Alla småföretagare: Stöd Videomix i kampen mot fackligt förtryck

2007-10-31

I strid mot svensk lag håller Handels på att döda ett framgångsrikt företag, Videomix. Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är svensk lag (SFS 1994:1219). Av vår grundlag Regeringsformen framgår det att lagar som strider mot denna konvention inte gäller. De mänskliga rättigheterna är därmed samma ställning som svensk grundlag.

Europadomstolen har fastställt (i ett mål rörande Island) att rätten att inte vara medlem i en facklig förening är inbegripen i föreningsfriheten.

I de mänskliga rättigheterna, artikel 29 står det: ”Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.” Det måste innebära att myndigheter inte har rätt att överlåta rätten att stifta lagar till arbetsmarknadens parter.

Fackförbundet Handels är en del av den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Man ger ekonomiskt och personellt stöd till det socialdemokratiska partiet så väl mellan som under valrörelser. Genom sitt medlemskap i LO är man också representerad i Socialdemokratins ledning.

Det är alltså en partipolitisk organisation som tar sig rätten att tvinga företag att teckna avtal i syfte att påverka villkoren för anställda som inte är medlemmar i facket. Det bryter också mot de mänskliga rättigheterna, artikel 2 och är därmed ett brott mot svensk lag.

Ett avtal mellan en facklig organisation och ett företag är ett civilrättsligt avtal. Sådana avtal är reglerade i avtalslagen. Enligt denna lags 3 kap, 28 § gäller inte avtal som ingåtts under tvång: ”Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.

Det finns alltså mycket goda skäl för att se Handels agerande mot Videomix som lagstridigt. De använder sig av samma typ av metoder som Hells Angels, dvs utpressning. Betalar ni inte så dödar vi verksamheten.

Handels aggressivitet är av ganska nytt datum. Det var först år 2005 som Handels beslöt ”att alla arbetsplatser skall ha kollektivavtal.” ”Förbundets beslut att alla arbetsplatser ska ha kollektivavtal väckte stor uppmärksamhet. Kollektivavtalen är den viktigaste hörnpelaren i den svenska modellen och ska därför omfatta hela arbetsmarknaden och inte bara de arbetsplatser där det finns medlemmar.

De har en stor uppgift framför sig. 2005 hade Handels bara 1511 lokala klubbar och 10.000 avtal. Bara Svensk Handel har ca 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 000 arbetsplatser, där 275 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Dessutom finns det en rad företag som handels betraktar som ”sina” som inte är med i svensk Handel. Antalet sysselsatta inom handeln är 536.000 st (SCB).

Handels är alltså i dag bara representerade på några få procent av de arbetsplatser som de ser som sina. Nu tänker de alltså att tvinga alla handelsföretag att skriva avtal. ”Kollektivavtal – Fackets affärsidé, vårt guldäggskriver Handels avslöjande. Deras medlemsantal ökar inte om de inte sätter in tvångsåtgärder. Företagen ska tvingas skriva på, personalen ska få veta att deras rättigheter tas över av facket och därmed måste de anställda gå med får att i vart fall någon grad få påverka facket.

De företag som ännu inte har gått med på att betala till Handels står på fackets lista ”Företag vi ska sätta dit”. Det blir alltså väldigt många småföretagare som den närmaste tiden kommer att utsättas för samma utpressning som Videomix.

Var står LO och arbetarpartierna?

Det finns nästan en miljon företag i Sverige. LO hade 1 831 385 medlemmar 2006. Antalet sysselsatta är enligt SCB 4.264.000 st (sept 2007). Den fackliga anslutningsgraden är alltså 43 %. Kommer LOs övriga fackförbund att använda samma metoder som Handels? Byggnads gör det redan. Hur arbetar de andra förbunden?

Hur ser Arbetarpartiet Socialdemokraterna på de mänskliga rättigheterna? Svaret är enkelt, som LO. För inom (s) är det LO som bestämmer över arbetsmarknadspolitiken.

Men hur ser Arbetarpartiet Moderaterna på de mänskliga rättigheterna? Också den frågan är enkel att besvara: Det avgör LO. ”Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad och en del av den svenska traditionen. Även sympatiåtgärder kan användas för att få till stånd ett kollektivavtal med en enskild arbetsgivare, som inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation.”

Men så enkelt är det inte. Som framgår ovan gäller rätten till negativ föreningsfrihet inom EU. Skulle Europadomstolen komma fram till något annat i Sveriges fall, måste denna grundläggande rättighet ges juridiskt stöd.

Det är utomordentligt sorgerligt att moderaterna övergivit sin liberala ideologi där den enskildes frihet är hög värderad och i stället blivit ett parti som arbetar för stärka de stora systemens rättigheter gentemot individen. Måtte alliansens liberala partier, Centerpartiet och Folkpartiet, bjuda hårt motstånd.


DN: ”Handels befarar lång videokonflikt”
SvD: ”Videokonflikt trappas upp igen”
Sydsvenskan: ”Videomixkonflikt trappas upp igen”
Taggar: Arbetsrätt, Facket, Videomix, Alliansen, Moderaterna, Handels, Politik
Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant
”Reinfeldt är brukspatron och Littorin hans rättare”
”Hans Iwan Bratt om arbetsrätt”


%d bloggare gillar detta: