Dags för handelssanktioner mot Israel?

2012-02-15

Kerstin Lundgren (c) var utmärkt i dagens utrikesdebatt. Det är svårt att inte hålla med om att Sverige nu ska erkänna Palestina som en suverän stat.

När Sverige erkände Israel var det ingen stat med säkra gränser. Den andra parten i konflikten bör bedömas enligt samma kriterer.

Ändå känner jag förståelse för att tiden ännu inte är inne. Det är inte bara som Bildt säger att de de facto är Israel som har makten över hela västbanken. Regeringen Fayyad har inte heller någon kontroll över Gaza, vars regim systematiskt bryter mot mänskliga rättigheterna.

Det var bra att Bildt klargjorde att Sverige skulle rösta för ett medlemskap i FN om förslag läggs fram i generalförsamligen. Det är bara det att något sådat inte kommer att ske utan Israels godkännande. Förslaget måste komma från säkerhetsrådet och i denna fråga styr Israel USA.

Viktigare just nu är att få EU att vidta åtgärder mot Israels saboterande av fredsförhandlingarna, genom bl.a. bostadsolitiken. Är det inte dags för handelssanktioner? Sverige exporterar årligen för 2,5 miljarder kr till Israel, så det bör ju kännas.

Tillägg:

Ser att Anita Brodin (fp) , håller med Kerstin Lundgren. Det lär finnas ytterligare 4-5 folkpartister som har samma inställning. Det är utmärkt även om jag har mina reservationer. Denna opinion driver förhoppningsvis på regeringen att agera kraftfullt mot Israel.


Hur ska livet avslutas?

2009-03-08

Barnläkaren Hugo Lagercrantz artikel om läkaren som häktats för att hon stängt av respiratorn för att avsluta ett litet hjärnskadat barns liv har några olyckliga formuleringar.

Genom att han skriver om hopplösa fall som blockerar intensivvårdsavdelningarna, så kan läsare uppfatta det som om att det är dessa avdelningars kapacitet som ska avgöra vilka som ska få leva vidare. Det är givetvis ett fullständigt oacceptabelt resonemang. Antalet vårdplatser måste vara fullständigt irrelevant. Det enda som får betyda något är att upprätthålla liv, eller när det inte går, minska lidande.

En annan mycket olycklig formulering är när han frågar ”hur vi som läkare skall behandla patienter med så svåra hjärnskador att man inte kan räkna med att de kommer att vakna upp till ett liv med normalt medvetande.”. Hur ska det förstås av föräldrar till barn med stört medvetande, t.ex. har Downs syndrom eller är autistiska.

Professor Huga Lagercrantz är en betydande auktoritet som tidigare visat gott omdöme, men denna gång brister det. Å andra sidan så ställer det viktiga frågeställningar på sin spets.

Vem ska avgöra när livsuppehållande behandling ska avbrytas? Är det läkarna? Eller är det föräldrar, barn eller andra nära anhöriga? Eller patienten själv om personen har den förmågan? Vilka regler ska politikerna fastställa och hur ska olika myndigheter tillämpa dem?

Bristen på regler eller riktlinjer skapar osäkerhet och förvirring. Vad händer om läkarna har olika uppfattningar? Det blir allt vanligare med läkare som påverkas av sin religiösa värdering, t.ex. katolska läkare som inte på något sätt får medverka till att avsluta livet för dem vars hjärna slutat att fungera.

Vad händer som de anhöriga har olika uppfattningar och har en gemensam uppfattning som fullständigt strider mot läkarnas etablerades synsätt? Det kan t.ex. handla om Jehovas Vittnen.

Det mest auktoritativa dokumentet är de riktlinjer som Läkaresällskapet givit ut. Det är bra att de finns, men reglerna för hur dessa känsliga problem ska hanteras måste tas av demokratiska organ efter allmän debatt. Annars får vi ett samhälle där en elit tar beslut över de berördas huvuden. Det kommer att skapa en motsatsställning mellan vården och stora patientgrupper.

Självmord är inte ett lagbrott. Den som vill kan ta sitt liv och säkerligen har några också goda skäl för att göra det. Men troligen tar flertalet av de ca 1500 personer som begår självmord gjort det under en förtvivlan som var övergående med eller utan läkarsakkunnig hjälp. De som går i sådana tankar måste ges bättre stöd än idag.

Att läsa
Eva Flyborg, fp. Riksdagsmotion: Aktiv dödshjälp.
Katolska kyrkan: Människans makt över döden.
Eva Flyborg, fp: Tillåt aktiv dödshjälp i Sverige.
Annie Johansson, c: Rätten till ett värdigt slut.
SvD: ”Människor vill känna sig behövda”.
Wikipedia: Dödshjälp, Euthanasia.
LdA: Program.


Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

2008-06-26

Professor Robert Hahn är förbannad på denna blogg och har kontaktat Folkpartiet (!!!!!) för att få stopp på skriverierna. Så här stod det i bloggen i juni:

”Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!”

Så får man inte skriva enligt professorn och uppmanar två folkpartistiska statsråd och Fps kansli att granska vad jag skriver. Han skriver:

”Jag har informerat 2 av folkpartiets ministrar om dina texter och bett deras kansli att titta närmare på dem. Jag tycker att det är tveksamt att skriva så här om du samtidigt är folkpartist och liberal. Det går inte ihop. Vi får se om även folkpartiet tycker så. Det är mycket möjligt att de hör av sig till dig efter semestern.”

Man får tacka för marknadsföringen. Dessutom skriver Hahn på följande sätt:

”Det som får mig att förvånas att är att du skriver så här samtidigt som du är folkpartist och liberal, vilket jag associerar till religionsfrihet. Det ordet innebär bl.a. att man förstår och accepterar att trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll. Din text implicerar snarast att andligt intresserade är avvikande och därför är personer man bör akta sig för.”

Hahn försvarar sig också på webben: ”Robert angripen av folkpartist”.

Jag är entydigt för religionsfrihet. Jag menar att även att samma frihet ska gälla alla. Tyvärr har Högsta Domstolen beslutat att ge religiösa människor rätt att säga saker som andra sätts i fängelse för. Det är möjligt att Hahn och jag är överens på denna punkt.

Vi har dock helt olika uppfattningar om religionsfrihet om han menar att de som sprider religiösa uppfattningar inte ska få kritiseras.

Hahn menar att han har en syn på verkligheten på jobbet och en helt annan hemma, att ”trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll”. Och så är det också normalt. Men gäller det är i Robert Hahns fall?

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det betyder att han svarar för utbildningen av personalen som tar hand om allvarligt sjuka och söver patienter i samband med operation. Han är dessutom verksam på Karolinska Institutet.

En sådan person förväntar man sig ska vara ha förmåga att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och kunna förmedla det han lär sig till andra. Kan Robert Hahn det? Tyvärr finns det starka skäl för att tro motsatsen.

Robert Hahn har tillsammans med sin fru författat ett flertal böcker med bizzart innehåll. Tre böcker har kommenterats av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson. Av hans kommentar framgår de att  makarna Hahn tror på reinkarnation, dvs att de som dör återföds. Något ruskig trosuppfattning hos den som lär ut hur man söver och väcker upp patienter.

Några citat ur Hanssons artikel (kursiverad fet text är citat från Hahns böcker):

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa begåvade själar från andra solsystem har vid olika tider satts på jorden för att undervisa. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.

I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de till för att människor ska nå själslig tillväxt. Den Helige Ande säger: Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande. Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Det obehagliga är inte att Robert Hahn hör röster utan att han drar medicinska slutsatser av sina drömmar. Hur ska en svårt AIDS-sjuk känna sig som hamnar i Hahns vård? Vad ska en läkarstuderande som lära sig intensivvårda cancersjuka få för uppfattning när han eller hon lyssnar på Hahn och kanske även läser hans böcker?

Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?

Nu har Robert Hahn kommit ut med en fjärde bok Gudomlig väg från sina märkliga liv. Det visar sig att han har upptäckt ännu fler tidigare liv; som soldat på andra världskrigets västfront och som hittebarn hos munkar för 600 års sedan..

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Enligt en notis har Robert Hahns forskningsanslag dragits in efter det att Vetenskap och Folkbildning har rapporterat om Hahns märkliga skriverier. Men det är oklart. Han verkar fortfarande bedriva viss forskning.


%d bloggare gillar detta: