Imamen Kielan bluffar i TV

2009-01-26

Imamen Abd al-Haqq Kielan deltog i söndagens Skolfront i UR. I en debatt om invandrarbarn rätt till utbildning upprepade han sitt falska påståenden om FNs Barnkonvention: 

”Barnkonventionen sägar att föräldrarna måste ta hand som sina barns andliga utveckling.”

Detta  sa Kielan åtskilliga gånger under debatten och har också drivit i andra sammanhang. Stämmer det? Barnkonventionen är omfattande och det är flera avsnitt som klargör barnens rätt i förhållade till dess föräldrar. 

Artikel 5. ”Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar… på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.”

Staten ska alltså respektera föräldrarnas ledning och råd så länge barnet får de rättigheter konventionen anger. Vilka är då de?

Artikel 12.  ”det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

Det är inte föräldrarna som bestämmer vad barnen ska tycka. Barn har rätt till egna åsikter.

Artikel 13. ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. ”

Lagarna om yttrandefrihet gäller både barn och vuxna.

Artikel 14.  ”1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 2 Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas … rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”

Alla barn har religionsfrihet. Staten ska tillse föräldrar inte hindrar barnet att utöva denna rätt. 

Artikel 18. ”…båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar… har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

Till barnets bästa hör t.ex. yttrandefrihet och religionsfrihet – inkl frihet från föräldrarnas religion.

Artikel 28:  ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och … göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla”

Staten som ska ordna med grundutbildning, den ska vara obligatorisk och det är därmed staten som bestämmer vad barnen ska lära sig – inte föräldrarna.

I länder som accepterat Barnkonventionen (dit hör inte de muslimska länderna) har barn mänskliga rättigheter. I Kielans värld äger föräldrarna barnen och mannen äger sina hustrur

Kielan ger ut tidskriften Minaret där Mohammad Omar tills helt nyligen var chefredaktör. Omar har nyligen i Expressen förklarat sig stödja Hamas och Hizbollah som vill utradera Israel.  

Det är trist för den stora gruppen förnuftiga muslimer i Sverige att TV låter en extremist som Kielan representera dem.


Den svenska polisstatens roll inom EU

2009-01-24

Det finns många starka argument mot IPREDFRA och dess uppföljare polismetodutredningen.

Sverige är leds för tillfället att relativt hederliga politiker. Det finns ingen anledning att tro att vare sig Reinfeldt med myndigheternas hjälp samlar in information om sina motståndare.

Det har hänt i Sverige (IB-affären). Arbetarrörelsen (s) fortsätter att agerar mot personer utan partibok (s). Lita på att de håller sina register över sina ”fiender” högaktuella. Den dag (s) återkommer till makten finns det risk för att Nya IB tar sig in i polisens spaningsregister.

Men en annan allvarlig aspekt på detta är att Sverige rimligen måste stödja att liknande lagstiftning införs I övriga EU, t.ex. i länder med ökänd polis som Grekland och Italien.

Med den nya författningen för EU blir polisverksamheten i betydlig högre grad EUiserad. Därför måste lagstiftning som ger polisen ökad makt utan kontroll av domstolarna stoppas.

Bloggar:
Polismetodutredningen utplånar privatliv på nätetEn mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningenPolismetodutredningen – som IPRED fast tvärtomPolismetodutredningen underlättar jakt på fildelareMed örat mot masten


Ökar koldioxiden i luften?

2009-01-16

Den etablerade sanningen är att koldioxiden i luften ökar för att vi förbränner olja och kol. Mer koldioxid bidrar till en global uppvärmning som kan få katastrofala konsekvenser i framtiden.

Den globala lufttemperaturen förefaller att ha ökat, även om olika mätmetoder ger något olika resultat. Enligt Hadly CRUT har temperaturen ökat med en grad sedan 1910. Först steg temperaturen en halv grad fram till 1945, därefter sjönk temperaturen under ett decennium, låg konstant fram till 1980 för att sedan stiga med ytterligare en dryg halv grad fram till ca 2000. Därefter har temperaturen varit konstant.

globalmaatvs1961-1991since18501

Förklaringen till denna utveckling ska alltså vara ökad mängd koldioxid i atmosfären. Mätningar av koldioxid på ön Mauna Loa visar en jämn ökningstakt. Märkligt nog sker mätningarna på en aktiv vulkanö. Sådana öar läcker ut koldioxid, men förmodligen har man konstaterat att det inte ska påverka mätningarna utan de ska ge en uppfattning om den globala halten av koldioxid i atmosfären.


allcompared-globalmonthlytempsince1979-andco2

Anledning till att värmen inte ökat på samma sätt som mängden koldioxid är att också andra faktorer påverkar utvecklingen. Den kanske viktigaste faktorn är att det tar tid att värma upp havsvattnet. Värmen i havet förflyttas sedan av havsströmmarna och påverkar i sin tur luftens värme, t.ex. Golfströmmen. På liknande sätt förflyttar luftströmmar värme både horisontellt och vertikalt, t.ex. El Niño. Dessa fenomen förklara varför temperaturen i luften under några år förändras på ett annat sätt än koldioxidhalten.

Men åter till huvudfrågan. Vad vet vi egentligen om mängden koldioxid i atmosfären? Inte alls tillräckligt för att kunna bedöma hur mycket den inverkar på klimatet visar det sig. För att vi ska få en klarare uppfattning sänder NASA i år upp satelliten Orbiting Carbon Observatory (OCO).  Och japanerna gör samma sak.

Enligt hittillsvarande beräkningar släpper människan ut ca 2 % av den koldioxid som varje år tillförs atmosfären, vilket leder till en årlig ökning med 1 %. Det kan förefalla lite, men på några års sikt skulle det innebära en avsevärd ökning.

Men 99%, dvs nästan all, koldioxid som skapas tas ändå om hand, t.ex. genom växternas fotosyntes och havens upptag av gasen. Människans bidrag är alltså minst sagt marginell så det gäller att kartlägga systemet i minsta detalj.

Intressanta frågor som kanske nu besvaras är hur ”koldioxidsänkorna” påverkas när koldioxidhalten ökar och om människan kan påverka deras effektivitet. Möjligen kommer svaren ändra det etablerade uppfattningen om vad det är som orsakar uppvärmningen. Att människans utsläpp av koldioxid har någon inverkan förefaller klart, men hur mycket bidrar andra källor?.


Varför måste Hamas stoppas?

2009-01-06

För Israel är det helt nödvändigt att stoppa Hamas raketangrepp. Under 2008 skickade Hamas 1571 raketer och 1531 granater mot södra Israel. Det var dubbelt upp mot 2007. Attackerna har pågått sedan 2001.

Hamas har nu lyckats komma över raket med längre räckvidd som gör att de nu kan nå samhällen med tillsammans över en miljon innevånare. Den 3 januari nådde en raket 37 km in i Israel. Den 6 januari sägs en raket ha nått 45 km in i Israel. Därmed är räckvidden är tillräcklig för att Hamas också ska kunna träffa ett kärnkraftverk. De nya raketerna har också större laddningar.

När Hamas deklarerade den 20 december att de inte ville förlänga vapenvilan. Då hade de redan under en period ökat beskjutningen av Israel radikalt. Det blev alltså helt nödvändigt för Israel att sätta stopp för Hamas möjligheter att fortsätta angreppen.

Hamas en terroristorganisation

USA, Canada, EU och Japan har deklarerat att Hamas är en terrororganisation. Hamas har också fördömts av Jordanien, Australien och Storbritannien. Anledningen är att Hamas har som mål att utradera Israel och införa ett islamistiskt styre. För att nå dessa mål använder de självmordsbombare. Det gör förhandlingar med Hamas är omöjliga och meningslösa.

Hamas vann valet i Palestina 2006 och fick därmed folkligt stöd. Det ändrar dock inte dess ställning som terrororganisation. Det är fruktansvärt olyckligt att Hamas vann valet, då det palestinska folket därmed beslöt att välja företrädare som Israel och många andra inte kan ha kontakt med.

Palestina är inte ett land, utan ett ska territorium som omfattar Gaza och Västbanken. Detta territorium är inte representerat i FN och andra liknande internationella organisationer utan det är PLO som har godtagits som en representant för det palestinska folket. Det förhållandet ändrade inte valet. Förhandlingar om vapenvila och måste därför göras med ledningen för PLO, med Mahmoud Abbas i spetsen.

Villkor för en vapenvila

En villkorslös vapenvila är meningslös. Då blir det som tidigare; ständiga beskjutningar av Israel av Hamas och bestraffningaktioner från Israels sida. Denna gång måste det bli en vapenvila som utesluter användningen av vapen och som lägger grund för ett fredsfördrag. Det helvete som folk i Palestina och och stor utsträckning också Israel lever försvinner först när det ständiga hotet av bomber och raketer är borta.

Även om situationen i Gaza och runt om Gaza givetvis är avskyvärd, så är det märkligt att media sprider så mycket bilder och uppgifter om dödade och skadade, när media samtidigt klagar över att de inte har tillträde till stridsområdet. Det betyder att det mest är de stridande parternas information som sprids. Den gamla sanningen gäller även nu, det första som dör i väpnade konflikter är sanningen.

Vapenvilan kommer

En vapenvila kommer, men inte förrän Hamas förmåga att beskjuta Israel har minskat radikalt och att Hamas väpnade styrkor har reducerats kraftigt. För att avtalet ska hålla måste det innehålla en rad villkor:

– Hamas deklarerar att man avbryter beskjutningen av Israel och att de inte kommer att återupptas.
– Israel avbryter sina militära operationer gentemot Gaza.
– Gränsen öppnas för hjälpsändningar.
– Parterna godkänner att EU sätter in en bevakningsstyrka som kontrollerar att Hamas beskjutningar inte återupptas och att vapen inte införs i Gaza.
– Israel avvecklar alla bosättningar på ockuperat territorium.
– Israel godtar att Jerusalem delas i en israelist och en palestinsk del.

Det är först med ett avtal om detta slag som det blir möjligt för Abbas att medverka och för att Israels regering ska få stöd av sitt folk.


Usel analys av Bo Inge Andersson, Rapport

2009-01-04

Bo Inge Andersson har återigen gjort en förvirrad utrikesanalys i rapport.

BOA: Det blev inget uttalande av säkerhetsrådet på grund av USAs veto. Det beror på Bush-regimen inkompetens, den gör ingenting.
Kommentar: Det är meninglöst med allmänna fördömanden. FN har redan klassat Hamas som en terroristorganisation. Målet är ju en varaktig fred. USA har gjort intensiva försök att mäkla fred.

BOA: ”Israels sista försök under Bush-administrationen.”
Kommentar: Perioden av vapenvila löpte ut, Hamas ville inte förlänga utan intensifierade bomardemanget mot Israel med alltmer långtgående raketer. Israels regering har starkt stöd i opinionen, vilket är avgörande i en demokrat, för att stoppa Hamas bombande.

BOA: ”Totalt förstöra ett av världens mest tättbefolkade områden.”
Kommentar: Andersson har förlorat kontrollen över vad han säger.

BOA: ”Och det sker under en valrörelse. Det här är en del av israeliska valrörelsen.”
Kommentar: Jo, Israel är en demokrati. Det kan vara så att ett av Hamas motiv för att intensifiera angreppen var att driva fram Benjamin Netanyahu, för att öka polariseringen och därmed skapa en grund för ett nytt krig i mellanöstern.

Det är dags att pensionera den alltmer förvirrande Bo Ingen Andersson.


Har Israel rätt att angripa Gaza?

2009-01-04

Det är ledsamt, oerhört ledsamt, att följa rapporterna från Gaza och Israel. Huvudsakligen är det ungdomar från Israel som i uniform angriper ungdomar i Gaza. Halva befolkningen där är under 18 år.

Vad är rätt och fel i juridisk mening? Och hur ska man se det moraliskt? Går det att ta ställning? Har den ena parten helt rätt och den andra helt fel? Eller bör ansvaret fördelas och i så fall hur?

Det är FN-stadgan som primärt avgör vad parterna får göra.

KAPITEL I. Artikel 2:4 (”aggressionsförbudet”)
4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

KAPITEL VII. Artikel 51 (”rätten till självförsvar”)
Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Många säger att Israels våld är oproportionerligt. FN-stadgan innehåller dock inget om proportionalitet. Det verkar dock som om att proportionaliteten regleras i den något diffusa internationella lagen eller folkrätten.

Proportionalitetsprincipen analyseras i en uppsats från 2003 av The Eisenhower Institute: Is International Law Relevant to Arms Control?. Professorn i folkrätt Ove Bring kommenterar frågan samma år i SvD: Övervåld brott mot folkrätten.

Diakonia har en serie läsvärda artiklar om Internationell rätt, och berör proportionalitetsprincipen, där man också hänvisar till det aktuella fördraget ”Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Part IV, Article 51”.

Det verkar som om att ett land har rätt att försvara sig militärt när det angrips militärt. Det är sekundärt om angreppet inte kommer från reguljära styrkor. Varje land är ansvarig för militära angrepp som utförs från dess territorium. Israel har därför rätt att tillgripa militärt våld mot Gaza.

Gaza är inte någon nation utan ett område styrt av den palestinska myndigheten, men det ändrar knappast Israels rättigheter.

Den internationella lagens reglering av proportionalitet verkar inte säga något om hur stort våld Israel får använda utan anger att våldet inte får riktas mot civila i den mån det inte är nödvändigt för att uppnå de militära målen.

Till problemet hör Israels brott mot internationella lagar vad gäller bosättningarna på ockuperat område och oviljan att erbjuda det palestinska folket rimliga villkor i en fredsuppgörelse. Men det ger inte Hamas-regimen rätt att bomba vare sig civila eller militärer i Israel.


%d bloggare gillar detta: