värre, jag skall låta brödet tryta. Jag skall släppa lös svält och grymma vilddjur mot dig, så att du berövas dina barn. Pest och död skall dra fram över dig när jag riktar svärdet mot dig. Jag, Herren, har talat.” (Hes 5:7-17)

Så talar Gud. Låt oss denna domsöndag huka oss i skräck för den dömande gudens våldsamma vrede. Vet att herrens straff inte endast drabbar de som förbrutit sig mot hans bud utan kan drabba vem som helst, när som helst. Bed till honom, lyd hans olika budskap. De är svåra att förstå och strida mot varandra, men du måste göra att du kan för att underkasta dig hans vilja.

Kristi Gud är den straffande guden. Frukta honom. Amen.

Taggar: Religion, Kristendom
Andra bloggar om: ,
Intressant


Varför har vi kollektivavtal?

2007-11-05

Är det bra med kollektivavtal? Att ställa den frågan är förmodligen värre än att svära i kyrkan. Men varför inte gå igenom skälen för och emot?

De viktigaste motiven för kollaktivavtal är förmodligen:
– Rättvisa löner och villkor
– Arbetsgivarna ska inte bestämma.
– Fredsplikt.

Vad är rättvisa? Är det att personer med samma typ av jobb inom samma avtalsområde får samma löner. Är det inte mer rättvist att de som är skickligare i jobbet, arbetar mer och når bättre resultat får högre lön än andra? Några tycker att kön och levnadsomkostnader ska inverka på lönesättningen för att lönerna ska bli rättvisa. Kanske får man acceptera att lönerna inte är ”rättvisa” utan att två personer som är lika duktiga och gör samma jobb ändå får olika löner. Så är det ju för dem som har individuell lönesättning. Och inte är det några ägare av småföretag som tycker att de ska kunna ta ut samma lön bara för att de jobbar inom samma område. Det är mycket i livet som inte är rättvist. Rättvisa löner kommer aldrig att finnas hur än de definieras.

Till rättvisan hör att lönerna inte ska sättas med hänsyn till arbetsgivarens betalningsförmåga. Det säger facket är bra också för att det skapar dynamik. Företag med dålig ekonomi slås ut och rikare företag för möjlighet att anställa fler. Men är det inte ett von oben-perspektiv? Kan det inte vara så att de anställda tycker att det är bättre med lite lägre lön och att få behålla jobbet. Dynamik låter ju bra, men säg det till den som kommit upp i åren och bor på ett ställe där det inte finns några lämpliga jobb. Alternativet att lära helt nytt och byta bostad, vänner, fritidsengagemang många gånger kan vara värre än att lönen kryper ned. Kanske skulle det t.o.m. vara bra om lönen för alla anställda varierade med arbetsgivarens ekonomi – bonus till alla. Det kommer om något skapa känsla för jobbet.

Arbetsgivarna får inte bestämma för då blir det godtycke, säger facket. Ja, arbetsgivaren har alltid ett visst utrymme vid lönesättningen, liksom vid arbetsfördelningen. Det ger lönesättande chef möjlighet att själva avgöra vem som ska få del av löneutrymmet, men sköts det illa så kan den anställde sluta, jobba mindre engagerat, inte ställa upp som tidigare, etc.

Det fungerar för det stora antalet anställda vars löner inte sätts av kollektivavtal. Inom SACO sätts lönerna lokalt för 170.000 medlemmar (41%). Varför går det inte lika bra inom andra områden? Och givetvis gäller samma sak för det stora antalet småföretag som är underleverantörer. Deras ersättning sätts av köparen. Småföretagaren kan ibland lika lite som den anställda bara gå sin väg.

Fredsplikten verkar ju dessa tider vara illusorisk. Även företag som tecknat kollaktivavtal utsätts för strejker, blockader och sympatistrejker för att därigenom straffa företag som facket ogillar. Dessutom brukar fackets fördömanden av vilda strejker brukar vara honungslent.

Det kan kanske vara bra om grupper av arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om löner och annat, även om vi ju alla normalt ogillar karteller. Det är ju lätt att tänka sig vad som skulle hända om landets alla småföretagare skulle komma överens om sina priser och leveransvillkor och vägra leverera om inte kunder ger sig.

Varför är det så viktigt att företagen skriver kollektivavtal med arbetsgivarna? Varför ska den berömda salladsbaren i Göteborg, dagiset på Lidingö, vårdföretaget i Nacka och många andra tvingas skriva under. Och gäller över huvud taget sådana avtal när en part tvingas att skriva på? Om facket har många medlemmar på arbetsplatsen kan de ju ändå agera gemensamt mot sin arbetsgivare med något rikt fack bakom ryggen.

Kärnan i den svenska modellen är innebär att samhället delegerar till arbetsmarknadens parter att skriva lagar, vara polis och domstol. Den officiella lagen görs dispositiv så att parternas avtal tar över. Facket har fått rätten att göra egna undersökningar av företags verksamhet, något som polisen bara för göra efter domstolsbeslut. Och sedan är det först facket och sedan parterna som dömer och utdelar straffet. Är det så det ska vara i en rättsstat?


DN: Borgs retorik får högerfalangen att ligga lågt, M som i mitten
SvD: Fp vill ändra las
Taggar: Arbetsrätt, Facket, Politik
Andra bloggar om: , ,
Intressant


Avskaffa semestern

2007-11-02

Semesterlagen bör avskaffas. Det är en helt förlegad lag, trots att ändringar införts så sent som i år.

Lagen är extremt krånglig. De som skrivit måste ha haft ambitionen att göra den så svårbegriplig som det bara går. Ett exempel:

Avvikelse från 3, 9, 11, 16, 22, 23, 26, 29 och 30 §§ får göras med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal, av kollektivavtal i fråga som avses i 5 § andra stycket eller av kollektivavtal om avvikelse från 12, 19, 20 eller 21 §, får i angivna hänseenden tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.” (Del av §2)

Semesterlagen är också förmyndaraktig och begränsar den anställdes rättigheter.

Därför bör Semesterlagen ersättas med en enkel Ledighetslag.

Ledighetslagen bör ge alla anställda rätt till ledighet ett visst antal dagar per år. Ett lämpligt antal dagar kan vara 150. Parterna kan avtala om fler dagar.

Dessa dagar kan den anställda ta ut under veckoslut, religiösa eller kulturella högtider eller till semestern. Det är inte rimligt i ett mångkulturellt samhälle att ledigheter ska styras av gamla religiösa sedvänjor. Kristna bör få komma överens om när de ska vara ledig precis som de som har annan livsåskådning.

Parterna bör komma överens om när ledighet ska tas ut inom ramen för anställningsavtalet. Dessutom måste lagen ge den anställde rätt att ta ut ledighet som aviserats i god tid beroende på skälet för ledigheten.

Semesterlönen bör avskaffas. Nu ger lagen arbetsgivaren rätt att hålla inne lön under intjänandeåret och fram till dess att den anställda tar ut lönen. Det är förmynderi. Höj lönen så att den inkluderar semesterlönen om 12 %.

Den nuvarande lagen förbjuder en anställd att arbeta på sitt vanliga jobb under semestern. Om pengar är viktigare än ledighet så måste den anställda fixa något annat jobb. Det är ett annat exempel på förmynderi. Självklart ska det vara möjligt att jobba på som vanligt även under semestern. Det innebär att Ledighetslagens regel om 150 dagar kan avtalas bort.


Taggar: Arbetsrätt, Facket, Politik
Andra bloggar om: , ,
Intressant


%d bloggare gillar detta: