Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

2008-06-26

Professor Robert Hahn är förbannad på denna blogg och har kontaktat Folkpartiet (!!!!!) för att få stopp på skriverierna. Så här stod det i bloggen i juni:

”Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!”

Så får man inte skriva enligt professorn och uppmanar två folkpartistiska statsråd och Fps kansli att granska vad jag skriver. Han skriver:

”Jag har informerat 2 av folkpartiets ministrar om dina texter och bett deras kansli att titta närmare på dem. Jag tycker att det är tveksamt att skriva så här om du samtidigt är folkpartist och liberal. Det går inte ihop. Vi får se om även folkpartiet tycker så. Det är mycket möjligt att de hör av sig till dig efter semestern.”

Man får tacka för marknadsföringen. Dessutom skriver Hahn på följande sätt:

”Det som får mig att förvånas att är att du skriver så här samtidigt som du är folkpartist och liberal, vilket jag associerar till religionsfrihet. Det ordet innebär bl.a. att man förstår och accepterar att trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll. Din text implicerar snarast att andligt intresserade är avvikande och därför är personer man bör akta sig för.”

Hahn försvarar sig också på webben: ”Robert angripen av folkpartist”.

Jag är entydigt för religionsfrihet. Jag menar att även att samma frihet ska gälla alla. Tyvärr har Högsta Domstolen beslutat att ge religiösa människor rätt att säga saker som andra sätts i fängelse för. Det är möjligt att Hahn och jag är överens på denna punkt.

Vi har dock helt olika uppfattningar om religionsfrihet om han menar att de som sprider religiösa uppfattningar inte ska få kritiseras.

Hahn menar att han har en syn på verkligheten på jobbet och en helt annan hemma, att ”trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll”. Och så är det också normalt. Men gäller det är i Robert Hahns fall?

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det betyder att han svarar för utbildningen av personalen som tar hand om allvarligt sjuka och söver patienter i samband med operation. Han är dessutom verksam på Karolinska Institutet.

En sådan person förväntar man sig ska vara ha förmåga att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och kunna förmedla det han lär sig till andra. Kan Robert Hahn det? Tyvärr finns det starka skäl för att tro motsatsen.

Robert Hahn har tillsammans med sin fru författat ett flertal böcker med bizzart innehåll. Tre böcker har kommenterats av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson. Av hans kommentar framgår de att  makarna Hahn tror på reinkarnation, dvs att de som dör återföds. Något ruskig trosuppfattning hos den som lär ut hur man söver och väcker upp patienter.

Några citat ur Hanssons artikel (kursiverad fet text är citat från Hahns böcker):

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa begåvade själar från andra solsystem har vid olika tider satts på jorden för att undervisa. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.

I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de till för att människor ska nå själslig tillväxt. Den Helige Ande säger: Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande. Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Det obehagliga är inte att Robert Hahn hör röster utan att han drar medicinska slutsatser av sina drömmar. Hur ska en svårt AIDS-sjuk känna sig som hamnar i Hahns vård? Vad ska en läkarstuderande som lära sig intensivvårda cancersjuka få för uppfattning när han eller hon lyssnar på Hahn och kanske även läser hans böcker?

Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?

Nu har Robert Hahn kommit ut med en fjärde bok Gudomlig väg från sina märkliga liv. Det visar sig att han har upptäckt ännu fler tidigare liv; som soldat på andra världskrigets västfront och som hittebarn hos munkar för 600 års sedan..

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Enligt en notis har Robert Hahns forskningsanslag dragits in efter det att Vetenskap och Folkbildning har rapporterat om Hahns märkliga skriverier. Men det är oklart. Han verkar fortfarande bedriva viss forskning.


%d bloggare gillar detta: