IPCC vet nästan inget om det framtida klimatet

2014-05-22

Vad vet egentligen klimatforskarna om hur klimatet utvecklats och vad som händer i framtiden? IPCCs rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis klargör de stora kunskapsluckorna.

Vad hände t.ex. med klimatet 1910-1940? Då ökade koldioxiden långsamt, men ändå steg temperaturen och det i samma takt som 1970-2000. Inte var det den begränsade den globala industrialismens utsläpp som påverkade jordens klimat.

Efter 1940 ökade koldioxiden snabbare, men temperaturen var konstant i 30 år. Varför? Det är en viktig fråga då vi nu förefaller att vara inne i en ny period med stigande koldioxid med oföränderlig temperatur? (http://klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#met_office_hadley_centre)

Jag kan inte hitta någon tydlig förklaring i IPCCs senaste rapport. Forskarna som sysslar med modellbyggen justerar sina parametrar och ”homogeniserar” sina indata och får till slut modellerna stämma med observationerna. Men någon förklaring ges inte.

Homogenisera betyder ”göra enhetligt”. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler, göra interpolationer på olika sätt etc till dess att modellen ger rätt resultat. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=ipcc&#homogenisering)

Nu söker kKlimatforskarna söker efter den ”försvunna värmen”, den som modellerna säger skulle höjt temperaturen sedan 1998. En hypotes är att värmen trängt ned i djuphavet. Men det går inte att visa för att temperaturen på större djup har inte mätts tillräckligt länge. Det är beklagligt då haven antas absorbera ca 90% av solenergin. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havens_vaerme)

Varmare vatten tar mer utrymme än kallare vatten. Det innebär att om haven värms så stiger havsnivån. Men statistiken visar inte ökad takt i nivåhöjningen under de perioder temperaturen varit konstant.
(http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havsniva)

En rimligare hypotes är att IPCC har överskattat koldioxidens direkta och indirekta inverkan på temperaturen. Eftersom temperaturen inte förändras i takt med koldioxiden, så beror temperaturförändringarna i stor utsträckning på annat.

Temperaturen har ökat med ca 1 grad sedan 1900. Det är en effekt av lite växthusgaser inkl indirekta effekter och förändringar som inte har med växthusgaser att göra. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#maetning_av_koldioxid_pa_manua_loa)

Tyvärr har IPCC inte kunnat klarlägga hur mycket koldioxiden inverkar på temperaturen eller hur mycket andra krafter påverkar eller ens vilka dessa är. Först när den kunskapen finns blir det möjligt att avgöra vilken typ av åtgärder som kan krävas.


Miljöprofessorer begär politisk makt

2014-05-10

På DN debatt (”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” 2014-05-10) går ett antal makthungriga professor till angrepp mot demokratin. De begär att få vetorätt mot politiska beslut som tas i riksdagen och andra politiska församling. Det är miljöfascister som manar till strid.

”Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför?  Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför? Att svara att vi får nöja oss med det politiska system vi har räcker inte om klimatkrisen går mot katastrof, vilket många tecken tyder på. ”

Vilka områden inom politiken vill professorerna avgöra? I artikeln nämner de skolpolitiken, infrastrukturen, försvaret, energin, Vattenfall, Östra länken, transporter, importen. Får de inte beslutanderätt inom politiken så hotar de med sina studenter: ”Studenternas förtroende för politikerna är inte förbehållslöst: man önskar en reformering av politikens spelregler”.

Tankarna går till Maos kulturrevolution 1966. Då använde Mao studenterna för att få än mer makt. Nu hotar professorerna med att engagera sina indoktrinerade studenter att ta itu med demokratin och överföra makten till miljöprofessorerna.

Vad har fått miljöprofessorerna att skriva sitt upprop just nu? ”Enkäter bland dem visar att en majoritet inte längre tror att den globala temperaturökningen under detta sekel skall kunna begränsas till 2 eller ens 3 grader.” Det går inte att lita på professorer som styrs av enkäter om studenters oro.

Att det är makten det handlar om blir tydligt. Miljöprofessorerna nämner inte kärnkraften, trots dess möjlighet att minska utsläppen. Kärnkraften är ett lackmustest på om kraven gäller omsorg om klimatet eller krav på makt för att omskapa samhälle.

Den rätta vägen är den rakt motsatta. Miljöaktivister har idag en motorväg in i det politiska organen. Det finns ingen anledning att ta speciell hänsyn till miljöorganisationernas åsikter. Politiska beslut ska grundas på expertutredningar som tar fram det underlag politikerna vill ha. Intresseorganisationer, NGO, bör exkluderas från det politiska beslutsfattandet. De har idag alltför stora möjlighet att kasta in grus i beslut om byggande av vägar, bostäder, industrier och åtskilligt annat.

Frågan bör ställas om det inte finns för många miljöprofessorer. Stiftelsen Mistra fick sitt kapital från löntagarfonderna 1994. Sedan dess har de betalt ut 2,7 miljarder till miljöforskningen (http://www.mistra.org/om-mistra/kapitalforvaltning.html). Energimyndighetens stöd uppgift till 1,3 miljarder per år (https://www.energimyndigheten.se/Forskning/).

Vore det inte bättre att den akademiska forskningen var fri och själv avgöra vad det ska forskas om?


%d bloggare gillar detta: