Två odemokratiska partier i riksdagen

2010-09-22

När SverigeDemokraterna nu kommit in i riksdagen så finns det två tydligt odemokratiska partier i riksdagen. Både är farliga, men vilket är värst?

Vänsterpartiet vill ha ett helt annat samhälle där politiker styr i individerna i detalj. Med det grönröda samarbetet har socialdemokratin och miljöpartiet legitimerat det kommunistiska partiet.  Det är en skam. Läs vänsterpartiet program!

Den avgörande makten i alla samhällssystem ligger hos dem som äger och kontrollerar produktionsmedlen – i det kapitalistiska systemet en liten minoritet av stora kapitalägare. Människors arbetskraft och skapande förmåga reduceras till varor. Vare sig politisk demokrati, utbyggd offentlig sektor eller fackliga rättigheter har kunnat upphäva det faktum att kapitalismen per definition är odemokratisk.

Vad är ”det kapitalistiska systemet”? Dess grundläggande komponent är rätten att ingå avtal, dvs rätten för mig och dig att sälja och köpa en bil, ett hus, låna ut pengar och ta lån, att få betala någon för att få något gjort. Rätten att ingå avtal begränsas genom generella lagar som skyddar den som är en svagare part i avtalet.

Under kapitalismen har ekonomins olika delar blivit mer och mer beroende av varandra, såväl nationellt som internationellt. Samtidigt leder det privata ägandet till en kortsiktig vinstjakt där börskurser blir viktigare än att utveckla produktionen. Detta visar på ett ökande behov av samhällelig, demokratisk samordning av ekonomin.

Det primära syftet med ”det privata ägandet” av sitt hus, sin butik eller vad det nu kan vara är rätten att bestämma över det som är avgörande betydelse. Hur ska huset byggas om och vilka varor ska finnas i den egna butiken?  Vinsten är inget självändamål. Dess uppgift är att skapa nya möjligheter.  Ägandet begränsas genom lagar, t.ex. genom skatt och begränsningar i hur det ägda får användas.  Men i grunden får den som äger bestämma.

En fundamental demokratisk princip är att människor skall kunna påverka beslut som påverkar dem. I dag omöjliggörs detta. Beslut som fattas i bolagsstyrelser är ofta betydligt viktigare för människors konkreta livsvillkor än beslut som fattas av folkvalda församlingar. Det är inte rimligt. Kapitalets makt måste brytas för att demokratin skall kunna fördjupas och breddas.  De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former. Oavsett ägandeform måste de arbetandes inflytande över företagen garanteras och fördjupas. Att själv kunna påverka arbetets utformning, förläggning och utveckling är centrala mål.

Företagets styrelse, dvs ägarna, ska alltså inte få besluta över företaget. I stället ska beslut tas i ”gemensamma former”.  Det betyder facket och vänsterpartiets politiker.

Kampen för ekonomisk demokrati, en kamp som har både klass- och könsaspekter, måste föras på flera plan och i olika former.

Ur medborgarperspektivet är det samhälleliga ägandet avgörande. Genom kommunalt eller statligt ägande ges de demokratiskt valda församlingarna ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster. Därmed blir det möjligt att låta samhällsnyttan styra verksamheten i stället för kortsiktigt vinstmaximerande. Om samhällsnyttan får råda är det lättare att styra mot ett mer ekologiskt och socialt hållbart samhälle. En längre tidshorisont i samband med produktion av varor och tjänster, gör det naturligt att ta hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön.

För dem som arbetar i företagen är det den lokala makten som är viktigast. Det naturliga uttrycket för detta är det arbetarägda, kooperativa företaget där företagsledningen väljs demokratiskt och riktlinjer för verksamheten beslutas gemensamt.

Om det vänsterpartiets program skulle genomföras så är det personer med samma värderingar som styr landet. Det blir det Lars Ohly och hans anhängare som har ansvaret för produktionen av varor och tjänster i landet och hans som avgör vad som är nyttigt och onyttigt.

Ett tredje demokratiskt perspektiv är konsumenternas. Såväl den klassiska konsumentkooperationen som senare tiders brukarförvaltning i olika kommunala verksamheter är exempel på denna form av demokratiskt och gemensamt ägande.

Den nödvändiga demokratiseringen av ekonomin måste kombinera dessa olika vägar. Samhälleligt ägande och övergripande planering är inte tillräckligt, men det är inte heller lokal självförvaltning eller kooperativa företag. Olika verksamheter och företag kräver olika former för ägande och styrning.

De möjligheter till demokratisering och inflytande över samhällsutvecklingen som ett aktivt offentligt och gemensamt ägande ger måste utnyttjas fullt ut. De gemensamt ägda företagens andel av ekonomin skall öka.  Arbetarägande och konsumentkooperation skall stimuleras genom lagstiftning och skattepolitik.

Här tas steget fullt ut. Det är de socialistiska politiker som fullt ut ska styra allt.

I ett kapitalistiskt samhälle måste även gemensamt ägda och demokratiskt styrda företag i viss utsträckning underordna sig kapitalets spelregler för att inte gå under. De kan inte överleva som isolerade socialistiska öar. Å andra sidan måste statliga och kommunala företag till skillnad från de privata vägledas av ett övergripande samhällsintresse, för att i längden motivera sin existens. Offentligt ägda företag är nödvändiga verktyg för att ta till vara samhällsintresset på en kapitalistisk marknad, men bolagisering får inte användas för att anpassa den offentliga sektorn till det privata näringslivet eller förbereda privatiseringar.

Samhällsägda företag skall ha en demokratiskt beslutad ägarstrategi där samhällsnyttan och medborgarnas bästa står i centrum. Företag skall drivas ekonomiskt effektivt, men överdrivna och kortsiktiga avkastningskrav får inte motverka företagets uppgift. Särskilt viktigt är att samhällsägandet är starkt inom ekonomins nyckelsektorer: transportsystem, kommunikationer och övrig infrastruktur, finansiell sektor, bostadsproduktion, energiförsörjning, strategiska naturtillgångar och så vidare.

Inget återstår av de anställdas inflytande. Det är politikernas uppfattning om samhällsnytta och vad som är bäst för medborgarna som styr.

Samhällsägda företag skall vara föredömen när det gäller de anställdas deltagande i företagens förvaltning och ledning. Patriarkala strukturer skall aktivt brytas ned. Vinstgivande företag som lägger ner sin verksamhet för att söka än ännu större vinst någon annstans kan inte tillåtas smita från de långsiktiga sociala och ekonomiska effekter sådana beslut får. De anställda måste få veto vid förhandlingarna och garanteras rimliga ersättningar samt möjlighet att ta över verksamheten.

Här återgår partiet till att beskriva förhållandena innan det helt tagit över alla företag.  Företag som väljer att flytta från t.ex. Stockholm till en annan del av landet för att få tag på medarbetare med rätt utbildning, då ska hindras.

Den regionala utvecklingen har under lång tid varierat över landet. Det beror bland annat på brister i förd regionalpolitik samt en allt mer koncentrerad industri- och tjänstesektor till några få storstadsområden. I den ojämlika regionala utvecklingen har det skapats motsättningar mellan storstadsregioner och landsbygdsregioner, samt mellan norrlandsregioner och regioner i södra Sverige. Regionalpolitiken skall därför drivas för att minska klyftorna. Utvecklingen av regionerna måste ske i samverkan, och inte idag som en kamp dem emellan. Detta kräver ekonomisk planering, som tar hänsyn till allas rätt till arbete, utbildning och social välfärd i landets alla delar.

Men det är en sådan utveckling som partiet sätter stopp för genom att förbjuda företag att flytta.

Genom pensionsfonderna ägs redan i dag en betydande del av företagen formellt av de anställda. Detta kapital bör utnyttjas för att motverka spekulation, utveckla näringslivet och stärka de arbetandes ställning, såväl på ett samhälleligt plan som i de enskilda företagen. Samhällsfonder och löntagarfonder skall användas för att stärka de arbetandes makt och det samhälleliga inflytandet över produktion och kreditförsörjning.

Spekulation är vad pensionsfonderna gör för att öka pensionerna. Med vänsterpartiet tas pengar från pensionärerna.

Vänsterpartiets politik skulle leda till en katastrofal för Sverige på samma sätt som den gjort det i alla länder där socialismen och kommunismen prövats. Det senaste tragiska exemplet är Kuba.

Det är obegripligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill samarbete med ett sådant parti.  För att tala med Rainfeldt, Vänsterpartiet bör man inte ens ta i med tång.


Richard Dawkins vid påvens besök i England

2010-09-21

Några sanningens ord om en mycket obehaglig figur.


Den vetenskapliga metoden

2010-09-16

Homeopater, andra ”alternativare” och en hel del religiösa visar ett stort förakt för vetenskapligt arbete. Kunskapen om hur sådant arbete bedrivs verkar vara mycket begränsat. Så därför tar jag mig friheten att återge en bra och populär text i ämnet publicerad på forskning.se. Denna webb drivs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning samt landets lärosäten.

Gemensamt för alla forskare är dock att de följer vissa på förhand uppgjorda arbetssätt, som börjar i en idé och slutar med att resultaten granskas.

Den forskning som observerar omvärlden, kallas ibland empirisk. Andra forskare söker kunskap med hjälp av teoretiska resonemang, till exempel inom filosofi, matematik och psykologi. Här får du veta mer om de vanliga stegen vid empirisk forskning. Det finns också forskare, exempelvis inom matematik och filosofi, som arbetar teoretiskt för att nå ett resultat. Deras arbetssätt är delvis annorlunda än vad som beskrivs här.

Men bra forskning handlar inte bara om att hålla sig till en viss arbetsmetod. Kreativa forskare måste vara öppna och kunna se nya möjligheter också i svårtolkade resultat eller resultat som rentav motsäger de egna hypoteserna. Många gånger leder forskning till oväntade slutsatser — och det är ofta då som kunskapen verkligen ökar.

Formulera och avgränsa frågeställning.

Varje forskningsprojekt startar med en idé om vad man är intresserad av att undersöka. Det kan till exempel handla om svensk 1900-talsfilm, miljövänliga kemiska reaktioner, ett matematiskt problem, behandling mot lungcancer, fåglars föda eller hur flyktingmottagningen fungerar i Sverige.

Forskaren bör själv så klart vara intresserad av ämnet. Men uppslaget kan komma från andra, exempelvis handledare, kollegor eller företrädare för en viss grupp i samhället. Projektet kan också vara beställt av en myndighet eller ett företag — så kallad uppdragsforskning.

Forskaren börjar med att göra en förstudie för att få en riktig bild av det aktuella forskningsläget och för att avgränsa sin frågeställning. Att studera exempelvis all 1900-talsfilm riskerar att bli alltför omfattande. Ett mer avgränsat projekt skulle kunna handla om hur datorspel påverkat filmer de senaste tio åren eller att studera hur synen på invandrare förändrats i svensk film från 1930-talet fram till i dag. Det är också viktigt att forskaren studerar närliggande forskning för att se vad den kan bidra med till den egna frågeställningen.

Innan det egna arbetet tar vid formulerar många forskare, men inte alla, en hypotes. Hypotesen är ett antagande om verkligheten, som det fortsatta arbetet ska avgöra om det stämmer eller inte.

Undersökning

Att genomföra en undersökning eller datainsamling på ett vetenskapligt sätt innebär att forskaren följer vissa regler, samt att han eller hon samlar in sitt material och dokumenterar sin undersökning på ett systematiskt sätt.

Enkelt uttryckt finns två olika slags metoder att genomföra en vetenskaplig undersökning, kvantitativa eller kvalitativa metoder. Vilken som används beror på vilken typ av forskning det handlar om.

Undersökningen dokumenteras och arkiveras. Andra forskare ska ha tillgång till materialet för att kontrollera resultaten eller använda uppgifterna i sin forskning. Allt material från skattefinansierad forskning är i princip öppet för andra forskare.

Analys och redovisning

Forskaren har nu kommit fram till slutet av forskningsprojektet. Det är dags att analysera det insamlade datamaterialet för att se om hypotesen som formulerades i början av projektet stämmer.

Först sammanställer forskaren sitt material på ett sådant sätt att uppgifterna går att analysera vidare. Att till exempel bläddra igenom 597 enkätsvar med tjugo frågor i varje enkät är omständligt. Svaren ordnas i olika kategorier som hjälper forskaren att studera dem vidare. Därefter sker en analys av insamlade data, ofta med hjälp av statistiska metoder.

I slutfasen av projektet redovisar forskaren sina resultat och metoder, från val av frågeställning till val av undersökningsmetod, i till exempel en vetenskaplig artikel eller en bok.

Granskning

En viktig del i det vetenskapliga arbetssättet är att arbetsmetoder och resultat ska kunna granskas av forskarkollegor och finansiärer.

Vetenskapliga tidskrifter är för de flesta forskare den viktigaste kanalen för att nå ut med sina resultat till kollegor över hela världen. I tidskrifterna publiceras de senaste forskningsrönen. Men för att få publiceras gäller det att blidka erfarna forskarna inom ens område. Alla artiklar väljs ut av ett vetenskapligt råd. De granskar resultat och arbetsmetoder och prioriterar artiklar utifrån ämne, relevans och vetenskaplig stringens. Metoden för bedömning av vetenskapliga artiklar kallas peer review. Att felaktigheter slinker igenom även en sådan noggrann granskning är mycket ovanligt, men att det förekommer. Läs mer om forskningsfusk.

Det finns tusentals vetenskapliga tidskrifter inom alla möjliga ämnesområden. Bland tidskrifterna finns en tydlig hierarki, forskare publicerar sig helst i de mest välsedda tidskrifterna. Några av de mest kända vetenskapliga tidskrifterna ges ut i USA och England, exempelvis Lancet (medicin), Science (naturvetenskap) och Nature (naturvetenskap).

En granskning som liknar den vid publicering i vetenskapliga tidskrifter sker när en doktorand disputerar, det vill säga när han eller hon offentligt försvarar sin avhandling. En betygskommitté med lärare från olika universitet har då till uppgift att godkänna eller underkänna avhandlingen.

Vetenskapliga tidskrifter

Det finns många vetenskapliga tidskrifter som bevakar naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Tidskrifterna kan vara specialiserade på allt från aktuell cellforskning till byggnadsteknik, språk, kriminalvetenskap eller musikhistoria.

De allra flesta vetenskapliga tidskrifter är skrivna på engelska, även de som ges ut i Sverige.

Flera vetenskapliga organisationer och akademier ger ut sina egna tidskrifter (en översikt hittar på www.scholarly-societies.org. Det finns också Internet-baserade tidskrifter. Många hittar du på highwire.stanford.edu.


Den anmälda homeopaten svarar

2010-09-12
För en tid sedan anmälde jag Irén Svensson-Nylén till Läkemedelsverket för brott mot regler om försäljning av homeopatia. Nu skriver hon på sin blogg att hon är ”kränkt, sårad och otroligt förbannad!”. Det är ju bra. Förhoppningsvis leder det sedan till att hon omprövar sin verksamhet.

Några korta citat från hennes blogg med svar

”tror han att jag inte tror på HOMEOPATI, tror han att jag bara är en bluff?”

Det är ointressant vad Irén Svensson-Nylén tror. Det avgörande är att det finns anledning att tro att det hon sysslar med är olagligt. Det ska nu prövas av myndigheterna.

Själv är jag helt övertygad om att homeopati är en bluffverksamhet. Det är så väl belagt i vetenskapliga undersökningar av god kvalitet att homeopati inte har någon som helst inverkan förutom ibland en placeboeffekt.

Det som gör verksamhetens så avskyvärd är att homeopaterna lurar människor att avstå ifrån att ta verkningsfull medicin. I allvarliga fall kan det leda till för tidig och smärtsam död.

”Det är verkligen klapp jakt på homeopater nu”

Om det vore så väl. Det är alltför många som ryker på axlarna åt tokerierna. I stället bör fler ta reda på vad homeopaterna håller på med och påverka politiker och myndigheter att få stopp på verksamheten.

”Han säger att det är förbjudet med Öronljus i USA, men säkra källor sa idag att det är inte sant.”

Vilka säkra källor? Det är väl någon annan homeopat som trorÖronljus är förbjudna i USA och Kanada. Jag har redovisat mina källor så det är bara att läsa innantill.

Läsa mera:


Vänsterpartiet: Alla företag ska socialiseras!

2010-09-12

Vänsterpartiets hemliga agenda har obegripligt nog inte kommit fram i valrörelsen. Det kan bero på att partiet gömt undan sitt partiprogram. Den som klickar på ”vårt partiprogram” får läsa en censurerad sammanfattning av det fullständiga programmet som partiet fastställde så sent som 2008. I det senare kan man läsa om vad som ska hända med företagen om Vänsterpartiet får bestämma:

En socialistisk ekonomi är ett i grunden annorlunda system än dagens. Det socialistiska samhället kan innefatta olika gemensamma ägandeformer som direkt arbetarstyre, kooperativ, kommunalt eller statligt ägande, men även privata företag kan bidra till samhällets utveckling. I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete, upphävs ägandet av produktionsmedlen över huvud taget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser, av de arbetandes fria sammanslutning. Den vinst som skapas i de enskilda företagen möjliggörs genom sammanvävt mänskligt arbete i hela ekonomin och skall därför bidra till hela samhällets behov.

Vad betyder detta? I det socialistiska samhället finns inga privata företag. Allt ägande av produktionsmedlen har övertagits av en ”gemensam församling”. Produktionsmedel är en marxistisk term som omfattar allt som människor använder i arbetet, t.ex. hammare, pennor, datorer och synålar. Dessutom inkluderar begreppet allt som tillverkas med dessa verktyg, t.ex. hus, böcker, dataprogram, musik och kläder.

Detta samhälle uppstår endast om Vänsterpartiet får ett avgörande inflytande i regering och riksdag och då blir det också Ohly och hans anhängare som leder ”arbetarnas fria sammanslutning”.

Det är ett sådant parti som Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöder i valet. I den meningen är valet den 19:e ett i sanning avgörande val.

DN: Ett avslöjande program


%d bloggare gillar detta: