Greenpeace snyltar på Gandhis och Luther Kings renomé

2014-10-24

När Sveriges Radio vill ha kommentar på EUs klimatbeslut i natt vänder de sig av alla till Greenpeace! Och det är inte första gången. Det är omdömeslöst.

Greenpeace ”värdering och kännetecken” är civil olydnad, dvs att bryta mot lag. De jämför sig med Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Gandi kämpade för demokrati mot den kolonialt förtryck av England. Luther-King kämpade för demokratiska rättigheter för afroamerikanerna. Utan demokratiska rättigheter blev civil olydnad nödvändig.

I demokratier är möjligheterna helt andra. Ändå använder Greenpeace civil olydnad i land med demokratiska rättigheter. Därför bör Greenpeace hänföras till extrema organisationer som AFA som inte eller accepterar demokratiskt fattade beslut. Skillnaden visavi AFA är att Greenpeace inte använder våld, men det tar inte hänsyn till de avsevärda kostnader de orsakar samhället.

SRs intervju

Tillägg

En person skriver

Att ett beslut är demokratiskt fattat behöver inte innebära att det är bra för miljön! Greenpeace värnar om vår miljö och våra möjligheter att leva på jorden även i framtiden. Var glada för det!

Mitt svar

Demokrati innebär att medborgarna påverkar de fått fått i uppdrag att fatta politiska beslut och sedan finner sig i de beslut som fattats antingen de gillar beslutet eller ej.

De som ger sig själva rätten att sätta sig över besluten för att skada andra fysiskt eller ekonomiskt skadar demokratin och legitimerar en ordning där den som kan tar sig rätten gentemot andra.

Om du vill leva i ett sådant samhälle föreslår jag att du flyttar till Ryssland eller varför inte Nordkorea.


Mer kritisk granskning av klimatforskningen säger forskningschefen

2014-10-24

Lars Bern berättar på sin blogg Antropocene har varit på ett seminarium arrangerat av Hagainitiativet och bl.a. lyssnat på Johan Kuylenstierna

Behållningen från mötet var något oväntat ett inlägg från Johan Kuylenstierna som numer är VD för Stockholm Environment Institute (SEI), där riksalarmisten Johan Rockström tidigare var chef. Kuylenstierna efterlyste en mer kritisk granskning från medierna av det han kallade för konsensusforskning på klimatområdet. Att klimatfrågan blivit så hårt politiserad menade han, hindrade en objektiv belysning. Det han pekade på var den stora osäkerhet rörande de faktiska sambanden och vad som styr klimatet som skapats av uppehållet i uppvärmningen.

Han sa att det inte längre går att bortse från att den globala uppvärmningen avstannat i femton år trots en fortsatt kraftigt stigande koldioxidhalt i atmosfären. Eftersom forskarna är eniga om koldioxidens växthuseffekt, måste det finnas andra viktiga faktorer som påverkar klimatet. Problemet som han upplevde var att forskare som började studera sådana faktorer lättvindigt stämplades som skeptiker och i värsta fall klimatförnekare av politiserade skribenter. Det var en allvarlig hämsko på forskarna. Jag drar mig direkt tillminnes drevet mot min vän professor Lennart Bengtsson, när det blev bekant att han ställt sig till förfogande som vetenskaplig rådgivare till The Global Warming Policy Forum (GWPF).

Det låter som ett uppenbart avståndstagande från sin föregångare Johan Rockström som nu är chef för Stockholm Resilience Center. Det förefaller som om att Johan Kuylenstierna (2 120 träffar på Google Scholar) är betydligt mer vetenskapligt meriterad än Rockström (1 240 träffar).


Kinas stora gröna språng

2014-10-24

Waldemar Ingdahl länkar på Facebook till en artikel om Kinas gigantiska och ökande utsläpp av koldioxid. Hans artikel är från 2012, men ger en god bild av läget för dagen,

Kina är världens fabriksgolv, med allvarliga miljöproblem och högre koldioxidutsläpp än något annat land. Det finns en medvetenhet om det hos de kinesiska myndigheterna, som satsat på grön teknik. Kommer Kina att genomföra Det Stora gröna språnget, som Thomas Friedman beskrivit i sin bok Hett, platt och trångt?

På senare tid har invändningar kommit från bland annat klimatdebattören Björn Lomborg. Kina investerar dubbelt så mycket i förnyelsebara energikällor än USA, men det mesta går åt till att producera till kunder i USA och Europa. Den handeln har tagit fart med bidragen till grön teknik. Ett exempel är att Kina tillverkar mer än hälften av alla solceller i världen men använder bara en procent av dem. En tredjedel av alla vindkraftverk som byggts används inte, enligt en rapport från Citigroup. Snarare förlitar sig Kina till 87 procent på fossila bränslen, mest kol enligt IEA, för sitt eget energibehov.

Enligt den senaste femårsplanen ska Kina uppnå 11,4 procent förnyelsebar energi till 2015, men det måste ses mot bakgrund av landets ökade energibehov. Idag får Kina 13 procent av sin energi tillgodosedd av förnyelsebara energikällor som biomassa och vattenkraft.

Det är svårt att beräkna kostnadseffektiviteten hos förnyelsebara energikällor genom de stora bidrag som stater i väst betalar för dem. Det är tydligt i hur kinesiska hushåll har tagit till sig solpaneler, de fungerar bra för att värma vatten eller ge husvärme till inte ens en fjärdedel av kostnaden. När grön teknik är effektiv och billig på riktigt, tar folk till sig den.

Sedan 2006 har Kina ökat sina utsläpp av växthusgaser så mycket att världen fått ett nytt USA sett till utsläppen. Det gör minskningar från små länder, som Sverige, rätt meningslösa. Nu är Kina det land som släpper ut mest koldioxid. Om det skall finnas en kontroll av koldioxidutsläppen så måste Kina vara med. Det kommer inte att ske i första taget.

Kina är nämligen beroende av kolkraftverk, som utgör 70 procent av landets energikonsumtion. Det finns inga exakta siffror, men Kina är tveklöst världens största producent och konsument av kol, med 13 procent av världens fyndigheter. Kinas konsumtion har ökat med 129 procent sedan år 2000, främst inom industrin och utgör nu 40 procent av världens konsumtion.

Forbes har en riktigt bra artikel om användningen av kol So You Think We’re Reducing The Use Of Coal? — Think Again. Ett par diagram från artikel gör bilden tydlig.

Figure 1. Coal use for electricity production is increasing at an even greater rate since 2000, primarily in Asia and the Pacific region. Coal is predicted to continue increasing until mid-century. Source: University of Calgary, Energy Education.ca

Figure 3. Although dramatic increases have occurred in renewable energy, they are still extremely small and will continue to be small compared to fossil fuel use for decades. Nuclear and hydro are level but predicted to grow moderately in the next few decades. Note the smaller scale on this figure versus that for coal. Source: University of Calgary, Energy Education.ca


Kommer europeiska rådet enas om klimatpolitiken?

2014-10-23

Donald TuskEUs klimatpolitik ska fastställas vid Europeiska rådets möte 22-23 oktober. Klimatet är huvudfrågan där beslut ska tas om ”emissions targets, the state of the Emissions Trading System, energy efficiency, renewable energy sources and energy security”

Dessutom ska rådet på de två dagarna ska rådet också ta ställning till den europeiska ekonomin, ebolakrisen, Ukraina och Mellanöstern. Och så ska de följa upp förra mötet då man överlade om ”freedom, security and justice”, speciellt ”foreign fighters and EU passenger name records”.

Det är 28 statschefer som deltar i mötet. Om mötestiden är totalt 20 timmar och presentationer kan antas ta minst 25% av tiden så återstår 32 minuter med deltagare att fördela på samtliga ärenden. Hur överens hinner man bli om klimatmålen, där ”ingångsvärdena” skiljer sig starkt åt?

Vid mötet avgår Herman Van Rompuy av Donald Tusk. Tusk är från Polen, det land som kanske är mest kritiskt till kommissions förslag om klimatmål och om ansvaret ska ligga hos union eller respektive medlemsland.

Mer info finns på http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=eu


Hitta rätt i Klimatfakta.info

2014-10-22

Klimatfakta.info, som nyligen fyllt ett år, håller på att få ett utförligt sakregister.

Index 141021

Hittills omfattar registret kapitlen antarktis, arktis, atmosfären och hav.

Dessa kapitel har också formulär för kommentarer av besökare, t.ex. felaktigheter, brister, textförslag, mm.

test

Nu återstår sakordsregister och formulär för ytterligare 36 kapitel.


Åskovädren har inte blivit fler

2014-07-28

SMHI tar gärna tillfällen i akt att påstå att en väderhändelse beror på klimatförändringar eller att det blir mer extremt väder i framtiden. Så också efter gårdagens åskväder:

Fler åskoväder i framtiden
Sannolikt kommer vi se fler åskoväder och skyfall framöver på grund av klimatförändringarna, det säger Sverker Hellström som är klimatolog på SMHI:
– Det är ju så att om vi går mot högre temperaturer så är det ju ändå rätt mycket som talar för att det också kan bli häftigare regnskurar och häftigare åskväder.
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5924368)

Fast det är än mer som talar emot en sådan utveckling. Klimatforskarna anser ju att temperaturen stiger mer vid polerna än på andra breddgrader vilket rimligen bör minst oväder som drivs av temperaturskillnader.

SMHIs statistik över åsktillfällen är bristfällig. Man redovisar endast utvecklingen under 2002-2009 på sin webb. Under denna korta period ökade inte antalet åskväder.

Göteborgs universitet har en rapport om åskvädren under 1900-talet. Den visar en markant ökning fram till ca 1930, men sedan är ökningen minimal.

Med det är väl så att SMHI vill skrämas för att få mer pengar. Och forskare tycker givetvis att det är trevligare att prata om farligheter än att säga de ingenting vet om extremväder i framtiden.

Det är som IPCC säger ”Extreme events are rare, which means there are few data available to make assessments regarding changes in their frequency or intensity. The more rare the event the more difficult it is to identify long-term changes. ”
Läs gärna mer på http://klimatfakta.info/doku.php?id=extremeweather


IPCC vet nästan inget om det framtida klimatet

2014-05-22

Vad vet egentligen klimatforskarna om hur klimatet utvecklats och vad som händer i framtiden? IPCCs rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis klargör de stora kunskapsluckorna.

Vad hände t.ex. med klimatet 1910-1940? Då ökade koldioxiden långsamt, men ändå steg temperaturen och det i samma takt som 1970-2000. Inte var det den begränsade den globala industrialismens utsläpp som påverkade jordens klimat.

Efter 1940 ökade koldioxiden snabbare, men temperaturen var konstant i 30 år. Varför? Det är en viktig fråga då vi nu förefaller att vara inne i en ny period med stigande koldioxid med oföränderlig temperatur? (http://klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#met_office_hadley_centre)

Jag kan inte hitta någon tydlig förklaring i IPCCs senaste rapport. Forskarna som sysslar med modellbyggen justerar sina parametrar och ”homogeniserar” sina indata och får till slut modellerna stämma med observationerna. Men någon förklaring ges inte.

Homogenisera betyder ”göra enhetligt”. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler, göra interpolationer på olika sätt etc till dess att modellen ger rätt resultat. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=ipcc&#homogenisering)

Nu söker kKlimatforskarna söker efter den ”försvunna värmen”, den som modellerna säger skulle höjt temperaturen sedan 1998. En hypotes är att värmen trängt ned i djuphavet. Men det går inte att visa för att temperaturen på större djup har inte mätts tillräckligt länge. Det är beklagligt då haven antas absorbera ca 90% av solenergin. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havens_vaerme)

Varmare vatten tar mer utrymme än kallare vatten. Det innebär att om haven värms så stiger havsnivån. Men statistiken visar inte ökad takt i nivåhöjningen under de perioder temperaturen varit konstant.
(http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havsniva)

En rimligare hypotes är att IPCC har överskattat koldioxidens direkta och indirekta inverkan på temperaturen. Eftersom temperaturen inte förändras i takt med koldioxiden, så beror temperaturförändringarna i stor utsträckning på annat.

Temperaturen har ökat med ca 1 grad sedan 1900. Det är en effekt av lite växthusgaser inkl indirekta effekter och förändringar som inte har med växthusgaser att göra. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#maetning_av_koldioxid_pa_manua_loa)

Tyvärr har IPCC inte kunnat klarlägga hur mycket koldioxiden inverkar på temperaturen eller hur mycket andra krafter påverkar eller ens vilka dessa är. Först när den kunskapen finns blir det möjligt att avgöra vilken typ av åtgärder som kan krävas.


Miljöprofessorer begär politisk makt

2014-05-10

På DN debatt (”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” 2014-05-10) går ett antal makthungriga professor till angrepp mot demokratin. De begär att få vetorätt mot politiska beslut som tas i riksdagen och andra politiska församling. Det är miljöfascister som manar till strid.

”Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför?  Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför? Att svara att vi får nöja oss med det politiska system vi har räcker inte om klimatkrisen går mot katastrof, vilket många tecken tyder på. ”

Vilka områden inom politiken vill professorerna avgöra? I artikeln nämner de skolpolitiken, infrastrukturen, försvaret, energin, Vattenfall, Östra länken, transporter, importen. Får de inte beslutanderätt inom politiken så hotar de med sina studenter: ”Studenternas förtroende för politikerna är inte förbehållslöst: man önskar en reformering av politikens spelregler”.

Tankarna går till Maos kulturrevolution 1966. Då använde Mao studenterna för att få än mer makt. Nu hotar professorerna med att engagera sina indoktrinerade studenter att ta itu med demokratin och överföra makten till miljöprofessorerna.

Vad har fått miljöprofessorerna att skriva sitt upprop just nu? ”Enkäter bland dem visar att en majoritet inte längre tror att den globala temperaturökningen under detta sekel skall kunna begränsas till 2 eller ens 3 grader.” Det går inte att lita på professorer som styrs av enkäter om studenters oro.

Att det är makten det handlar om blir tydligt. Miljöprofessorerna nämner inte kärnkraften, trots dess möjlighet att minska utsläppen. Kärnkraften är ett lackmustest på om kraven gäller omsorg om klimatet eller krav på makt för att omskapa samhälle.

Den rätta vägen är den rakt motsatta. Miljöaktivister har idag en motorväg in i det politiska organen. Det finns ingen anledning att ta speciell hänsyn till miljöorganisationernas åsikter. Politiska beslut ska grundas på expertutredningar som tar fram det underlag politikerna vill ha. Intresseorganisationer, NGO, bör exkluderas från det politiska beslutsfattandet. De har idag alltför stora möjlighet att kasta in grus i beslut om byggande av vägar, bostäder, industrier och åtskilligt annat.

Frågan bör ställas om det inte finns för många miljöprofessorer. Stiftelsen Mistra fick sitt kapital från löntagarfonderna 1994. Sedan dess har de betalt ut 2,7 miljarder till miljöforskningen (http://www.mistra.org/om-mistra/kapitalforvaltning.html). Energimyndighetens stöd uppgift till 1,3 miljarder per år (https://www.energimyndigheten.se/Forskning/).

Vore det inte bättre att den akademiska forskningen var fri och själv avgöra vad det ska forskas om?


Professor Sterner om kostnaderna för klimatanpassningen

2014-04-15

Miljöekonomen Thomas Sterner har intervjuats Vetandets värld? Han är en av huvudförfattarna till IPCCs senaste rapport om åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Det han säger är viktigt.

”Camilla Widebeck: Siffran jag har hakat på mig från rapporten är denna. Ett framtidsscenario beskrivs där vi har ett par tre procent tillväxt om året och vi alla vidtar omedelbara åtgärder mot koldioxiden så att temperaturen hålls på en hyfsad nivå under 2 gradersmålet. Då måste vi avstå ifrån bara 0,06% av konsumtionsökningen varje år. Det är nästan ingenting. Och då har man inte räknat in de positiva sidoeffekterna genom att dra ned på fossila bränslen, hälsonytta och sånt. Om man gör det också, blir det tom lönsamt då?

Thomas Sterner: Ja det blir lönsamt om man tar med alla kostnader och all nytta för samhället och räknar med miljön på ett rimligt sätt. Då bör man göra sådant som är lönsamt som gynnar planeten som helhet. Och den samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaderna och här är det som så att kostnaden för planeten om vi inte gör något är mycket högre än kostnaderna att göra någonting. Så kostnaderna för översvämningar, torka, förändringar i fiske, jorbruk och flyktingmassor, de kommer att innebära större kostnader i framtiden än kostnaderna för solceller och vindkraft som vi ska betala nu.

Camilla Widebeck: Hur hänger det där ihop? Var ligger hunden begraven. Så där enkelt kan det ju inte vara att det rakt av är lönsamt. Eller händer på så lång sikt att vi inte är förmögna att se det. Var är liksom haken?

Thomas Sterner Det är samhällsekonomisk lönsamt, det är inte riktigt samma sak som att det är lönsamt för något enstaka företag, land eller person. Det är samhällsekonomiskt lönsamt. De kostnader det bli om vi inte gör någonting de drabbar ju bl.a. fattiga människor som längs Bangladesh kustområden. De har ju inte möjlighet att kompensera oss, att vara med och betala och betala för våra solkraftverk eller vindkraftverk utan det är i en ganska abstrakt bemärkelse som det är lönsamt för hela planeten. Annars kommer vi att drabbas av svåra konsekvenser. Framför allt blir det de fattiga som drabbas men vi kommer att drabbas av flyktingströmmar t.ex. Det är osäkerhet, vi vet ju inte riktigt exakt hur klimatet kommer att utvecklas, men vi tror ju att även vi kommer att drabbas av en hel del kostnader och konflikter och problem om vi inte gör någonting. Det är därför vi rekommenderar att vi gör någonting.”

Visst är det fascinerande! IPCC påstår alltså att de lyckats räkna ut planetens kostnader och intäkter under de kommande åren och fått resultatet att företag, land och person ska betala ”0,06% av konsumtionsökningen varje år”!!! Det är ju fullständigt vrickat! Om de hade sagt mellan 10-20 % så hade väl ändå några kunnat tro på det. Men 0,06% av konsumtionsökningen varje år! De har inte ens någon aning om hur som konsumtionsökningen blir vart år.

Men säger kanske någon, det är ju ingen planetbudget de gjort utan ett ”framtidsscenario”. Men en sådan brasklapp kan ju inte ursäkta rena fantasier. Sanningen är att Sterner och hans medförfattare inte har någon som helst aning om framtida kostnader och intäkter.


Finn felen i artikeln om klimatet på DN Debatt

2014-04-13

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, skriver på DN Debatt: ”Det svenska exemplet visar vägen för världen”. Finn felen i han artikel. Här är en lista att börja med:

1. ”uppvärmningen sker och att den med allra högsta grad av säkerhet beror på mänsklig aktivitet.

– Ingen uppvärmning sedan 1998, 17 år! Uppvärmningen pågick i 1975-1998, i 23 år, avkylning dessförinnan 1940-1975 i 35 år. Uppvärmning 1910 -1940 utan höjd CO2-halt.
– Modellerna visar en fortsatt uppvärmning. Verkligheten säger att det är fel. Modellerna kan inte förklara uppvärmningen 1910 -1940.
– Då ökad CO2-halt uppenbarligen inte styrt temperaturen under sedan 1910 så måste förändringarna i allt väsentligt ha annan förklaring.

2. ”Utbredningen av djur, växter och hela ekosystem förändras, skördar av vissa grödor minskar och vattenknapphet på grund av klimatförändringar börjar.”

– Det finns inge belägg för att utbredning av djur och växter minskar. I Sverige har antalet arter ökat. Ingen art har försvunnit. Vissa grödor har minskat, men fler har ökat. Matproduktionen är större än någonsin.

3. ” Klimatmodeller visar…”.
– Modellerna har inte kunnat förklara någon av de förändringar av klimatet som skett.

4. ”globalt problem kommer det krävas global handling”, ” För att undvika klimatförändringar långt bortom 2 grader behövs långtgående internationellt samarbete.”

– Miljöproblemen är radikalt olika åt på olika platser och måste därför hanteras lokalt.
– Det är mycket osannolikt att alla världens länder kommer överens om långtgående åtgärder och sedan följer det överenskomna. Avvakta på internationella avtal hindrar lokala initiativ nu.

5. ”Alla alternativ kan behövas”

– Och ändå nämns inte kärnkraft! Det visar att inte heller forskare tycker att CO2-halten är så viktig utan de vill ha ett annat samhälle.

6. ” vi behöver är inte många styrmedel utan starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”

Thomas Sterner vill ha ett annat samhälle och vilseleder politiker och opinion med felaktiga uppgifter.

7. ” Sverige har visat att det går.”

Sverige har kunnat införa höga koldioxidskatter för att miljörörelsen har lyckats vilseleda så många, främst genom det stora antalet miljöpartister i massmedia . Befolkningen i andra länder har blivit allt mindre oroade. https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/03/16/svenskarna-mest-skramda-av-klimatforandringarna/

8. ”Utvecklingen för förnybar energi går oväntat fort, inte minst i Tyskland”
– Tyskland energiwende är ett misslyckande, som undertrycks av problemen med den ryska gasen. Stopp för kärnkraft, men kolanvändning.
– Förnyelsebar energi är dyrare energi. Det är därför den behöver subventioner.

9. ” IPCC-processen, men jag tycker trots allt att det är en ganska fin process”
– IPCC-processen har vänt forskningen upp och ned. Utgångspunkten är att påvisa hur människan inverkar på klimatet och ta fram lämpliga åtgärder. Men människan påverkar inte klimatet i nämnvärd grad. Och IPCCs rekommendationer efterlevs inte.

10. ”angeläget med ett närmare samarbete mellan arbetsgrupperna”
– IPCC-processen syftar till att vaska fram en gemensam syn på alla frågor som berörs av klimatet. När resultatet av IPCCs arbete är så dåligt, bör IPCC läggas ned och ersättas med den vanliga fria forskningen inom universitetsvärlden.
– En förklaring till att IPCC misslyckats är att processen har fått forskare att ta ställning till politiska frågor. Det har gjort att IPCCs förslag haft dålig verklighetsförankring.


En otroligt korkad miljöpartist!

2014-04-02

Detta är bland det roligaste som finns på Youtube! Intervjun laddades upp på Youtube 12 juni 2013. Och hon sitter i kommunstyrelsen i Vingåker som representant för Mp.

Märkligt nog har Pernilla Hagberg citerats både här och där. Bara under senaste veckan har 23 bloggar hänvisat till Hagberg.


Svenskarna mest skrämda av klimatförändringarna

2014-03-16

Allt färre européer anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. 2011 gjorde 20% den bedömningen. Hösten 2013 var det bara 16%. Det innebär att oron har minskat med 20%.

Ett land skiljer dock ut sig från mängden. I inget land är oron så stor som i Sverige. Hela 39% anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. Näst mest oro är det i Danmark och Malta(!) 30%. I Tyskland har bara 27% den uppfattningen. Antalet i några andra stora EU-länder: Italien och Frankrike 14%, England 12%, Polen 11%, Spanien 8%.

Det är nästan bara i Sverige som oron ökat: + 9%. I andra länder har utvecklingen gått åt andra hållet. Oron i Spanien har minskat från 24% till 8%. I Polen från 20% till 11% för att nämna några.

Respondenterna har fått välja vad som är mest allvarligt av åtta världsproblem: – hunger – ekonom – klimatförändringar – terrorism – överbefolkning – krig – epidemier – atombomber

Undersökningen visar vad européerna fruktar mest. På första plats kommer hunger, på den andra ekonomin och först på tredje plats klimatet. Sverige skiljer här ut sig genom att negligera världens ekonomiska problem.

När européerna får välja tre av världsproblemen visar det sig att hälften av inkluderar klimatförändringar. Övriga anser att flera andra problem är viktigare eller kan inte svara.

Läs mer:
EU och klimatet
Håll svenskarna okunniga!

Vad tycker du?


Om climatgate och de 97 procenten

2014-02-27

Klimatfakta har kompletterats med avsnitt om Climategate och om undersökning som påstod att 97% av forskarna överens om den globala uppvärmningen.

Climategate

I november 2009 läckte ett större antal email ut från klimatforskningsinstitutet CRU vid University of East Anglia i Storbritannien. I e-breven fanns uttalanden som kan tydas som att forskare publicerat vilseledande eller falska forskningsresultat.

Ett utskott i brittiska parlamentets underhus, House of Commons Science and Technology Committee, utredde anklagelserna mot CRU. Det ansåg att det inte förekommit publicering av vilseledande eller falska forskningsresultat. Däremot riktade det kritik mot att forskarna inte publicerat rådata och de metoder som används vid bearbetningen av rådata.

Händelsen insprirerade Richard Muller, bl.a. professor i fysik vid Berkeley Universitetet, att ta intiativet till Berkeley Earth. Detta projekt samlar in rådata om klimatet och offentliggör såväl data som metoderna för hur de bearbetas.

97% Concensus

En undersökning av 12,000 peer-reviewed vetenskapliga artiklar om klimatet, bedömda av en grupp ”citizen science” vid Skeptical Science, hade en 97-procentig överensstämmelse bland de artiklar som har uppfattning om orsaken till global uppvärmning att människan är anvarig. (Lite märklig formulering men det är så det står hos Skeptical Science)

Klimatfakta

Läs mer om klimatforskningen i Klimatfakta,


Varför stiger inte temperaturen?

2014-01-28

På NOAAs webb Climate.gov ställer man sig frågan (November 8, 2013) Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade?

The most likely explanation for the lack of significant warming at the Earth’s surface in the past decade or so is that natural climate cycles—a series of La Niña events and a negative phase of the lesser-known Pacific Decadal Oscillation—caused shifts in ocean circulation patterns that moved some excess heat into the deep ocean.

YearlySurfaceTempAnom1880-2010 NOAAThe “pause” in global warming observed since 2000 followed a period of rapid acceleration in the late 20th century. Starting in the mid-1970s, global temperatures rose 0.5 °C over a period of 25 years. Since the turn of the century, however, the change in Earth’s global mean surface temperature has been close to zero. Yet despite the halt in acceleration, each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any preceding decade since 1850.

Frågorna blir givetvis om det inte var ”natural climate cycles” som

  • orsakade temperaturhöjningen 1980-2000
  • gjorde att temperaturen inte steg mellan 1940-1980
  • gjorde att den steg 1910-1940

During the last decade, a longer than usual solar minimum cycle, several volcanic eruptions, and relatively low amounts of water vapor in the stratosphere may have helped cool the atmosphere temporarily. But recent research suggests that the Earth’s natural climate variability—natural, short-term fluctuations in the climate system that occur on a year-to-year basis or longer—may have played the most pivotal role of all by transferring excess heat from the Earth’s surface into the deep ocean.

0001 OceanicNinoIndex1950-2010 NOAAOne of the most well-known natural climate oscillations—the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) cycle—causes swings in sea surface temperatures in the tropical Pacific. Although ENSO originates in the equatorial Pacific Ocean, a strong El Niño or La Niña event is capable of bumping global temperatures upward or downward for a year or two. Since the last major El Niño event in 1997-1998, a series of La Niña events have dominated the tropical Pacific, resulting in a prolonged cooling of sea surface temperatures that has also likely stalled the rise in global temperatures.

Det är ju synd att NOAA inte visar El Niño-perioder före 1960. Än så länge är det oklart vilken inverkan El Niño har på klimatets långsiktiga utveckling.


Nobelpristagare bojkottar Nature och Science

2014-01-28

Nobel winner declares boycott of top science journals Randy Schekman says his lab will no longer send papers to Nature, Cell and Science as they distort scientific process

Randy Schekman, a US biologist who won the Nobel prize in physiology or medicine this year and receives his prize in Stockholm on Tuesday, said his lab would no longer send research papers to the top-tier journals, Nature, Cell and Science.

Schekman said pressure to publish in ”luxury” journals encouraged researchers to cut corners and pursue trendy fields of science instead of doing more important work. The problem was exacerbated, he said, by editors who were not active scientists but professionals who favoured studies that were likely to make a splash.


Om NOAA Climate.gov

2014-01-04

NOAA publicerar en ambitiös webb om klimatet riktat till allmänheten.

NOAA Climate.gov is a source of timely and authoritative scientific data and information about climate. Our goals are to promote public understanding of climate science and climate-related events, to make our data products and services easy to access and use, to provide climate-related support to the private sector and the Nation’s economy, and to serve people making climate-related decisions with tools and resources that help them answer specific questions.

Innehållet verkar vara helt i IPCCs anda. När det gäller jordens energibalans, så hänvisar man till material för laborationer som tagits fram av en organisation för geografilärare: The Earth’s Heat Budget. Undervisningsmaterialet finns här. (Det verkar som om de försvårat kopiering av texter genom att lägga tecknet nyrad efter varje bokstav! Därmed fungerar inte översättningsprogram…) Materialet verkar vara auktoriserat av organisationen Cleanet.

Clean har en avdelning om What is Climate Literacy?. Ett par exempel:

There are misconceptions and myths surrounding climate science that are important to correct.
Climate change is already impacting students’ lives across the nation – with extreme weather events, raising sea level, expanding growth season, droughts, fires, and other real-world phenomena.

Ett intressant avsnitt är What makes this principle challenging to teach?

An area of common confusion that educators, students and the public have is that climate scientists disagree as to whether or not climate change is happening, or if it is happening, whether or not humans are the primary cause. There are a variety of reasons for this, but the bottom line is the vast majority (~97.4%) of scientists who study climate and publish in peer-review journals do agree that human activity is altering the natural greenhouse effect and causing the planet to warm (see the article by Doran and Zimmerman in the references section).

A related confusion is that most people don’t understand how climate scientists know what they know, and this partially is because scientists aren’t always good at communicating their research to non-technical audiences, and partially due to the way science is communicated in the media.

Another hurdle is the overall perception that science is overly challenging and that scientific understanding is out of reach for the general public. Thus, educators can take deliberate steps to illuminate how science works and how scientific research is relevant to society.

Undersökningen av Doran har kritiserats och det av goda anledningar.

An invitation to participate in the survey was sent to 10,257 Earth scientists.

This brief report addresses the two primary questions of the survey, which contained up to nine questions (the full study is given by Kendall Zimmerman [2008]):

1. When compared with pre1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?

2. Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?

With 3146 individuals completing the survey, the participant response rate for the survey was 30.7%.

Det är alltså en riktig skräpundersökning man hänvisar till.


Rapport om klimatmöte COP 19 från Jordens vänner

2013-11-21

Jordens vänners representant vid klimatkonferensen COP 19 i Warzava sammanfattar mycket väl konferensens resultat:


Allt färre cykloner drabbar Filippinerna

2013-11-20

2013-11-15

Jag har kollat hur det är med tropiska cykloner. Den som träffade Filippinerna var kraftig, men troligen inte den kraftigaste som uppmätts. Men antalet människor som drabbades är extremt stort

Kommer Filippinerna drabbas av fler cykloner av detta slag? Det verkar inte så, utan statistiken visa att det blir allt färre cykloner i det området. Det visar en peer reviewed artikel i Journal of Climate. Det måste vara bra att veta när de plågade människorna på de centrala öarna planerar för framtiden.

Någon förändring i antalet tropiska cykloner som går upp på land och deras intensitet har inte skett i övriga världen. Däremot ökar kostnaderna på grund av större värden i de områden som drabbas.

Utdrag ur Klimatfakta

Are Typhones more common.En tropisk cyklon (eng cyclone) är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Avsaknad eller svag corioliskraft vid ekvatorn gör att inga tropiska cykloner bildas där. Även i de tropiska delarna av Sydatlanten är tropiska cykloner mycket sällsynta på grund av den lägre vattentemperaturen.24)

Av IPCC AR5 framgår det att ”it is likely that the global frequency of occurrence of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and precipitation rates. The future influence of climate change on tropical cyclones is likely to vary by region, but the specific characteristics of the changes are not yet well quantified and there is low confidence in region-specific projections of frequency and intensity.”

Läs mer i Klimatfakta om Extremt väder (http://klimatfakta.info/doku.php?id=global_uppvaermning#extremt_vaeder)


Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

2013-11-20

2013-11-13

OljetankerHar läst statistik om förbrukningen av olja. Här är lite resultat.

Den en tunga industri har stort behov av olja t.ex., massa, papper, järn, stål, kemi.

Olja svarar för 5-10 procent av den totala kostnaden i den tunga basindustrin. Priset på olja är därmed viktigt för konkurrensförmågan.

Sveriges oljepris till industrin är högst inom hela OECD. Priset för 1.000 liter är ca 9.500 kr. I Tyskland är priset 4.900 kr. Ett annat exempel är Danmark 5.900 kr.

Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%.

Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder. I stort set hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

Mer finns på Klimatfakta.
http://klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen&#petroleum


Fakta om kolets roll i klimatet

2013-11-20

2013-11-09

Har just skrivit klart första versionen om kol i Klimatfakta. Produktionen har ökat med 56% mellan 2001 och 2011. Ökningen ligger nästan helt i Kina, men även Indien och Indonesien ökar stort. Europa minskar något. Jo, även Tyskland minskar.

Vilket land minskar mest? Zimbabwe!

Europa och Sverige vill minska konsumtionen av fossila bränslen med skatt och restriktioner. Varför då? Kommer det att minska användningen av kol i Kina?
2011 svarade Kina för 46% av världens produktion?

Skatter fördyrar vår export vilket leder till färre jobb. Varför gör de på detta viset?

Utdrag från avsnittet om kol:

Produktionen av kol ökar konstant. Den steg från 4,924 till 7.665 miljoner ton mellan 2002-2011.5) Det är en ökning med 56%. Kina svarade ensamt 2011 för 46% av världens produktion. Här är förändringen 2002-2011 per världsdel i miljoner ton med några landexempel.

  • Nordamerika +-0 (Kanada +-0, USA +-0)
  • Sydamerika +40 (Columbia +40)
  • Europa -60 (Serbien +50, Turkiet +20, Tyskland -20, Polen -20, Sverige -0,5)
  • Euroasien +150 (Kazakstan+60, Ryssland +100)
  • Afrika +30 (Sydafrika +40, Zimbabwe -1000)
  • Asien +2800 (Australien +80, Kina +2130, Indien +300, Indonesien +350, Mongoliet +40, Vietnam +50)

http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen