Är det rätt att bedöma Robert Hahn?

2008-08-17

Signaturen ”Klok mor” har skrivit två kommentarer till texten om spiritistprofessorn Robert Hahn. Det är begripligt om kommentarer inte alltid är så väl genomtänkta eller formulerade, men de kan ibland ändå vara värda ett svar. Så här skriver ”Klok Mor”.

Kommentar 1:

Du Hans talar bara din fruktan, För det är ju så att man räds oftast det man inte kan någonting om..
Du har åsikter, men insikter tycks fattas..
Har Robert Hahn skadat någon under sina år pga detta menar du?
Misskött sitt arbete på något vis?
Skulle han kommit så långt i sin karriär om han han är farlig?
Kanske för han ser hela människan ser och förstår själen i människor som just gör han så framgångsrik..Inte som många inom sjukvården o forskning som bara ser människor som mer eller mindre levande köttstycken, ja ting…
Jag skulle hellre bli sövd av han, just därför., som ser hela människan….
Du Hans Iwan Bratt är rasistisk i ditt uttryck och syn på människor .För mig är det mer din lämplighet för ditt arbete utifrån detta som borde synas o ifrågasättas..
Tänk på vad du skriver!!!
Gör personliga angrepp, påhopp, och är folkpartist..?!
Rimmar otroligt illa…
Kan ingen myndighet ta tag i det här och stoppa denna fördömmande förtryckare..

Kommentar 2:

Jag menar ej att vara så elak som jag kanske verkar, men går in o medvetet speglar dig nu…Det du ger faller tillbaka på dig själv…
Det för att hjälpa dig inte stjälpa…
Då du dömer andra dömer du sig själv..
Gör du dessutom offentligt så visar ju du just din dömande sida..
Är det humant?

Svar:

Du gör en rad påståenden om mig som är grundlösa och egentligen därför meningslösa att kommentera. Men du har tagit dig tid och skriva en kommentar och det finns några påstående som faktiskt bör bemötas.

Jag har inte påstått att Robert Hahn har skadat någon. Däremot anser jag att hans skriverier gjort honom olämplig som  ”som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning”. Självklart har Hahn samma yttrandefrihet som alla andra, men har man ansvarsfulla uppdrag så påverkar fritidssysslorna möjligheten att hantera ansvarsfulla sysslor. Ett inte alltför långtgående exempel: om en kriminalare skriver en bok om hur man begår brott utan att upptäckas bör han byta arbete.

Din uppfattning om den svenska sjukvården är beklämmande. Det är tur nog inte många som har egen erfarenhet av att bli behandlade som ”levande köttstycken”.

Du skriver att jag är rasistisk. Var i hela friden har du fått det ifrån? Tänk efter lite innan du skriver!

Du kallar det för ”personligt påhopp”.  Jag menar att jag kritiserar en person för de uppfattningar han för fram. Han har rätt att skriva tokigheter och jag har rätt i att kritisera det han skriver.

Dessutom kopplar jag hans skriverier, precis som Robert Hahn själv gör, till hans yrkesroll. Hahn skriver bl.a.

”Forskningen har ett syfte i sig. Det är att göra dig till en person att räkna med och det är nödvändigt när du ska sprida andlig kunskap.”

Hans engagemang för forskningen är alltså taktik, ett sätta att skaffa sig ett gott renommé för att kunna sprida sitt egentliga budskap.

Professor Sven Ove Hansson skriver

Uppdraget som professor i ett medicinskt ämne är naturligtvis förenligt med olika religiösa uppfattningar. Däremot är det knappast förenligt med att ge diskutabla hälsoråd, legitimera metoder som kan skada patienternas hälsa eller understödja ideologier som genom skuldbeläggning kan åsamka patienter och deras anhöriga psykiskt lidande. Enligt min mening gör Robert Hahn allt detta i sina böcker.

Rådet att behandla schizofreni genom att söka framkalla minnen från tidigare liv är ett mycket tydligt exempel på ett diskutabelt hälsoråd. Berättelsen om hur Hahn valde behandlingsmetod för sitt barn genom att tillfråga andevärlden i en seans är ägnad att legitimera ett förfarande som kan sluta betydligt värre om inte (som i det här fallet) både mediet och seansdeltagaren har medicinsk utbildning. Framförallt är det ständigt återkommande budskapet att sjukdomar är skörd efter egen sådd ägnat att framkalla samvetskval och grubblerier hos människor som tvärtom borde få hjälp att ta sig loss från självförebråelsernas onda cirkel. Ett tydligt exempel på detta är påståendet att anorexi och plötslig spädbarnsdöd skulle bero på kärleksbrist.

I det andra inlägget skriver ”Klok mor” att dömande inte skulle vara humant. Det är ju konstigt. Klok mor verkar ganska dömande själv. Men det tycker jag är bra. Personer som ger ut böcker eller bloggar får räkna med att bli bedömda och få kritik för vad de skriver. En humanist bör ta ansvar för samhället genom att delta i debatten med sina bedömningar om vad som är gott och vad som är dåligt.


Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

2008-06-26

Professor Robert Hahn är förbannad på denna blogg och har kontaktat Folkpartiet (!!!!!) för att få stopp på skriverierna. Så här stod det i bloggen i juni:

”Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!”

Så får man inte skriva enligt professorn och uppmanar två folkpartistiska statsråd och Fps kansli att granska vad jag skriver. Han skriver:

”Jag har informerat 2 av folkpartiets ministrar om dina texter och bett deras kansli att titta närmare på dem. Jag tycker att det är tveksamt att skriva så här om du samtidigt är folkpartist och liberal. Det går inte ihop. Vi får se om även folkpartiet tycker så. Det är mycket möjligt att de hör av sig till dig efter semestern.”

Man får tacka för marknadsföringen. Dessutom skriver Hahn på följande sätt:

”Det som får mig att förvånas att är att du skriver så här samtidigt som du är folkpartist och liberal, vilket jag associerar till religionsfrihet. Det ordet innebär bl.a. att man förstår och accepterar att trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll. Din text implicerar snarast att andligt intresserade är avvikande och därför är personer man bör akta sig för.”

Hahn försvarar sig också på webben: ”Robert angripen av folkpartist”.

Jag är entydigt för religionsfrihet. Jag menar att även att samma frihet ska gälla alla. Tyvärr har Högsta Domstolen beslutat att ge religiösa människor rätt att säga saker som andra sätts i fängelse för. Det är möjligt att Hahn och jag är överens på denna punkt.

Vi har dock helt olika uppfattningar om religionsfrihet om han menar att de som sprider religiösa uppfattningar inte ska få kritiseras.

Hahn menar att han har en syn på verkligheten på jobbet och en helt annan hemma, att ”trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll”. Och så är det också normalt. Men gäller det är i Robert Hahns fall?

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det betyder att han svarar för utbildningen av personalen som tar hand om allvarligt sjuka och söver patienter i samband med operation. Han är dessutom verksam på Karolinska Institutet.

En sådan person förväntar man sig ska vara ha förmåga att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och kunna förmedla det han lär sig till andra. Kan Robert Hahn det? Tyvärr finns det starka skäl för att tro motsatsen.

Robert Hahn har tillsammans med sin fru författat ett flertal böcker med bizzart innehåll. Tre böcker har kommenterats av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson. Av hans kommentar framgår de att  makarna Hahn tror på reinkarnation, dvs att de som dör återföds. Något ruskig trosuppfattning hos den som lär ut hur man söver och väcker upp patienter.

Några citat ur Hanssons artikel (kursiverad fet text är citat från Hahns böcker):

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa begåvade själar från andra solsystem har vid olika tider satts på jorden för att undervisa. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.

I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de till för att människor ska nå själslig tillväxt. Den Helige Ande säger: Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande. Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Det obehagliga är inte att Robert Hahn hör röster utan att han drar medicinska slutsatser av sina drömmar. Hur ska en svårt AIDS-sjuk känna sig som hamnar i Hahns vård? Vad ska en läkarstuderande som lära sig intensivvårda cancersjuka få för uppfattning när han eller hon lyssnar på Hahn och kanske även läser hans böcker?

Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?

Nu har Robert Hahn kommit ut med en fjärde bok Gudomlig väg från sina märkliga liv. Det visar sig att han har upptäckt ännu fler tidigare liv; som soldat på andra världskrigets västfront och som hittebarn hos munkar för 600 års sedan..

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Enligt en notis har Robert Hahns forskningsanslag dragits in efter det att Vetenskap och Folkbildning har rapporterat om Hahns märkliga skriverier. Men det är oklart. Han verkar fortfarande bedriva viss forskning.


%d bloggare gillar detta: