Tips på bra medicinblogg!

2014-01-15

Bloggen Riktig Medicin hittade jag häromdagen. Den skrivs av en läkare som tyvärr dragit till Afrika så bloggen är inte igång just nu. Man får hoppas på att efter Afrika så kommer den igång igen.

Läkaren heter Thomas, mer får man inte veta. Det irriterar några men jag har förståelse för anonymiteten och att det kan inverka på patient-läkarrelationen. Det gör inte mig något så länge som det som skrivs är sakkunnigt och omdömesgillt skrivet. Och det uppfyller Thomas.

Jag rekommenderar inlägget Nu tändas tusen öronljus!


Idiotiskt statligt stöd till homeopati!!!!

2014-01-14

Skatteverket har tagit ett häpnadsväckande beslut om att ge avdragsrätt för en rad behandlingar som inte har någon som helst positiv inverkan på hälsan, t.ex. rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, osteopati och floating rest.

Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.

Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter, eller elektroniska varianter av dessa,utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter.

Vad är enklare slag? Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

Även andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda.

Andra former för utövande av motion och annan friskvård är till exempel tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, profylaxkurser för blivande föräldrar och så kallad kontorsmassage.

I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

Förutom vanlig kroppsmassage kan det till exempel vara rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, osteopati och floating rest. Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård.

Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Klicka för att komma åt SKVM.2012.23_bokmarken.pdf


http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvard/motionannanfriskvard.4.18e1b10334ebe8bc80004376.html

Det har uppmärksammats av den utomordentlige Mats Reimer i Dagens Medicin

Homeopati, kinesiologi och zonterapi likställs i detta sammanhang med ”kontorsmassage”, alltså behandlingar som är avstressande eller syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i leder. Tarmsköljning och fjärrhealing anses dock vara över gränsen och är inte skattefri enligt TT-notisen. Google hittade dock tre terapeuter som låter påskina att distanshealing är klassad som friskvård av Skatteverket.

Märkligt nog räknas osteopati till de skattebefriade alternativen medan de snarlika behandlingsformerna naprapati och kiropraktik inte gör det. Tennis är OK, men inte golf. Folkdans är godkänt, medan körsång bara godtas om det sker på arbetsplatsen. Bowling och tai chi är innanför reglerna medan schack och friluftsliv är utanför.

TT har talat med Peter Ljungqvist, kansliråd på finansdepartementet, där man inte ser några skäl att justera inkomstskattelagen. ”Syftet är att skapa trivsel, samhörighet och en god psykisk och fysisk hälsa hos personalen på arbetsplatsen.”

Skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos brukar kontaktas av olika alternativterapeuter som vill ha förhandsbesked om deras behandlingar kan marknadsföras som skattesubventionerad friskvård, och verkets inställning är generös. ”Vi har inte uppfattat att Skatteverket ska ha synpunkter. Om folk upplever att de blir friskare av att göra de här grejerna, är det svårt för oss att bestrida det.”

Kollar man på de företag som samarbetar kring Friskvårdschecken är det ett stort spann av behandlingar som verkar ha godkänts av Skatteverket. Från tankefältterapi, via detox-fotbad till bioresonans.

Skulle den moderata riksdagsmotionen om BOT-avdrag vinna gehör lär än mer skattepengar vattna den alternativmedicinska myllan för att låta tusen blommor blomma. Riksdagsledamöterna Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg vill börja en försöksverksamhet med ”skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder” i sina hemlandsting Halland och Skåne.

Anne Marie Brodén (M) Thomas Finnborg (M)

Det ser alltså ut som galenskaperna startade i Borgs finansdepartement efter påtryckningar av Anne Marie Brodén (M) och Thomas Finnborg (M).

En växande vetenskap och beprövad erfarenhet gör att man nu praktiskt borde överväga möjligheten att se över förutsättningarna för att införa ett skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder som tillsammans med traditionell sjukvård kan användas i hälsoförebyggande syfte. Förslaget till konstruktionen har kallats BOT-avdrag och kan jämföras med det ROT-avdrag som finns för att reparera sitt hus eller ROT-avdraget för hushållsnära tjänster.

Motionärerna nämner också ett kulturavdrag, KUT. Detta förslag är fö det enda Brodén lyckats göra under ett helt riksdagsår.

För det första finns det inget vetenskapligt stöd för uppfattningen att alternativmedicinen generellt har någon positiv inverkan. Mycket är ren bluff. Annan alternativ behandling ger placebo-effekter, dvs det är inte behandlingen som påverkar utan behandlarens omvårdnad och engagemang som kan ge effekt.

Det finns många hål att stoppa skattepengar i. Detta är definitivt ett av de mest idiotiska.


Oseriös marknadsföring av läkemedel

2014-01-13

Bäste Hans Iwan Bratt, händer det att du måste gå upp på natten och kissa.

Så börjar ett brev med ett erbjudande att för 0 kr få medicinen Prosabal och dessutom en ”helt unik  Astronautpenna”, som har ”ovärderliga egenskaper”.

En sökning på Läkemedelsverkets webb visar att produkten är godkänd som växtbaserat läkemedl. Där finns också en ”Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.”

I produktresumén står det bl.a.

4.4 Varningar och försiktighet

  • Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).
  • Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska läkare kontaktas för förnyad bedömning
  • Då det ej kan uteslutas att sågpalmetto kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) bör produkten ej användas av personer som använder dessa läkemedel utan att en risk-nyttabedömning gjorts (se avsnitt 4.5 Interaktioner).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  • Fall av misstänkt interaktion mellan Waran (warfarin) och produkter innehållande Serenoa repens (sågpalmetto) har rapporterats. Förhöjt INR-värde har beskrivits i dessa fall. Mekanismen för denna möjliga interaktion med Waran är oklar.

4.8 Biverkningar

  • Gastrointestinala problem, såsom t. ex. illamående och diarré, har rapporterats.
  • Frekvensen är okänd.

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

  • Verkningsmekanismen för Prosabal är ofullständigt klarlagd.

Vilka krav ställer lagen på den som marknadsför ”växtbaserade läkemedel”? Det framgår av

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

Marknadsföring
17 §
Vid marknadsföring av traditionella växtbaserade läkemedel gäller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. (LVFS 2012:16)

Uppfyller marknadsföringen av Prosabal lagens krav? 

Föreskriften Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel har detaljerade regler för marknadsföring, men de följer inte NaturaMed som marknadsför Prosabal.

5 §
Marknadsföringen av ett läkemedel måste till alla delar överensstämma med de uppgifter som anges i sammanfattningen av produktens egenskaper (produktresumén).

1. Det står inget om misstankarna om  att det inte ”kan uteslutas att sågpalmetto kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) bör produkten ej användas av personer som använder dessa läkemedel utan att en risk-nyttabedömning gjorts”. ”Fall av misstänkt interaktion mellan Waran (warfarin) och produkter innehållande Serenoa repens (sågpalmetto) har rapporterats.”
2. Det står inget om ”gastrointestinala problem, såsom t. ex. illamående och diarré, har rapporterats.”
3. Det står inte att ”verkningsmekanismen för Prosabal är ofullständigt klarlagd.”

6 §
All läkemedelsreklam som riktas till allmänheten ska innehålla minst följande uppgifter:
– Läkemedlets namn och den gängse (dvs. generiska) benämningen, om läkemedlet innehåller endast en aktiv beståndsdel.
– De upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet ska användas på ett korrekt sätt.
– En uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen.

4. Det finns ingen ”uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen
på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen.” Detta är en punkt som Läkemedelsverket lägger stor vikt vid.

7 §
I marknadsföring av läkemedel som riktas till allmänheten får inte något material förekomma som
1. ger ett intryck av att det inte är nödvändigt att söka läkare eller genomgå en kirurgisk operation, i synnerhet om diagnos eller behandlingsförslag erbjuds per korrespondens,
2. antyder att läkemedlets effekt är garanterad, inte åtföljs av några biverkningar eller är bättre än, eller likvärdig med, effekten av någon annan behandling eller något annat läkemedel,
3. antyder att en persons allmänna välbefinnande kan förbättras genom intag av läkemedlet,
4. antyder att en persons hälsa kan påverkas av att man inte intar läkemedlet (förbudet gäller dock inte de vaccinationskampanjer som avses i 21 a § tredje stycket läkemedelslagen 1992:859),
5. hänvisar till någon rekommendation av vetenskapsmän, hälso- och sjukvårdspersonal eller personer som, utan att tillhöra någon av dessa kategorier, ändå på grund av sin ställning skulle kunna främja läkemedelskonsumtionen,
6. antyder att läkemedlet är ett livsmedel, en kosmetisk produkt eller någon annan konsumtionsvara,
7. antyder att läkemedlet är säkert eller effektivt på grund av att det är en naturprodukt,
8. skulle kunna leda till en felaktig egendiagnos genom att ett sjukdomsfall beskrivs eller återges ingående,
9. med felaktiga, oroväckande eller vilseledande ord och uttryck hänvisar till påståenden om tillfrisknande på grund av läkemedlet eller
10. på ett felaktigt, oroväckande eller vilseledande sätt använder bildframställningar av förändringar av människokroppen som orsakats av sjukdom eller skada eller av ett läkemedels verkan på människokroppen eller dess delar.

5. Det finns ingen ”uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen
på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen.”

Men NaturaMeds marknadsföring ska också ske i enlighet med Marknadsföringslagen.

Mitt slutomdöme

Företaget NaturaMed bryter uppenbart mot kraven att redovisa medicinska risker som är speciellt stora i den grupp erbjudandet riktar sig till. De övriga fyra kraven som de inte lever upp till anser jag mindre viktiga.

Däremot är det uppenbart osmakligt och oseriöst ett erbjuda läkemedel med med en penna som är fullständigt orelaterad till den produkt företaget säljer.


”Jag tänker inte stoppa ett brinnande vaxljus i örat”

2012-11-20

Mina fem inlägg om öronljus har möts av stort intresse och har lett till 76 kommentarer. Många av dem som kommenterat visar sig ha mycket dålig kunskap om elementär fysik och vara förvånatsvärt godtrogna.

Men så finns det andra som läst om öronljus med ett positivt intresse men sedan insett att det bara var bluff.

En sådan kommentar kom idag. Klokt innehåll och väl formulerat, varför jag återpublicerar det här:

Tack för ett bra inlägg Hans. Har funderat på att prova öronljus då jag hört att det hjälpt andra. Dock har jag avvaktat. Dels för att jag delar din filosofi att man inte ska tro på allt som sägs utan tänka efter och vara kritisk samt att jag inte har förstått hur ett vaxljus kan gå emot fysiska grundlagar. Jag har nu tagit ställning tack vare ditt inlägg samt de resultat du hänvisar till. Jag tänker inte stoppa ett brinnande vaxljus i örat.

Man kan ju fråga sig då varför denna metod inte använts i ett bättre syfte om det nu hade fungerat? Låt säga att det hade funnits belägg för att det fungerar med öronljus. Varför används då inte detta på vårdentralerna? Speciellt med tanke på att som tidigare kommentatorer skrivit att det har funnits i tusentals år och beprövats längre än andra medicinska preparat. Det är ju konstigt att detta inte kunnat bevisats i modern forskning? Svaret på det är att dessa personliga erfarenheter inte utgör ett tillräckligt forskningsunderlag för att påvisa att det fungerar.

Det skulle vara intressant att få höra något mer än bara personliga erfarenheter från folk. Eller någon kompis erfarenhet. Allvarligt, ni tror väl inte att annan forskning inom vilket som helst område bedrivs på det sättet? Tror ni att forskare träffas och pratar om sina erfarenheter och vad de hörde på fikarasten och sedan kommer fram till forsknignsresultat?

Man undersöker många olika variabler, orsakssamband, möjliga skevheter i resultaten och låter andra forskare titta på sina resultat innan de publiceras i vetenskapliga tisdskrifter. Hur gör man inom alternativ medicin?

Sofia Kita

Tack för kommentaren, Sofia.


Öronljusbluffen rullar på, men allt långsammare

2012-05-31

Det är fortfarande en del företag som säljer öronljus för behandling av diverse åkommor. Men antalet minskar.

En googling på ”Öronljus” ger 25.500 träffar. En sökning som även inkluderar ”pris” som ger en viss uppfattning om hur många det är som säljer. Antalet är 11.800. Men lägger man till att dessa säljwebbar ska vara ändrade under senaste månaden så blir antalet bara 72 stycket.

En rimlig tolkning av detta är att ett mycket stort antal försäljare av öronljus har lagt av. Det är glädjande.

Det är möjligt att denna blogg har medverkat i denna utveckling. Inlägget ”Förbjud de farliga öronljusen” publicerades i juli 2010. Sedan dess har sidan besökts 5716 gånger. Sedan årsskiftet besöker i snitt 14 personer sidan var dag. De som googlar på öronljus finner att inlägget kommer bland de tre högsta.

Vad gäller själva sakfrågan så har jag dokumenterat kritiken mot öronljus i tre inlägg. Läs gärna dem: https://hansiwanbratt.wordpress.com/tag/oronljus/


Erik Ullehag (fp) är för stympning av små barn

2011-12-07

Erik Ullenhag hade en riktigt dålig dag den 17 november. Då formulerade han sitt inlägg till DN Debatt om omskärelse , dvs stympning, av små barns penisar.

Om han nu har en sådan extrem uppfattning borde han väl, som ansvarig minister, ändå försöka motivera sig.

Först konstaterar han att 3000 pojkar utsätts för detta våld av religiösa eller ”kulturella” skäl.  Sedan fortsätter han ”… det viktigt att slå fast att religionsfriheten inte innebär att inskränkningar av andra människors frihet kan försvaras.”

Det betyder i klartext att religionsfrihet inte får begränsa andra människors frihet.

Men då måste frågorna ställas:  Är inte dessa små pojkar då människor? Eller har de inte rätt till religionsfrihet?

FNs barnkonvention säger

”14. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”

”19. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

”24, Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.”

Det är uppenbart att stympning av små pojkar bryter mot barnkonventionen. Den har Sverige åtagit sig att följa. Tyvärr finns det ingen domstol som prövar denna typ av förbrytelser. FNs barnrättskommitté är nog inte rätt instans heller med ledamöter från bl.a. Syrien och Saudiarabien.

Återstår att bedriva en intensiv kampanj mot Erik Ullenhag tills dess att han ändrar sig eller lämnar regeringen. Han legitimering av övervåld mot barn är oursäktlig.

Se

DN: ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar

DN: ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas

DN: ”http://www.dn.se/debatt/tillat-omskarelse-forst-i-vuxen-alder

Manlig omskärelse

Circumstitions

Omskärelse av män

Krav i Norge på gräns för omskärelse

Omskärelse kränker pojkars rättigheter

Jan Ericsson mycket kritisk


Hans Iwan Bratt är en idiot

2011-11-18

Rubriken är inte min utan är hämtad från bloggen Harvarn. Den innehåller bara två inlägg med kraftfulla personangrepp.  Enligt uppgift från tillförlitlig källa är den anonyme Börje Peratt.

Vad är då Peratt arg på i innehållet i denna blogg?

1. Han citerar rubriken på ett inlägget Den som tror på Ambres är en idiot.

Rubriken sattes för att en person sagt ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot”. Jag konstaterade att anklagelserna faktiskt stämde och att personen därmed bör anse sig vara en idiot.

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

2. Nästa citat från Peratt: ”Sedan kallar han en narkosläkare för schizofren därför att han har en andlig trosuppfattning.”

Bakgrunden är följande stycke i ett inlägg rubricerat ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

I inlägget står det ”En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.”

Denna orsak avfärdar jag dock och kommer till slutsatsen att Ambres, alias Sture Johansson bluffar.

Men Harvarens kritik gäller inte Sture Johansson utan ett efterföljande inlägg om läkaren Robert Hahn. Bakgrunden här är att Hahn skriver bizzarra böcker om en andevärld. I en sådan bok skriver att schizofreni berör på en ”negativ frekvens från en annan dimension”. Den kan inte botas av läkarna ”så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. ”

Det är mot denna bakgrund jag skriver ”Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sexmånader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?”

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

3. Jag påstås kränka de mänskliga rättigheterna och förlöjliga dem med annan trosuppfattning. Dock ingen citat denna gång.

4. Jag påstås också ha deltagit i ”den kanske största blåsningen under modern.” Blåsningen i fråga ska ha varit att jag medverkat i att ”comföretagen blåste skjortan av enskilda och företag.” Inte heller nu några fakta.

Vem är då denna Börje Peratt. Jo, han ”forskar” om medvetandet. Han säger sig ha akademiska examina i pedagogik och psykologi, men det jag hittar inga uppgifter om forskningsresultat i vetenskapliga skrifter.

I stället publicerar han sig i bokform på eget förlag. Och det är inga småsaker han säger sig ha kommit på. Läs hans beskrivning av böckerna om medvetandet:

”Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen ”Succébo-fröet till framgång” i en trilogi ”om Medvetandets uppkomst”. Liksom Darwins ”Om arternas uppkomst” (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.”

”Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva.”

Utgivningen har underlättats av att det skett på eget förlag. Det är tyvärr ingen som recenserat någon av böckerna. Det vore spännande om någon fackkunnig person ville ge ett utlåtande men det är väl osannolikt.

Börje Peratt är har också gjort en del kortfilmer en t.o.m. är prisbelönad som sportfilm. Några recensioner av hans filmer har jag inte hittat.

Vid sidan om forskning, författande och filmande så är Peratt också Coach – ett yrke i tiden. Basen för den verksamheten är livskompassen som ”vi har under snart 30 år (referenser) forskat i, utvecklat och vetenskapligt prövat”. Tyvär redovisas inget vetenskapligt arbete.

Börje Peratt har skrivit en egen presentation av sig själv på Wikipedia. Den rekommenderas. Bilden blir tydlig av en person utan riktig realistisk självuppfattning. Jag avstår dock ifrån att föreslå någon diagnos.


Läkare får inte rekommendera homeopatisk behandling

2011-11-06

Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har det uppstått förvirring om läkares rätt att ge behandlingar som inte är baserade på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, dvs i det aktuella fallet homeopatisk behandling = vanligt vatten.

Men det är inte det som domstolen beslutat om. Läkaren Anders Pettersson undgick bestraffning för att Socialstyrelsen gjort en slarvig utredning.

Så här skriver domstolen i sitt beslut:

”Om det påstås att en behandlingsåtgärd inneburit fara för patientsäkerheten får det därmed anses ankomma på Socialstyrelsen att förebringa ett rimligt mått av utredning om att sådan fara faktiskt uppkommit genom yrkesutövarens agerande.”

”Som ovan framgått måste ett beslut om sanktion i form av t.ex. prövotid mot en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundas på konkreta och styrkta omständigheter. Det gäller även ett påstående om att yrkesutövarens handlande inneburit fara för patientsäkerheten. Något fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling till följd av AAs agerande har inte påvisats. Den risk för patientsäkerheten som Socialstyrelsen ändå anser föreligga är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening alltför oklar och hypotetisk för att kunna beaktas. Det kan därmed inte anses styrkt att AA visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att prövotid är påkallad. ”

Hade Socialstyrelsen beskrivit ett konkret fall så hade Anders Pettersson säkert blivit fälld.

Den utmärkte Mats Reimer skriver i Dagens Medicin om miljöpartisten och sjuksköterskan Gun Moss Bjerling som vid sidan om sitt ordinarie sjukvårdsarbete vill erbjuda ”kompletterande energimedicinska behandlingar” i sitt företag. Men det går inte Socialstyrelsen med på utan hotar med indragen legitimation. Det klargör också rättsläget

Mats Reimers har också en bra kommentar till Socialstyrelsen beslut om att inte dra in Jan Olebys legitimation.

Landstingrådet Birgitta Rydberg tycker ändå att lagen bör förtydligas och det kan inte skada.  En tydligare lag minska möjligheterna för andra, t.ex. professor Robert Hahn: inom den medicinska professionen att missbruka sin förtroendeställning.


Domstol öppnar för homeopati?

2011-09-25

Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna. Läkarförbundet vill att läkarna tydligt ska klargöra att läkemedlen inte är bevisat effektiva. Det meddelar Svt.

Homeopatikerna och andra alternativare jublar. Men de jublar för tidigt.

I Sveriges Radio säger Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet:

– De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.

Allmänläkaren Anders Petterssons patienter fick inte bara vanlig behandling för sina besvär; ofta rekommenderade han också så kallade homeopatiska medel.

– Tidigare har patienten varit tvungen att ta initiativet. Om det kravet fortfarande gäller är svårt att säga eftersom det kravet varit uppfyllt i de här fallen. Högsta förvaltningsdomstolen går inte närmare in på det.

SR: Så man kan inte säga nu får läkare rekommendera homeopatiska medel till alla patienter?

– Nej det kan man inte säga, avslutar Elisabeth Rynning.

Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, att anser att myndigheten också fick rätt i domen:

– En viktig del i domen som jag ser det är att domstolen inte tycker att homeopati är en del i en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan den viktiga aspekten är att man upprätthåller en hög patinetsäkerhet, säger han.

I England, där viss typ av homeopatika är tillåten, rapporterar Dagens Medicin att homeopatin är på tillbakagång. Det skriver även Daily Telegraph om.

Hur fungerar homeopati? Dessa filmer ger besked:

 

Överdriven rädsla för strålningen

2011-03-21

Efter att ha läst en artikel i Scientific American är det uppenbart att den gräns för evakuering som svenska och amerikanska myndigheter föreslagit är helt onödigt vittomfattande. Den som japanska myndigheter fastlagt (20-30 km) är helt tillräcklig.

”The Japanese recommendation was certainly appropriate”, säger Patricia Milligan, NRC’s Office of Nuclear Security and Incident Response.


Scandilab – bluffar livsfarligt

2010-12-21

Några läkare går i DN till kraftullt och välunderbyggt angrepp på blufföretaget Scandlab som lurar pengar av folk och samtidigt utsätter dem för livsfara. Bakom företaget står som vanligt ”alternativmedicinare”.

Patienter har betalat 5 000–6 000 kr för prover och läkarbedömningar som är ren humbug, skriver läkarna.

En av läkarna bakom verksamheten är homeopaten Einar Berg som är en av läkarna bakom Vidarkliniken. Det är en ökänd läkare som fått sin legitimation indragen. Se vidare
Linnéa Rehab.
Forum för vetenskap och folkbildning
I ett annat land

Så här sammanfattar läkarna sin bedömning av verksamheten:

Vi konstaterar att Scandlab och de läkare som rekommenderas av företaget bedriver en etiskt förkastlig verksamhet utan förankring i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Som företag profiterar de på individers oro. Konsekvenserna av deras verksamhet är dessutom att de som följer deras rekommendationer utsätts för onödiga hälsorisker.


Insiktsfullt om homeopati

2010-10-30

Peter Dahlgren har skrivit en mycket bra webb med namnet Hur homeopati fungerar. Den rekommenderas varmt.


Varför folk tror på så konstiga saker

2010-07-04

Förbjud de farliga öronljusen

2010-07-04

Det är många bluffmarkare som tjänar stora pengar på ett sälja ljus att sätta i öronen. En del säger att det är bra för att bli av med vax. Andra säger att det ändrar energin.

Det kan förefalla komiskt att sälja ljus för att sätta i öronen, men så lustigt är det inte. I Kanada och USA är numera öronljusen totalförbjudna. Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA har helt nyligen publicerat en film som varnar allmänheten. Svenska Wikipedia har en aktuell artikel om ögonljus.

Vad är det för bluffmakaren som lurar pengar av godtrogna människor genom att sälja en produkt som är så farlig att den helt förbjudits i Kanada och i USA? Är är några exempel:

Alternativ Praktik Helheten som också är anmäld till Livsmedelsverket för otillåten försäljning av homeopatiska preparat. Men hon är inte ensam:

BodyStore. Påstås funka mot ” huvudvärk och bihåleinflammation, klåda och irritationer, tinnitus/öronsusningar, lock för öronen, vaxproppar och hörselnedsättning.” Det som i vart fall funkar är att betala 295 kr från några ljus.

Öronljus brer riktigt på: ”Lindring och avslappnande, rengöring av hörselgångarna, vaxproppar, kroniska öroninflammationer, hörselnedsättning, lock för öronen, tinnitus/öronsusningar, klåda, irritationer, eksem i öron och bihålor, tryckreglerar vid huvudvärk, migrän och bihåleinflammation.” Dessutom kör de med bluffen att det är en gammal medicin från Hopi-indianerna trots att de tar avstånd från lurendrejeriet.

Köp inga öronljus! Om du inte är övertygad om det efter att ha läst detta, så kolla åtminstone vad som hänt med dem som skadats efter att ha använt öronljus. Därefter är risken liten att du vill bli lurad igen.


Homeopat anmäld till Läkemedelsverket

2010-07-01

Behandling med homeopatiska preparat är en bluffverksamhet som växer i Sverige.

Enligt Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) finns idag omkring 3000 homeopatiska terapeuter i Sverige, med ca 50 000 användare.

Försäljningen av dessa bluffpreparat regleras av EU (2001/83/EG). Läkemedelsverket beskriver hur reglerna tillämpas i Sverige.

En sökning på Internet visar att många bryter mot denna regel.Ett exempel på det är Irén Svensson-Nylén. På sin webbsida påstår hon att hon kan behandla en otrolig mängd sjukdomar. Hon skriver ”Homeopati kan användas till att behandla nästan varje åkomma, allt som jag räknat upp här ovan har jag haft helt otroliga resultat på, läs längre ned vad mina besökare själva säger.”

Men därmed bryter hon mot lagen och Läkemedelsverket är skyldigt att gripa in. Här är anmälan:

Anmälan gällande otillåten försäljning av homeopatiska preparat

Företaget ”Alternativ Praktik Helheten” marknadsför homeopatiska preparat i strid mot gällande bestämmelser.  Av EUs direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel, som även omfattar homeopatika, framgår att ”Ingen specifik terapeutisk indikation får förekomma i märkningen av medlet eller i någon åtföljande information.”

Enligt direktivet får det i marknadsföring som riktas till allmänheten inte förekomma något som ”antyder att en persons hälsa kan förbättras genom att han intar läkemedlet eller att den kan påverkas av att han inte intar det”, ”antyder att läkemedlet är säkert eller effektivt på grund av att det är en naturprodukt” eller ”kan leda till en felaktig egendiagnos genom att ett sjukdomsfall beskrivs eller återges ingående,”

I sin marknadsföring påstår företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att det kan behandla
”Akne, Hudproblem, Eksem, Kronisk trötthetssyndrom och körtelfeber, Psykiska problem och depression, Allergier, hösnuva mm, Återkommande infektioner, Premenstruella besvär, Hormonella problem, mensstruation, fertilitet eller menopaus, Fobier, Herpes, Hepatit, Urinvägsbesvär, Migrän, Irriterad mage/tarm, Kolit, Artrit, ledbesvär, Hyperaktivitet, Stress, Dåligt immunförsvar, Beteendeproblem, Rädslor, Åksjuka, Candida, Torsk, Förstoppning, Diareé, Håravfall, Reumatism, Yrsel, mm.” med hjälp av homeopatiska preparat.

Därmed bryter hon mot reglerna i direktivet om försäljning av läkemedel inkl homeopatiska preparat.

Direktivet ålägger behöriga myndigheter i medlemsländerna att vidta åtgärder för att reglerna ska efterlevas. I det fall Läkemedelsverket skulle finna att det inte har möjlighet att förbjuda företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att sälja homeopatiska preparat så bör Läkemedelsverket förbjuda de företag som levererar de aktuella preparaten till företaget ”Alternativ Praktik Helheten”, då leverantörerna bör anses ha ansvar för hur deras produkter marknadsförs i efterföljande led.

Med hänvisning till ovanstående begär jag ett ingripande av Läkemedelsverket mot företag ”Alternativ Praktik Helheten” alternativt mot detta företags leverantörer av homeopatiska preparat.

Vänligen
Hans Iwan Bratt


Förbjud healing!

2010-05-29

Det har kommit några märkliga kommentarer till inlägget TV4s program Det okända är ovanligt vidrigt. Pseudonymen Sanna Jonestone skriver t.ex. ”Det finns medium o det kommer saker naturligt utan meditation, det finns ett fåtal. Andlighet skall inte kosta pengar. Guds gåva.”

Hennes ord gör ett förvirrat intryck. Kanske är de representativa för dem som sätter sin tillit till medier och healers.

Sanna skriver om Åkesson och syftar nog på Anders Åkesson – en bluffmakare som kallar sig för medium och healer. Ett medium är en som pratar med andar. En del, som präster av olika slag, tror ofta på en ande som de kallar Gud eller något liknande. Andra healers hittar bara på andar för att lura pengar av förvirrade och ofta ledsna, men i bland också sjuka, personer.

Healing är något värre. Då handlar det om att personer påstår sig kunna bota sjukdomar utan något som helst vetenskapligt underlag. Skepic’s Dictionary har en bra artikel om verksamheten. OrsakVerkan skriver återkommande om tokerier inom området.

Det är tråkigt att det inte finns någon lagstiftning mot healers som påstår sig att bota sjukdomar utan grund. Om sjukvårdspersonal gör det blir det åtal direkt, men om någon säger sig bota sjukdomar och kan påvisa att denna någon saknar kunskap – då går det bra.

Några områden är förbjudna även för okunniga, t.ex. behandling av cancer. Förbudet bör utsträckas till alla områden där det finns vetenskapligt grundad vård. Som du nu är lurar healers sjuka människor att avstå från vård som fungerar.

Även om healing säkerligen normalt är rent lurendrejeri, så finns det nog också fall där ”patienten” känner sig bättre. En trolig orsak är den omtalade placeboeffekten. Men hur den verkar förefaller fortfarande ganska oklart. Det pågår forskning på många ställen, t.ex. vid Karolinska Institutets enhet om komplimenär medicin. En läsvärd blogg är Technicolor, trots det något irrelevanta namnet. Läs Placeboeffekten – omedveten självmedicinering.


Vad gör du när du sover?

2010-05-19

En hel del är svaret, visar Matt Walker i denna film från Fora.tv. Han berättar – på ett mycket trevligt sätt – om den mängd kunskap som producerats under det senaste decenniet. Ett speciellt viktigt område är sömnens olika stadiers betydelse för inlärning. Men även känsloupplevelser stabiliseras under sömnen.

Det är ett långt föredrag, en timme och fyrtio minuter. Så det finns anledning att stoppa filmen och ta sig en napp då och då. Det är extra värdefullt, för en timmes sömn under eftermiddagen är ett effektivt sätt att få ny kunskap att fastna.

Walker vet uppenbarligen var han pratar om. Han är professor i psykologi och neurologi vid University of California. Berkeley.


Ska barn kunna drogtestas?

2010-03-17

Håll Beatrice Ask och hennes snutar borta från våra ungar!” Det tycker Alexander Bard. Han har startat en Facebookgrupp med detta namn. Men denna gång har han fel.

Någon i gruppen har startat diskussionen ”Tant Beatrice vill titta på när dina barn kissar”. Namnet ger en god bild av inläggens nivå.

Christian Subira skriver ”Staten äger ditt barns kropp – och du som förälder har inget att säga till om..” Alexander Bard skriver ”Barnets intressen bör komma först, sedan Föräldrarnas och sist av allt Statens och Samhällets intressen”.

Svar till Till Christian och Alexander

Föräldrar ska inte äga sina barns kroppar. Det är samhällets uppgift att skydda barn även om det är föräldrarna som skadar.

Ett exempel är att barn ska få ta kontakt med socialvården och veta att socialvården inte kontaktar föräldrarna. Det är en nödvändig rättighet för barn som misshandlas eller har andra problem med sina föräldrar.

Alexander har en konstig prioritetsordning: ”Barnets intressen komma först, sedan Föräldrarnas och sist av allt Statens och Samhällets intressen.” Det är ju bara barnets intresse det handlar om. Staten måste ingripa om föräldrarna allvarligt brister i sitt vårdnadsanvar.

Inläggen är groteskt överdrivna. Här är Beatrice Asks förslag:

”Kroppsbesiktning i form av drogtest ska kunna företas mot en person som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika, om det kan antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser. Sådan kroppsbesiktning ska beslutas av åklagare.”


Vad ska läkare och lärare få göra på fritiden?

2010-03-08

Diskussionen om Robert Hahn på denna blogg är intressant. Han omnämndes först i förbigående i ett inlägg 2007:  ”Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

Det fick Hahn att kontakta Folkpartiet(!!!) i ett försök att stoppa mina skriverier! Det motiverade mig att ta del av mer av det Hahn skrivit. Slutsatsen i mitt svar var denna:

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Bakgrunden var att Hahn skrivit ”andliga” böcker med stark koppling till hans läkargärning. Ett  citat:

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Nu verkar det som om att Hahn inte längre är professor eller har kvar sin lärartjänst utan är  ”FoUU-chef, Södertälje”.

I dagarna har det kommit en ny kommentar som aktualiserar en del intressanta problem. Miranda skriver att jag förtalat och ärekränkt Robert Hahn. Möjligen är det referensen om schizofrena drag som irriterar. Den direkta orsaken till den är Hahns egen högst ovetenskapliga förklaring av den psykiska sjukdomen schizofreni.

Så här refererar av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson Hahns uppfattning:

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Jag har inte påstått att Hahn är schizofren. Det får professionen avgöra. Däremot har jag påpekat att det finns likheter mellan Hahns drag och typiska symptom på denna sjukdom, t.ex. vanföreställningar och hallucinationer. För dessa funderingar ger Hahn gott underlag, t.ex. att Abraham Lincoln och Kopernicus kom från andra solsystem och idén att han själv dog som munk i Bukarest för 49 år sedan.

Miranda tycker att Hahn ska få skriva vad han vill på sin fritid och att hans vidskeplighet inte inverkar hans arbete.

Hahn får givetvis skriva vad han vill, men ibland är det så att vad en person gör på fritiden – även om det är helt lagligt – inverkar negativt på yrkesutövningen. Det är inte rimligt att en person som så uttryckligt redovisar förakt för vetenskaplighet genom sina böcker sedan ska redovisa vetenskapliga rön för blivande läkare. Studenterna känner givetvis till böckerna och därmed framstår hans pedagogiska gärning som förljugen. Hans undervisning blir meningslös.

Läkaresällskapet har nyligen sett över sina etiska regler och det är tre som har koppling till Robert Hahn.

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

Hahn är läkare inte bara på arbetstid. Så länge han arbetar inom medicinen ska ha följa de etiska reglerna. Men han  bryter mot samtliga krav i denna regel.

16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.

Om Hahn har svårigheter med sin verklighetsuppfattning är det risk för att det inverkar på hans yrkesutövning och bör i sådant fall söka vård.

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning

Det är uppenbart olämpligt att Hahn skriver som han gör om medicinska frågor i sina böcker. Han må skriva, men då ska inte inte längre yrkesmässigt syssla med medicin.

Nu verkar det dock som om Robert Hahn har lämnat medicinen till förmån för det klimatet. Han har nämligen kontakt med Den Helige Ande. Han citerar anden:

— En klimatförändring är på väg och den är en realitet. Men skräm inte människorna! Domedagsprofetior mår ingen bra av, och ni är ju till för att sprida ljuset. Det här händer inte under 1998 utan längre fram. Översvämningar kommer att ske, liksom jordbävningar. Mycket av detta sker på grund av den här klimatförändringen. Sverige förskonas tämligen väl men klimatet ändras så småningom även här. Ni får se in i detta för att lära er att värna om varandra och leva i nuet! Hotbilden är reell och måste tas på allvar. Ni skall veta, att vi lever i en skör tid och att det är viktigare än någonsin att sprida andlighet.

Men det finns ingen anledning till oro. Klimatet fixas med tankekraft:

Men vi har ett val — att minska förödelsen med våra tankars kraft. Vi kan skicka ut positiva krafter där vi hyllar och prisar jorden. Vi bör tänka på jorden som ett kärleksfullt klot där vår andliga kraft får spira som den växande blomman eller som barnet i moderns sköte. Vi har alla resurser att vända jordens öde till något gott. Förintelsetankar och död får inte försätta oss i ett andligt vacuum. Det kan leda till ytterligare försämring för jorden….

Det är en angelägen uppgift att medverka till att de personer som har förtroendefulla uppgifter med stor inverkan på andra människor får andra arbetsuppgifter när grunden för förtroendet fallit bort.


Inga fara med mobiltelefoner

2010-02-15

Under flera decennier har ett fåtal forskare påstått att strålning från mobiltelefoner kan skada på olika sätt. Många fler forskare har sagt att strålningen är ofarlig. Inga personer kommer till läkare med sjukdomar som kan länkas till användning av mobiltelefoner och det finns inte heller någon hypotes om hur de mycket svaga fälten runt mobilerna skulle kunna skada.

Nu presenteras ånyo en metastudie genomförd av forskare i ett flertal länder med slutsatsen att mobilstationerna är ofarliga liksom användning av telefonerna. Det har gjort färre undersökningar av små barns användning, men inte heller där finns det barn med sjukdomar som kopplats till användning av mobiler.


%d bloggare gillar detta: