Göran Rosenberg förtalar vetenskapen

2009-07-24

Det är märkligt att DN låter Göran Rosenberg publicera en debattartikel som ledare i vilken han tar avstånd från vanligt vetenskapligt arbetssätt och argumentera för humbug som homeopati.

I korthet resonerar Rosenberg på följande sätt: När det inte går att säkert bevisa om en hypotes är sann får man förlita sig på ”beprövad erfarenhet”. Till den senare kategorien hänför han placebo (”Sockerpiller”) och antroposofiska metoder som homeopati. Vetenskapliga metoder används inom områden där de inte fungerar, menar GR.

Men vetenskap leder inte fram till hundraprocentiga sanningar. Utifrån en hypotes kan man finna mer eller mindre starka belägg för att hypotesen beskriver verkligheten. När flera oberoende experiment utförts och en överväldigande andel av dem visar att hypotesen stämmer så betraktas den som sann tills vidare. Ny kunskap kan dock leda till en vidareutveckla hypotes och sanningsprövning som omfattar en vidare verklighet.

Det är alltså inte, som Rosenberg menar, en tydlig gräns mellan det som är relativt lätt att undersöka vetenskapligt och där det är mer komplicerat.

Ett exempel Rosenberg tar upp där vetenskapliga metoder inte fungerar gäller värdet av psykoanalys resp kognitiv beteendeterapi (KBT). Men det är ju nonsens. KBT är ju en relativt ny behandlingsmetod och står ju sig skulle stå sig slätt mot psykoanalysen som är ”beprövad” under lång tid. I stället är givetvis så att när nya metoder kommer fram så måste deras effekter prövas inte bara om de når de förväntade resultaten utan också om de är bättre än de som använts tidigare. Därför måste psykoanalysen prövas vetenskapligt mot KBT.

Det är uppenbart att patienter som får placebo ibland blir friska. Det beror dock på typ av åkomma. Ett exempel där placebo är effektivt för vissa är som sömnmedel. Dess inverkan på benbrott är säkerligen lika med noll. En förklaring till att vissa mår bra av placebo är att det skulle mått bra även utan den behandlingen. De flesta sjukdomar går ju över av sig själv.

Vad Rosengren förespråkar är att i stället låta valet av medicinsk behandling avgöras genom allmänt tyckande. Om några tex. är övertygad om att vanligt vatten (”homeopati”) är effektivt mot en rad krämpor så ska det anses som en fullt accepterad ”beprövad” metod. Rosengren är anhängare av antroposofin och hör alltså till dem som har denna tilltro till vattnets läkande verkan.

Den enda rimliga hållningen är att med vetenskapliga metoder undersöka påstående och hypoteser för att se om de verkar vara sanna.

Givetvis ska man alltid använda vetenskapliga metoder för att utveckla ny kunskap. Inom alla de områden där kunskapen är bristfällig får man använda den som finns och sedan fylla ut med kloka människors erfarenhet när den stämmer överens med vad som är känt inom närliggande områden.

Då faller den märkliga homeopati-hypotesen om vattnets medicinska verkan.

Se även Göran Rosenberg överger DNs upplysningstradition

—————————————–
DN: Vad kan bevisas?


Sharialagar gäller i England!!!

2009-07-20

Om det i England uppstår problem inom en familj eller släkt om arv, skilsmässa, etc så kan en familjen gå till en slags islamisk domstol som beslutar enligt sharia hur tvisten ska lösas. Domstolen motsvarar ungefär en skiljenämnd. Den stora skillnaden är att en skiljenämnd beslutar i enlighet med gällande lag, men shariadomstol har helt egna rättprinciper och ett strafftänkande som fullständigt strider mot den vanliga lagen.

Att ”familjen” går till shariadomstolen betyder i realiteten inte att familjen enat sig om detta utan det avgörs av familjens överhuvud Mannan. Kvinnan är ju i islam skyldig att lyda sin man.

Under en period gällde sharialagarna också i Kanada men 2005 avskaffades dem där.

I Sverige gäller givetvis inte sharialagarna även om muslimer begärt det. Däremot gäller den barbariska sharialagen i en rad länder, dels där befolkningen leds av en muslimsk regim och dels andra länder där shariadomstolarna fått rätten att döma muslimer.

Det pågår en kampanj för att stoppa shariadomstolarna. Den är värd allt stöd.


Religiös extremist leder Al-Mustafaskolan

2009-07-20

Den beryktade friskolan Al-Mustafa i Järfälle leds av Kamal Moubadder. Vid sidan om sitt arbete som skolledare är han en ledande uttolkare av en extrem variant av islam. Sin tolkning av religionen gör han på webben Noorislam.net. Här är några av Moubadders uppfattningar:

I en DN-intervju har Moubadder sagt att ”det är islams svar och inte mina”. (Skolchef hyllar sharialagarna). Men så är det givetvis inte. Koranen och haditerna tolkas på helt olika sätt av olika riktningar inom Islam. Det finns ingen enhetlig uppfattning, utan varje muslim väljer själv inriktning och är ansvarig för sitt val. Moubadder har inte bara valt en inriktning utan också gjort sig till talesman för denna inriktning. Hans auktoritativa språkbruk visar att han förväntar sig att bli åtlydd. Därför bör hans val av formuleringar tas på största allvar.

Utöver sitt heltidsarbete som vd och skolledare för Al-Mustafa-skolan driver Moubadder två andra företag. KAZEM är speciellt intressant på grund av sin högst speciella kombination av verksamheter, t.ex. sågat och osågat virke, pappersmassa, och motorfordon samt uthyrning av skol- och fritidspersonal.

Det går inte att förbjuda Kamal Moubadder att äga Al-Mustafaskolan. Däremot är det uppenbart att han aktivt propagerar för värden som står helt i strid med skollagens varför han måste helt skiljas från skolans verksamhet.

Eleverna vid skolan drabbas inte bara av en negativ ideologisk miljö som försvårar elevernas anpassning till samhället utan också av ett kunskapsförakt t.ex. vad avståndstagandet från evolutionsläran. Vad det kan leda till visar denna kommentar från en fd elev vid skolan:

Hej !

Jag har studerat i Al-mustafa skolan och upptäckt att den har dels förstört min grund och dels min framtid.

Jag lider oerhört mycket i gymnasieskolan på grund av min fruktnsvärt svag grund, jag pluggar dag och natt , för att bli godkänd. Därför ångrar jag grovt mycket att ha valt Al-mustafa skolan som grundskolan. Jag rekommonderar alla att flytta till en bättre grundskola för att klara sig på senare tid i gymnasiet.

al-mustafaskolan-anmald-till-skolverket/#comment-2667


Kontorsgrossisten ber om ursäkt, men inte Promedia Kontor

2009-07-16

Kontorsgrossisten som sänt ut bluffakturor ber om ursäkt. Så här skriver de på sina förstasida

Angående vårt sommarerbjudande

Vi har i dagarna skickat ut ett erbjudande som tyvärr har upplevts som stötande av många kunder. Vi ber om ursäkt för det inträffade och har därför den 15/6 slutat att skicka erbjudanden.

Vi ber åter igen om ursäkt och vill ännu en gång förtydliga att det rör sig om ett erbjudande och ingenting annat. Om Ni inte vill ta del av erbjudandet kan Ni bortse ifrån det och behöver inte höra av er till oss för att meddela detta.

Det är utmärkt. Alla kan tappat omdömet ibland och då ska man be om ursäkt. Ursäkten är accepterad från min sida och jag hoppas att kunderna håller med. Info om bluffakturan.

Det andra företaget som bluffakturerar, ProMedia Kontor, har inte bett om ursäkt. Varning för företaget!


Inget stöd från USA och Kina vid klimatmötet i Köpenhamn

2009-07-16

Hans Bergström skriver i DN att vare sig USA eller Kina kommer satsa några pengar på internationella program för att minska CO2-utsläppen.

USAs kongress kommer inte att bevilja pengarna. Budgetunderskottet måste hanteras och dessutom så misstror man stora internationella FN-program. USA gör redan mer för att minska beroendet av olja än EU.

Kina har akuta miljöproblem som de hanterar efter eget huvud. Viktigast för ledningen är dock att öka befolkningens standard. I annat fall kommer det stora kinesiska riket falla sönder. Nu skrivs det mest oroligheter i nordvästra Kina, men faktum är att det är oroligheter över hela landet.

Utan ekonomisk stöd från USA och Kina – och säkerligen heller inte från Indien – till internationella system för att drastiskt sänka utsläppen av koldioxid, blir det inte någon överenskommelse i Köpenhamn med konkret innehåll. Och tur är det, för då ges forskningen mer tid att komma underfund med hur klimatet förändras och vad som ev kan göras åt saken.

DN: Besluta om vädret


Stefan Einhorns agnostiska manifest håller inte måttet

2009-07-14

Här är det agnostiska manifestet utropar Stefan Einhorn stolt i DN (090714). Men det är inte mycket att ha. Här är skälen:

1. Han påstår att det finns ett bohov av ett skapa skyddat område mellan de trosvissa och de sekulära. Tvärtom. Det finns behov av diskussion om värderingsfrågor, såväl sådana som är politiska som religiösa eller andra livåskådningar. Varför ska jag inte få ifrågasätta värdegrunder som t.ex. katolska när jag får göra det med t.ex. kommunistiska?

2. Professorn använder ordet agnosticism på ett ovanligt för att inte säga felaktigt sätt. Dess egentliga innebörd brukar vara ”en beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma” (Wikipedia). Med den innebörden är ett agnostiskt manifest en horrör. Det finns all anledning att forska intensivt om varför människor blir religiösa och vad man kan göra för dem som är slavar under sin religion.

3. Det är fel att likställa teistiska och icketeistiska ideologier vad gäller våldsanvändning. Exemplen på våld i gudars namn är otaliga. Våldsregimer utan gud i centrum (Mao, Stalin, m.fl) har inte motiverat sitt våld med att gud inte finns utan har använt våld för att skaffa sig och behålla makt. Gudstron har varit det avgörande motivet för våld, icketro på gud har aldrig varit det.

4. Einhorn skriver vi inte har tillräcklig kunskap för att objektivt kunna besvara de andliga frågorna och därför behöver ”ett skyddat område”. Konstigt. Tänk om vi sa samma sak om t.ex. ekonomi. Vi har inte tillräcklig kunskap för att objekt besvara en rad väsentliga frågor om världsekonomin, så därför får varje ekonom bli salig på sin tro.

5. Einhor skriver att ”det blir alltmer uppenbart att människan har ett grundläggande psykologiskt behov av att bevara en öppning mot oändligheten, en kanal mot det okända”. Jo, människan är säkerligen konstitutionellt nyfiken. Vi fsöker ständigt svar på nya frågor. Det är en avgörande anledning till mänsklighetens framgång. Men detta sökande är meningslöst om vi inte sållar bort de svar som inte håller vid en kontroll mot vår gemensamma erfarenhet. Ateisten är den sanna sökaren för ateisten har inte tillgång till svarsalternativt gud. När den religiösa tror att gud skapade universium, etiken och människan till sin avbild, så söker ateisten vidare efter rimligare och förnuftsbaserade svar. Svar på alla frågor får inte mänskligheten, men den totala kunskapsvolymen växer våldsamt. Varför då ge upp och använda universalsvaret gud?

Einhorns manifest innehåller sju rekommendationer, alla mer eller mindre tveksamma.

1. Öppenhet. Agnostisism handlar inte om öppenhet utan om uppgivenhet. Agnostikern säger att det går inte att skaffa sig kunskap ”kunskap om tillvarons yttersta grunder” (Huxley), men om dem vet vi väldigt mycket mer idag än under Huxleys tid.

2. Respekt. Alla ståndpunkter är inte värda respekt, ens om de inte skadar någon annan. Tvärtom har vi alla ett ansvar för att utveckla varandra genom att debattera inte bara politikens vardagsfrågor utan också våra grundläggande värderingar. På det sättet växer vi som människor.

3. Etik. Einhorn skriver ”I religioners kärna finns etiken, som beskriver ett förhållningssätt till medmänniskan och vår omvärld” och får det att låta som något positivt. Men i religioners etik ingår båda sådant som är avskyvärt och beundransvärt, vilket beror på att starka ledare har plockat upp aktuella, gångbara tankar och skapat effektiva organisationer för att sprida dem. På samma sätt gör vi idag, men utifrån vår tids villkor. Det mest centrala dokumentet är deklarationen om de mänskliga rättigheterna med sin bas i upplysningstiden inte uråldriga religiösa texter.

4. Allas lika värde. Jo, det låter fint och det är en given utgångspunkt från humanister men tvärsemot de religiösa texterna, nästan utan undantag.

5. Ödmjukhet inför det faktum att vi inte vet allt och att den kunskap vi har kan komma att modifieras, skriver Einhorn. Ett bättre motto är Var kritisk eller Var skeptisk. Det är genom ifrågasättandet som kunskapen utvecklas.

6. Sanningssökande. Här är kritik mot Einhorn inte längre möjlig. Men då gäller det att inte ställa Gudsbilder i vägen för sökandet. Det går inte att utesluta att en gud skapade materien, men att förlita sig på en sådan idén spärrar vägen för sökandet efter andra svar som bättre stämmer med det vi vet har har goda anledningar att tro på.

7. Gemensamt ansvar är Einhorns sista tes. Gemensamt ansvar säger erfarenheten är alltför ofta ingens ansvar. Det är bättre att tala om den enskildes ansvar att efter bästa förmåga bidra till en god utveckling. Ursäkten att andra inte vill eller kan håller inte.

Nej, det var inget lyckat manifest som Stefan Einhorn publicerade i DN. Läs i stället Fns deklaration om de mänskliga rättigheterna.

————————————-
Dagens Nyheter: ”Här är det agnostiska manifestet”


Liten risk för drastiska klimatbeslut

2009-07-06

Risken minskar uppenbarligen för drastiska beslut om klimatet denna höst. Denna vecka möts G8-länderna om klimatet. BBC tror att det blir beslut om 50 % minskning av ”greenhouse gases” (hur nu det ska definieras) till 2050, men inte några konkreta nivåbeslut innan dess.

Det finns tydligen inte stöd i USAs kongress för ytterst kostsamma åtgärder med oklar inverkan på klimatet. Inte heller lär det bli något dramatiskt beslut när Obama träffar företrädare för Indien och Kina inom kort. Indien prioriterar helt naturligt de många hungrande i landet. Kinas ledning vet att de måste erbjuda ökat välstånd till sina invånare för att landet inte ska falla sönder. Dyrbara åtgärder med tveksamt resultat får i det perspektivet ingen högre prioritet.

Även Fredrik Reinfeldt har en mer försiktig framtoning i sitt tal i Almedalen. Han underström där att i en värld med ekonomisk recession och stora växande budgetunderskott då ska vi inse att vi har begränsat med utrymme att möte klimatomställningen. Efter talet meddelande han att det inte blir någon höjd koldioxid nästa år.

Allt detta är goda tecken på att det inte blir några illa underbygga beslut i Köpenhamn i slutet av året utan forskarna får tid att fördjupa sin kunskap om hur klimatet förändras och om det i så fall finns något som bör göras för att påverka utvecklingen.

Klimatet utvecklas annars ungefär som tidigare. Isens utbredning minskar långsamt vid nordpolen, men ökar samtidigt vid sydpolen. Den globala temperaturen slutade att stiga 1998 och sjunker sedan några år tillbaka, trots att koldioxiden ökar i samma takt som tidigare.

Havens temperatur följer luftens med några års fördröjning. Sedan omkring 2000 är temperaturen konstant med tendens till att falla något de senaste åren. Havsytan stiger långsamt. Sedan 1992 har den ökat med 45 mm, dvs ingenting om man jämför med variationerna mellan hög och lågtryck.

Utvecklingen de senaste åren säger inget om klimatets långsiktiga förändring. Det gäller perioden sedan 1998, men också för den korta perioden från 1960 till 2000 då temperaturen steg liksom för perioden dessförinnan från 1940 till 1960 då temperaturen sjönk.

Det är vattenångan och molnen som skapar växthuseffekten inte koldioxiden. Tyvärr är kunskapen alltför begränsad om dessa gaser för att det ska vara möjligt att bedöma hur de påverkar klimatet och därmed vad vi människor ska göra åt saken.


Humanisternas kampanj får massivt stöd

2009-07-05

Nu är det närmare 13.500 personer som stöder Humanisternas kampanj. Härligt!


%d bloggare gillar detta: