Israelisk diplomat tackar Sverige för erkännandet av Palestina

2014-10-27
En israelisk fd toppdiplomat, Alon Liel, tackar Sveriges regering för beslutet att erkänna staten Palestina.

Han anser att den israeliska regeringens politik skapar stora hinder, t.ex. bosättningspolitiken. som gör det  svårt att få ett slut på konflikten.

Sveriges beslut är helt avgörande för en rättvisa och fredlig samvaro baserad på 1967 års gränser. Det är bara genom att erkänna dessa gränser som kan förhindra att Israel halkar ned i apartheid där Västbanken stryps av varje ny bosättning och varje väg som endast får användas av israeler respektive palestinier.

Alon Liel: ”Internationellt erkännande av staten Palestina är grunden för förhandlingar. Jag uppmanar våra vänner i det internationella samfundet att ansluta sig till den svenska regeringen och ta samma modiga steg. Den svenska rösten, som ger detta stöd för fred i båda nationerna, är helt avgörande”

Den nuvarande ockupationen omfattar expansion av bosättningar, begränsning i tillgången på vatten, begränsad rörelsefrihet på Västbanken och mellan Gaza och Västbanken.

Alon Liel: ”Vid starten på det judiska året, vill jag än en gång uttrycka min stora tacksamhet till den svenska statsministern för hans ställningstagande som en sann vän till Israel.”

(Alon Liel har varit ”director general of Israel’s ministry of foreign affairs” och Israels ambassadör i Sydafrika)

EU states should follow Sweden on Palestine

JERUSALEM – There are moments in the life of a diplomat in which one is obliged to abandon diplomatic conduct and to say what’s on one’s mind loud and clear.

This period defines such a moment.

After years of diplomatic service on behalf of the state of Israel in addition to years of struggle in defence of Israel’s reputation, there is no doubt in my mind that the 47-year long occupation of Palestine poses the gravest threat to the state of Israel today.

I also have no doubt that the answer to this threat has laid before us for many years: two states – Israel and Palestine – as defined by the 1967 borders.

In this light, as an Israeli citizen who loves and believes in his country, I extend my most sincere gratitude to the Swedish prime minister and members of the new Swedish government on their decision to recognise the state of Palestine.

Some people prefer to defer recognition, in the belief that recognition of a Palestinian state needs to come as a result of Israeli-Palestinian negotiations, and not serve as a starting point for them.

I believe that they are wrong.

The Israeli government has adopted a policy that places substantial barriers in the way of any potential means of ending the conflict.

Such policies are made manifest in the ongoing expansion of civilian settlement and illegal outpost construction, and in the refusal to earnestly sit at the negotiating table having accepted legitimate Palestinian demands.

In such a situation, conditioning a sovereign Palestinian state on the successful completion of negotiations, in effect indirectly perpetuates the continuation of the occupation, indefinitely.

The loud and clear voice of Sweden
The voice of Sweden, upon making its decision in support of just, peaceful lives for both nations in the region, is absolutely critical.

To my Israeli friends who will read this today, I assure you, there is nothing to fear in regard to recognition of a Palestinian state along the 1967 borders. On the contrary!

Only the establishment of such a state can ensure the continued existence of a sovereign state of Israel along the Green Line.

Only such recognition will save us from our continued deterioration down the slippery slope of apartheid that threatens to strangle the West Bank with each new settlement and separate road for Israelis and Palestinians.

International recognition of a Palestinian state does not mark an end to negotiations, but rather their beginning.

Negotiations under such circumstances would take place between two sovereign recognised entities, rather than between an occupying country and the population under its control.

I beseech our friends in the international community to join the Swedish government in taking this brave stride.

Israelis and Palestinians alike have no more time to waste before further lives are lost or severely compromised.

Occupation
The characteristics of the ongoing occupation include settlement expansion; limited water resources and access to Palestinians; restricted freedom of movement in the West Bank, and between Gaza and the West Bank; and the all-encompassing military occupation.

These elements paint the reality in the region today, and will continue to do so if nothing changes.

But we cannot change this reality on our own. We require the help of our true friends in the international community who are ready to recognise the legitimate rights of Palestinians as being equally important as those of Israelis.

Only when our friends take this firm stance will there be a possibility to affect change within the Israeli position and to bring us all closer to an end to the occupation and the conflict at large.

Upon the start of the Jewish New Year, I again extend my most deep gratitude to the Swedish PM for his role as a true friend of Israel.

I hope that throughout this year many other members of the international community will join Sweden in recognition of a sovereign Palestinian state alongside a sovereign Israeli state, and in support of a just, fair agreement for both nations.


Det är dags för en ny maktutredning

2014-10-26
Bo Rothstein lägger fram ett väl motiverat förslag om en ny maktutredning på DN Debatt. Det är utan tvekan mycket stora förändringar som skett de senaste 25 åren.
 
Fundamentala förändringar. Omvandlingarna sedan maktutredningen 1990 är stora: EU-inträde, försvagade partier, organ som begränsar riksdagens makt, stor invandring, sammansmältning av politiska och ekonomiska eliter. Det behövs en ordentlig genomlysning i form av en ny maktutredning, skriver Bo Rothstein.
 
Förutom dessa uppenbara förändringar kan man argumentera för att det i Sverige sedan 1990 skett ett antal skiften som på ett mera djupgående sätt har förändrat maktstrukturen i landet. Ett sådant gäller nedmonteringen av systemet med ett institutionaliserat direkt och starkt inflytande från de dominerande intresseorganisationerna i samhället inom politik och förvaltning. Detta korporativa system, som dominerade svensk politik från 1930-talet fram till början av 1990-talet, hade förvisso sina belackare men frågan är vad det har kommit att ersättas med. Mycket tyder på att det skett en omvandling till förmån för mer dold lobbyism där ett maskineri av konsulter och pr-byråer engagerats för att påverka politiska beslut. En fråga är om denna pr- och lobbysfär tillsammans med en alltmer medialiserad politik och en tidningsbransch i ekonomisk kris har skapat helt nya politiska maktförhållanden i Sverige.
Man kan också argumentera för att vi har fått allt fler organ som är till för att direkt eller indirekt begränsa de politiska partiernas och den parlamentariska majoritetens makt. Vi har en fristående centralbank, en fristående riksrevision och mera självständiga domstolar som har större möjligheter att förklara av riksdagen antagna lagar som stridande mot grundlagen och därför ogiltiga. Till detta kommer naturligtvis både EU-domstolens och EU-kommissionens inflytande. De folkvalda politikerna aktionsradie förefaller därmed ha blivit alltmer kringskuren.
Ytterligare en förändring är att den ekonomiska ojämlikheten ökat kraftigt och mera så i Sverige än i jämförbara länder. Vi har också fått en mera tudelad arbetsmarknad där många numera har tillfälliga anställningar, vilket kan kopplas samman med en minskande facklig organiseringsgrad. En annan viktig förändring är att det förefaller ske en sammansmältning av den politiska och ekonomiska eliten i Sverige. Ett exempel på detta är den tämligen omfattande trafiken med personer som från att innehaft höga politiska uppdrag eller höga positioner inom den offentliga förvaltningen går direkt över till att arbeta för olika företag eller bransch- och intresseorganisationer som är kopplade till det just det politikområde där man tidigare har haft sitt uppdrag som tjänsteman eller politiker.

Rothstein skulle också kunnat nämnt mångfalden av NGOer som ger särintressen stort inflytande, delvis beroende på att de finansieras myndigheter inom samma område. Myndigheten och NGO samverkar för att stärka varandras maktposition även gentemot den politiska nivån.


Fram för en minoritetsregering

2014-08-24
Christian_Lundeberg

Christian Lundeberg ledde en samlingsregering under tre månader för att upplösa unionen med Norge.

En majoritetsregering bestående av ett parti vet att den får igenom sina beslut i riksdagen och kan i lugn ordning förklara sina avsikter, motiv och tänkta konsekvenser. Oppositionen kan ta ledigt och eller förbereda sig på nästa val. En sådan regeringen blir lätt egenmäktig och brister i lyhördhet. Fyra år i karantän för oppositionen kan räcka för att resultatinriktade politiker ger upp och lämnar in. Ur demokratisk synvinkel är det inte en idealisk lösning.

En majoritetsregering bestående av flera partiet är i ett demokratiskt perspektiv riktigt dålig. Varje partierna måste vara vagt när de redovisar sina ståndpunkter. De vill ju inte visa vad de inte fått igenom i förhandlingar med övriga partier. Det är så hemligt att inte ens den egna riksdagsgruppen får insyn i förhandlingarna. Oppositionen är helt frikopplad.

Den bästa formen av regering är minoritetsregering. Då återförs besluten till riksdagen. Fler personer blir direkt involverade när beslut tas av hoppande majoriteter. Därmed kan flera personer utanför partiledningarna få veta vad som är på gång, inverka på förhandlingarna och delta i debatten om konsekvenserna av olika förslag.

Minoritetsregeringen är också det vanliga i svensk senare historia. Från 1900-1936 var det antingen en minoritetsregering eller en expeditionsministär. Sedan kom krigsåren 1936-1945 med samlingsregeringar, men efterföljdes igen av minoritetsregeringar till 1951. Då bildade (s) och bondförbundet regering fram till 1957.

Efter denna period då folkhemmet byggdes följer en lång period av blandade majoritets- och minoritetsregeringen. Antalet minoritetsregeringar är dock varit det vanliga, 14 st. Majoritetsregeringarnas antal är bara 6 st.

Det bästa lösningen för Sverige och för demokratin är att det största partiet får bilda regering och ta ansvaret för att skapa majoriteter för olika förslag. Frågor som nu hamnat i långbänk kan få en lösning, t.ex. att skapa goda förutsättningar för ny kärnkraft.


Miljöprofessorer begär politisk makt

2014-05-10

På DN debatt (”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” 2014-05-10) går ett antal makthungriga professor till angrepp mot demokratin. De begär att få vetorätt mot politiska beslut som tas i riksdagen och andra politiska församling. Det är miljöfascister som manar till strid.

”Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför?  Politikens sätt att lösa svåra problem måste prövas mot erfarenheten – klarar man av att uppfylla de krav vi står inför? Att svara att vi får nöja oss med det politiska system vi har räcker inte om klimatkrisen går mot katastrof, vilket många tecken tyder på. ”

Vilka områden inom politiken vill professorerna avgöra? I artikeln nämner de skolpolitiken, infrastrukturen, försvaret, energin, Vattenfall, Östra länken, transporter, importen. Får de inte beslutanderätt inom politiken så hotar de med sina studenter: ”Studenternas förtroende för politikerna är inte förbehållslöst: man önskar en reformering av politikens spelregler”.

Tankarna går till Maos kulturrevolution 1966. Då använde Mao studenterna för att få än mer makt. Nu hotar professorerna med att engagera sina indoktrinerade studenter att ta itu med demokratin och överföra makten till miljöprofessorerna.

Vad har fått miljöprofessorerna att skriva sitt upprop just nu? ”Enkäter bland dem visar att en majoritet inte längre tror att den globala temperaturökningen under detta sekel skall kunna begränsas till 2 eller ens 3 grader.” Det går inte att lita på professorer som styrs av enkäter om studenters oro.

Att det är makten det handlar om blir tydligt. Miljöprofessorerna nämner inte kärnkraften, trots dess möjlighet att minska utsläppen. Kärnkraften är ett lackmustest på om kraven gäller omsorg om klimatet eller krav på makt för att omskapa samhälle.

Den rätta vägen är den rakt motsatta. Miljöaktivister har idag en motorväg in i det politiska organen. Det finns ingen anledning att ta speciell hänsyn till miljöorganisationernas åsikter. Politiska beslut ska grundas på expertutredningar som tar fram det underlag politikerna vill ha. Intresseorganisationer, NGO, bör exkluderas från det politiska beslutsfattandet. De har idag alltför stora möjlighet att kasta in grus i beslut om byggande av vägar, bostäder, industrier och åtskilligt annat.

Frågan bör ställas om det inte finns för många miljöprofessorer. Stiftelsen Mistra fick sitt kapital från löntagarfonderna 1994. Sedan dess har de betalt ut 2,7 miljarder till miljöforskningen (http://www.mistra.org/om-mistra/kapitalforvaltning.html). Energimyndighetens stöd uppgift till 1,3 miljarder per år (https://www.energimyndigheten.se/Forskning/).

Vore det inte bättre att den akademiska forskningen var fri och själv avgöra vad det ska forskas om?


Finn felen i artikeln om klimatet på DN Debatt

2014-04-13

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, skriver på DN Debatt: ”Det svenska exemplet visar vägen för världen”. Finn felen i han artikel. Här är en lista att börja med:

1. ”uppvärmningen sker och att den med allra högsta grad av säkerhet beror på mänsklig aktivitet.

– Ingen uppvärmning sedan 1998, 17 år! Uppvärmningen pågick i 1975-1998, i 23 år, avkylning dessförinnan 1940-1975 i 35 år. Uppvärmning 1910 -1940 utan höjd CO2-halt.
– Modellerna visar en fortsatt uppvärmning. Verkligheten säger att det är fel. Modellerna kan inte förklara uppvärmningen 1910 -1940.
– Då ökad CO2-halt uppenbarligen inte styrt temperaturen under sedan 1910 så måste förändringarna i allt väsentligt ha annan förklaring.

2. ”Utbredningen av djur, växter och hela ekosystem förändras, skördar av vissa grödor minskar och vattenknapphet på grund av klimatförändringar börjar.”

– Det finns inge belägg för att utbredning av djur och växter minskar. I Sverige har antalet arter ökat. Ingen art har försvunnit. Vissa grödor har minskat, men fler har ökat. Matproduktionen är större än någonsin.

3. ” Klimatmodeller visar…”.
– Modellerna har inte kunnat förklara någon av de förändringar av klimatet som skett.

4. ”globalt problem kommer det krävas global handling”, ” För att undvika klimatförändringar långt bortom 2 grader behövs långtgående internationellt samarbete.”

– Miljöproblemen är radikalt olika åt på olika platser och måste därför hanteras lokalt.
– Det är mycket osannolikt att alla världens länder kommer överens om långtgående åtgärder och sedan följer det överenskomna. Avvakta på internationella avtal hindrar lokala initiativ nu.

5. ”Alla alternativ kan behövas”

– Och ändå nämns inte kärnkraft! Det visar att inte heller forskare tycker att CO2-halten är så viktig utan de vill ha ett annat samhälle.

6. ” vi behöver är inte många styrmedel utan starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”

Thomas Sterner vill ha ett annat samhälle och vilseleder politiker och opinion med felaktiga uppgifter.

7. ” Sverige har visat att det går.”

Sverige har kunnat införa höga koldioxidskatter för att miljörörelsen har lyckats vilseleda så många, främst genom det stora antalet miljöpartister i massmedia . Befolkningen i andra länder har blivit allt mindre oroade. https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/03/16/svenskarna-mest-skramda-av-klimatforandringarna/

8. ”Utvecklingen för förnybar energi går oväntat fort, inte minst i Tyskland”
– Tyskland energiwende är ett misslyckande, som undertrycks av problemen med den ryska gasen. Stopp för kärnkraft, men kolanvändning.
– Förnyelsebar energi är dyrare energi. Det är därför den behöver subventioner.

9. ” IPCC-processen, men jag tycker trots allt att det är en ganska fin process”
– IPCC-processen har vänt forskningen upp och ned. Utgångspunkten är att påvisa hur människan inverkar på klimatet och ta fram lämpliga åtgärder. Men människan påverkar inte klimatet i nämnvärd grad. Och IPCCs rekommendationer efterlevs inte.

10. ”angeläget med ett närmare samarbete mellan arbetsgrupperna”
– IPCC-processen syftar till att vaska fram en gemensam syn på alla frågor som berörs av klimatet. När resultatet av IPCCs arbete är så dåligt, bör IPCC läggas ned och ersättas med den vanliga fria forskningen inom universitetsvärlden.
– En förklaring till att IPCC misslyckats är att processen har fått forskare att ta ställning till politiska frågor. Det har gjort att IPCCs förslag haft dålig verklighetsförankring.


En otroligt korkad miljöpartist!

2014-04-02

Detta är bland det roligaste som finns på Youtube! Intervjun laddades upp på Youtube 12 juni 2013. Och hon sitter i kommunstyrelsen i Vingåker som representant för Mp.

Märkligt nog har Pernilla Hagberg citerats både här och där. Bara under senaste veckan har 23 bloggar hänvisat till Hagberg.


Piratpartiet stoppas i SVT

2014-04-02

Märkligt nog får inte Piratpartiet vara med i den kommande partiledardebatten i SVT inför EU-valet. Alla andra partier med representanter i EU-parlamentet delar i debatten.

Det gjorde att jag skrev ett brev till SVT:

Det är helt obegripligt att SVT inte bjuder in Piratpartiet till debatten inför EU-valet när Piratpartiet har en vald representant i parlamentet. Det måste ni ändra på. SVT bryter mot sina regler om inte alla partier i parlamentet får delta.

Nu har SVT svarat:

Hej Hans

Tack för ditt mejl.
SVT har en policy för partipresentation i våra slutdebatter.
Partier som sitter i det parlament dit det ska väljas nya ledamöter deltar i dessa debatter.
För Piratpartiets del handlar det om att representant från partiet kommer att delta i den avslutande debatten 23 maj inför EU-parlamentsvalet.
Vad gäller den partiledardebatt som äger rum i Agenda 4 maj kommer det inte att deltaga någon representant från Piratpartiet eftersom partiet inte är representerat i den svenska riksdagen.
Det är en allmänpolitisk debatt där en del kommer att handla om Europapolitik, men då med utgångspunkt i det svenska riksdagsarbetet.

Skälet till den här ordningen, oavsett om det är val till riksdagen eller EU-parlamentet är att det i dessa debatter finns inslag av ansvarsutkrävande moment – partier ska stå still svars för det arbete de presterat i parlamentet i relation till de löften de gav inför föregående val.

Med vänlig hälsning,

Robert Olsson
Programdirektör
Programme Director News and Current Affairs

Det ser mörkt ut för Piratpartiet. SVTs beslut gör att många inte kommer att se Piratpartiet som ett realistiskt alternativ i EU-valet. Måtte detta beslut kritiseras i Granskningsnämnden, men det kommer för sent. Det bästa sättet att protestera mot SVT är att helt enkelt rösta på Piratpartiet i EU-valet.


Satsning för ett mer sekulärt USA

2014-04-02

Idag kom nyheten att Richard Dawkins Foundation och Secular Coalition for America går samman. Därmed ökar deras slagkraft än mer.

We at the Richard Dawkins Foundation are also excited to announce that we have joined the board of the Secular Coalition for America.

SCA amplifies the growing voice of the secular community in the corridors of power in Washington and beyond. The coalition brings together established groups of atheists, agnostics, humanists, freethinkers and other nontheistic Americans for visible, unified action to improve the civic situation of citizens with a naturalistic worldview. It is an essential group in which the Richard Dawkins Foundation is proud to be a part.

Robyn Blumner
Executive Director
Richard Dawkins Foundation

Utvecklingen i USA går framåt även om det är svårt att se det från svensk horisont. 2007 var det 15% i USA som inte trodde på någon gud. 2012 var det 20%.

Gruppen består av 67% män. 38% är mellan 18-29 år. 43 % har college examen, dvs betydligt högre än USAs vuxna befolkning (29%).

Samtidigt tror 14% av ateisterna på någon slags gud eller ”universell ande”. Och fler amerikaner tror inte det finns någon gud (7%), vilket är fler än som uppger sig vara ateister. Secular Coalition for America / Dawkins behövs verkligen i USA.

Källa Pew Research.


Vad menar SD med ”nedärvd essens”?

2014-03-03

Många säger att SD är ett rasistiskt parti. Även jag tycker mig ha funnit formuleringar i SDs program som verkar bevisa det. Men helt säker är jag inte, varför jag nu skrivit till SD och bett dem förklara vissa formuleringar i programmet.

Till Sverigedemokraterna

Generaldirektören Dan Eliassons klottrande på Försäkringskassans webb fick mig att börja läsa SDs program. Jag konstaterade att SD har många konkreta ståndpunkter som överensstämmer med mina, vilket jag också skrivit om i min blogg och i Facebook.

På Facebook föreslog någon att jag skulle läsa SDs programavsnitt om människan då det visar att SD är ett rasistiskt parti. I avsnittet läser jag:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är klart att denna formulering kan tolkas som rasistisk. Det styrks också av en intervju med Mattias Karlsson:

”Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.” (http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram)

Anser Mattias Karlsson att han har citerats rätt? Ger Politicos text en riktig bild av SDs uppfattning?

Jag delar SDs uppfattningen att det finns bättre och sämre kulturer.

Men vad menar Mattias Karlsson när han säger att människan inte i hög grad formas av miljö och sociala faktorer utan att det är en ”nedärvd essens” som styr formandet och att det t.ex. avgör människan förmåga till empati?

Vad är essens? Wikipeda skriver ”Utifrån essentialismen ska kultur och etnicitet ses som helt enskilda ämnen som har en fast relation till varandra. Födelseortens egenskaper förs vidare i arv genom nationalitet som bestämmer ens kultur. Kulturen avgör sedan ens etnicitet. Kortfattat blir människans tillhörighet och identitet något som bestäms redan vid födelseplatsen.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Essentialism) Är det den innebörden SD avser? Eller har SD utvecklat detta begrepp då det har så grundläggande betydelse för SDs människosyn?

Vad menas med att denna essens är ”nedärvd”? Menar SD att olika etniska grupper har ärvt olika essenser och därmed olika förmåga att vara empatiska?

Vilken vikt lägger SD på andra faktorer som inverkar på människors attityder till varandra, som ekonomiska förhållande, historisk bakgrund, familjestrukturer, utbildning?

Jag är mycket tacksam för ett svar som jag lovar att återge i sin helhet på min blogg och i Facebook.

Vänligen

Hans Iwan Bratt


Ge Dan Eliasson en reprimand

2014-03-03

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet, skriver alltid tankvärt. Nu tycker han i SvD att Försäkringskassans gd Dan Eliasson  bör ges en reprimand för sitt omdömeslösa sätt att kritisera Jimmie Åkesson.

”Problemen handlar i stället om var och hur Eliasson uttrycker sig. När han twittrar om den påfrestning åsynen av Åkesson medför för hans matsmältningsorgan så gör han det på Försäkringskassans hemsida. Därmed blandar han samman rollen som åsiktsfylld medborgare med rollen som företrädare för ett statligt verk.”

”Att Sverigedemokraterna (SD) nu kräver Eliassons avgång är heller inte förvånande. Ledande medlemmar i partiet har egna erfarenheter av att ha tvingats bort från jobbet på grund av sitt bloggande. Så var fallet när Kent Ekeroth 2006 blev av med sin oavlönade praktikplats på den svenska ambassaden i Tel Aviv. Enligt ambassadören gjorde sig Ekeroth omöjlig genom sitt privata bloggande och sitt medlemskap i en rörelse som ”samtliga svenska riksdagspartier anser är odemokratisk och främlingsfientlig” (Sydsvenskan 30.10.2006). Justitiekanslern beslutade senare att Utrikesdepartementet skulle ersätta Ekeroth med trettio tusen kronor.”

”Sedan är det detta med hur Eliasson uttrycker sig. Om det nu är så lätt att bli upprörd över vad SD står för, så borde han väl kunna finna något sakligt argument att leverera, i stället för sin magkänsla. En uppkastning är inte ett argument. Visserligen förekommer det på sina håll i twittervärlden en blandning av ogenomtänkta utbrott och torftigt språkbruk som för tankarna till en sorts ”Ring P1” för skrivkunniga. Men om nu en generaldirektör vill kommunicera med medborgarna och samtidigt måna om respekten för det ämbete han företräder, så borde han kanske låta någon stund gå mellan infall och utbrott. Låta kräkreflexerna gå över och sedan skriva något intelligent.”

”Om inte Eliasson och andra deltagare i den offentliga debatten redan har insett det, så finns här något för dem att lära sig: Det är så Sverigedemokraterna vinner insteg i den allmänna opinionen. Ju oftare man ersätter saklig debatt och principiellt underbyggda argument med politiskt korrekta magkänslor, desto mer tyngd ger man åt bilden av ett etablissemang som är oförmöget att vinna med blanka vapen.

Dessutom bidrar man till att ytterligare sänka nivån för det offentliga samtal som detta valår kan vara avgörande inte bara för vilka partier vi röstar på, utan också för i vilken grad vi alls väljer att rösta.”

Bauhn har givetvis helt rätt. Det viktiga är givetvis fadäsen att Dan Eliasson använder en statliga myndigheten för våldsamt angrepp på en person som dessutom sitter i Sveriges riksdag som företrädare för 339.610 personer. Den ansvarige minister har goda skäl att kritisera Eliasson.

Läs även Den kräkande generaldirektören ledde mig till SD.


Är Sverigedemokraterna rasister?

2014-03-01

Jag har läst SDs program här och där och ser att mycket stämmer med min egen uppfattning. Men så får jag tips att också läsa vad SD skriver om sin människosyn. Där står det

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.

https://sverigedemokraterna.se/manniskan/

Jag hittar sedan motiveringen för avsnittet

 Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.

http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram

Det måste tolkas som att SD menar att vissa kulturer är sämre för att människorna i området har mindre empatisk förmåga på grund en nedärvd essens.

Det klargör med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.


Den kräkande generaldirektören ledde mig till SD

2014-02-28

Den kräkande generaldirektören fick mig äntligen att läsa Sverigedemokraternas program. För det är klart ett det är sådana som Dan Eliasson och rabiata typer på vänsterkanten som gör att Sverigedemokraterna blir det parti valrörelsen kommer att handla om.

Det som fick generaldirektören att kräkas och dessutom berätta om det på sin myndighets webbsida var en debatt om vilka minnen Jimmie Åkesson har från sin barndom.

Per Nilsson, som varit lärare i Åkessons barndomstad, riktar ett våldsam angrepp mot Åkesson: ”Alla som bor i Sölvesborg vet att Jimmie Åkesson ljög i SVT-programmet Nyfiken på Partiledare. Det fanns inga invandrargäng i Falkvik i mitten av 1980-talet.” ”Jimmie Åkesson ljuger med beräkning, för att motivera ett politiskt engagemang..” ”Jimmie Åkessons lögner och selektiva minnesbilder häromkvällen hjälpte oss att minnas.”

Men debatten visade att Åkesson hade rätt. Det var en kraftig invandring till det område där Åkesson bodde, det kunde han tydligt visa med statistik. Det fanns en polarisering mellan mellan dem som bott länge i stan och de som invandrat. Det vitsordade också Per Nilsson.

Det kanske var därför generaldirektören mådde illa. Än en gång så har illa underbyggd kritik mot SD slagit tillbaka såväl mot arrangören SVT och de som älskar att hata SD.

SDs partiprogram är inte så illa. Fler bör läsa det. Jag håller inte med om allt, men det gäller även andra partiers program. Men SDs historia finns det anledning att titta närmare på.

Visst är det underligt att Åkesson inte kände vad det var för ett parti som han gick med i. Aftonbladet ger bakgrunden och vad som gällde när Åkesson valde parti.

Obs dock att det inte finns någon anledning att tro att ABs beskrivning är riktig. Tidningen hör ju till hatargruppen, så Wikipedia får komplettera.

Partiet bildades 1988. Anders Klarström var ordförande 1989-1995. Som tonåring var han nazist, vid 20 hotande han Hagge Geigert till livet och dömdes till dagsböter för det 1986. Ändå fick han vara kvar som ordförande ända till 1995!!!!

I valet 1994 fick SD några kommunal mandat, bland annat 2 i Höör. Ledande figurer började lämnade partiet. Mikael Jansson blev 1995 ordförande efter Klarström. Han kom från C till SD 1994. Under Janssons tid som ordförande tog partiet tydligare avstånd från politisk extremism, t.ex. förbjöds uniformliknande klädsel. Detta ledde till att partiet flerdubblade sin storlek.

Jimmie Åkesson gick med i partiet 1995. Han säger att han beställde material från partiet. Vad han fick vet inte jag men partiet var ju på den tiden inte så stolt över sitt förflutna. 1999 ställde SD upp i europavalet och fick 8.568 röster. I kyrkovalet 2001 fick SD flera mandat. Det året uteslöt flera medlemmar på högerkanten.

Åkesson valdes efter strid till ordförande 2005. Partisymbolen facklan ersattes med en blåsippa. Det skulle enligt Åkesson markera att partiet inte var detsamma som för 10–15 år sedan. I valet 2006 fick SD nästan 3%, 162.463 röster,i EU-valet 2009 3,27%, 103.584 röster och i valet 2010 fick SD 5,7% av rösterna

I valet 2010 fick SD 339610 röster. Den som vill att SD ska bli mindre, eller i vart fall inte större, bör fråga sig varför så många stöder dem. En annan fråga är hur många som kommer ändra sig när föraktet spyr över SD. Det kanske blir fler än jag som vill ta reda på vad SD står för idag.

Jag tycker, som så många andra, att det är ytterst märkligt att först Mikael Jansson och sedan Jimmie Åkesson vågade ta sig ann partiet 1994 med flera högerextremister på ledande positioner och dessutom i stort sätt utan pengar. Men på de 20 år som gått har SD förändrats radikalt.

Men partiets historia är vad det är. Även andra partier har sina historier. Maud Olofsson avtvingades 2010 ett löfte att redovisa Centerpartiets nazistiska bakgrund.

Vänsterpartiet är fortfarande fast i kommunismen. I det fallet handlar det inte om partiets historia. Det vill ju än i dag enligt partiprogrammet att landets alla företag ska förstatligas.

Nu ska jag fortsätta att läsa SDs program.


Lita inte på massmedia!

2014-02-24

Lita inte på massmedia. Journalisterna står LÅNGT till vänster om befolkningens politiska värderingar.

Miljöpartiet fick 2010 7% av rösterna. 2011 sympatiserade 42% av journalisterna med Mp. Inte konstigt att det står så mycket underligt i media.

Snarlika resultat gäller Vänsterpartiet. De fick 6% i valet 2010 och hade stöd av 16% av journalisterna 2011.

Med den enorma övervikten för Mp (6 gånger) och för V (2,7 gånger) så finns det inte många journalister som är sympatiska till riksdagens övriga partier.

Socialdemokraterna hade 2010 stöd av 31% av de röstande. Året efter hade (s) stöd av 14% av landets journalister.

Centerpartiet fick 7% i valet. Trots den starka centerpressen så var det bara hälften så många journalister, 4%, som gillade (c).

Folkpartiet fick också 7% i valet och hade stöd av ungefär lika många journalister 2011: 8%.

Moderaterna fick 30% i valet men stödet bland journalisterna var bara hälften så stort, 14%.

Sverigedemokraterna fick 5,7% och var inte med i undersökningen 2011, men stödet i media var troligen noll.

Förmodligen är situationen än värre än vad dessa siffror visar. De journalister som arbetar i den ”kolorerade veckopressen” och i facktidningar tror jag fördelar sina sympatier ungefär som befolkningen i övrigt. Har jag rätt så betyder det att det är än flera än 58% av journalisterna i dagspressen och SR/SVT som står mycket långt till vänster.

Det här betyder att de som väljer vad som ska tas upp i media, hur informationen ska vinklas och vilka som ska intervjuas avgörs av människor som i de allra flesta fall har en helt annan syn på samhället än mediakonsumenten. Medias bild är helt förvrängd.

Betyder detta att journalister medvetet lurar sina läsare och tittare? I många fall är det säkert så. De agerar mycket medvetet manipulativt för att stärka sitt politiska parti. Flertalet vänsterjournalister har säkert inte sådant uppsåt, men väljer helt naturligt att skriva om sådant de finner är intressant utifrån sina värderingar.

Det är extra allvarligt inom miljöområdet. Det är uppenbart att den internationella miljörörelsen börjar bli desperat. I USA har forskare gått samman i kampanjer där fakta döljs. I stället satsar man helt på att skrämmas. Detsamma gäller uppenbarligen i Sverige.

Den extrema övervikten för v+mp i media är givetvis mycket allvarligt detta valår. För de allra flesta av oss gäller det att varje gång man ser på SVT, hör på SR eller läser en dagstidningen vara medveten om att det journalisterna bakom nyheten har helt andra värderingar än flertalet röstande.

Källa: SOM-institutet


Transporter på väg är bättre än på räls

2014-02-01

Marknaden för transporter är kaotisk skriver LOs Transport och Svenska Naturskyddsföreningen – SNF på DN debatt:

Transportindustrin måste ges ett klimatansvar men också förutsättningar att leva upp till det. Marknaden nu präglas av kaotisk prisjakt, vilket ger negativa klimateffekter. Satsa på järnväg och inför vägavgifter och beställaransvar, skriver Svante Axelsson och Lars Lindgren. (DN 1400201)

Man kan lika gärna säga att transportmarknaden präglas av effektiv konkurrens som ger transportköparna lägre priser och effektivare logistik. För Transports medlemmar betyder det större löneutrymme och fler arbetsplatser att välja emellan.

Transport har dock lite rätt i sin klagan. Konkurrens ska vara just. Både utländska och svenska chaufförer ska följa gällande lagar. Farliga lastbilar och chaufförer ska stoppas.

Däremot finns det ingen anledning att kräva att utländska chaufförer som kör i Sverige då och då ska behöva följa svenska kollektivavtal. De som lever och skattar i andra länder och kan klara sig på lägre löner än de chaufförer som skattar i Sverige.

Det finns massor av människor som fått byta jobb när deras företag inte klarat konkurrensen. Det har skapar fler jobb i andra länder och sänkt våra levnadskostnader. Förr gällde det jobb i varuproduktionen men numera finns det konkurrens även inom tjänsteområdet, t.ex. telefonbaserade tjänster.

Transporter är ett lämplig område att utsätta för internationell konkurrens. Det ger lägre kostnader och driver på utvecklingen i de svenska transportföretagen.

Svante Axelsson kräver att allt i samhället ska underordnas ”klimathotet”.

För att förverkliga klimatmålen krävs det en entydig politik där klimathotet, steg för steg, överordnas en rad andra politiska mål i den svenska samhällsutvecklingen.

En avståndsbaserad vägavgift behövs som en ersättning för den samhällskostnad som inte betalas via dieselpriset. Det förbättrar balansen mellan kostnaden för lastbilstransporter och järnvägstransporter där staten kan laborera med de olika avgifterna så att mer gods tar tåget.

För att förverkliga målet är det också nödvändigt att utveckla ett beställaransvar där storkunder inom industri, handel och logistikföretag åläggs att använda socialt acceptabla och klimatsmarta transportlösningar utifrån de förutsättningar som erbjuds via moderniserad logistik, teknik och infrastruktur. Kunderna ska helt enkelt ha en lagstadgad skyldighet att använda de bästa och mest långsiktigt hållbara alternativen i den takt som de hållbara alternativen utvecklas.

Hotar klimatet oss? Det vi vet är att den globala marktemperaturen steg under ett per decennier men sedan stannat upp. Det mesta tyder på att värmen styrs i mindre grad av koldioxid i atmosfären. Det skrivs mer om risken för en avkylning beroende på minskad solenergi.

Om det skulle vara så att koldioxiden är ett allvarligt hot så kommer inte minskade utsläpp från Sverige betyda något över huvudtaget vad gäller klimatet.

Däremot skulle det bli en övergång från kostnadseffektiva bränslen till ökad byråkrati där myndigheter ska avgöra vad som för stunden är ”socialt acceptabla och klimatsmarta transportlösningar”. Det märks att åsikterna kommer från två socialistiska organisationer:  Transport och SNF.

Transporterna i Sverige står för över 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har regeringen som mål att vi ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta” 2030 och att Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Målen bygger på den välgrundade insikten att utsläppen av koldioxid måste krympa drastiskt om vi inte ska drabbas av en helt ohanterlig klimatkatastrof.

Transporternas utsläpp är begränsade och minskar. Någon övergång till ”fossiloberoende fordonsflotta” blir de inte på mycket länge. Nu sjunker priserna på olja, gas och kol över hela värden. Målet att Sverige ska vara ”klimatneutralt” 2050 bör ta bort. Ett viktigt skäl är att det inte kommer att uppnås och är därför vilseledande. Det är inte möjligt att bygga upp en kärnkraftskapacitet som kan klara ersättningen av all fossil energi. En övergång från billig fossil energi till annan produktion leder till enorm merkostnad för samhället med betydligt lägre levnadsstandard.

Trafikverkets förslag till infrastrukturplan bygger till exempel på prognoser för trafikutvecklingen fram till 2030 som inte tar klimatmålen på allvar. De leder till en lastbilstrafik som ökar med 58 procent, en sjöfart som ökar med 50 procent och en järnvägstrafik som växer med mer måttliga 39 procent.

Anledningen till att Trafikverket i sin plan räknar med ökad lastbilstrafik är att de vet att vägtransport oftast är mycket effektivare än tågtransporter. En i stort sätt total omläggning till räls leder till ökade kostnader. Företagen väljer det som är billigast och därför blir det per lastbil.

Artikelförfattarna anser att ”Det står redan klart att EU:s regelverk ger utrymme för åtgärder som kan styra upp de orimliga konkurrensvillkoren.” Däri har de säkert fel. EU-domstolen har krävt stopp till statliga subventioner till ”grön verksamhet” i Tyskland. Domstolen kommer säkert att stoppa regler i Sverige som försvårar för EU-medborgare att konkurrera här.

Det är svårt att förstå att Transport ställer sig bakom SNFs artikel. De bör ju vara klara över att om SNFs värderingar får genomslag blir transporterna dyrare. Redan idag priset i Sverige per liter högst i hela Europa. Ökar vägavgifterna och subventioneras rälstrafiken blir det färre jobb för Transports medlemmar.

Läs mer om fossila bränslen.


Höj fastighetsskatten!

2014-01-14

Gunnar Wetterberg är en av mina idoler. Han har vandrat en lång väg i den politiska terrängen sedan vi kom i kontakt första gången. Hur långt till vänster han var då kan jag inte säga, men nog var det mycket långt till vänster om kommunistpartiet. Nu är han nog vare sig vänster eller höger utan mer framom (som visionär) och bakom (som historiker).

Gunnar är satans kunnig och skriver så alla kan förstå. Även jag.

Nu gäller det bostadsskatten. Han skriver om ett nytt förslag till ändring av skatten på bostäder. Hyresrätter ska slippa den kommunala avgift som ersatt fastighetsskatten. Det ska finansieras genom att maxtaket för rot- och rutavdrag sänks.

”Men trots arbetslinjen är alliansens stora avtryck i bostadspolitiken att man gjort bostadsmarknaden mer trögrörlig. Främst genom avskaffad fastighetskatt och höjda flyttkostnader, men också genom att lokala alliansstyren ombildat allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter i stor skala.”

”Tanken att minska skatteskillnaderna mellan ägda och hyrda bostäder är god. Men eftersom nybyggda hyresrätter redan i dag slipper avgiften de första 15 åren lär effekterna på byggandet bli minimalt. Dessutom vore det ännu ett steg i fel riktning att sänka skatten på fastigheter och höja den på servicetjänster, om än på marginalen. Sverige sticker redan ut internationellt med låga skatter på fastigheter och höga skatter på tjänster.

Ett mycket bättre sätt att uppnå skatteneutralitet vore att höja skatten på villor och bostadsrätter. Fastigheter försvinner inte på grund av högre skatt, men servicejobb kan mycket väl göra det.

Regeringen borde sätta arbetslinjen framför särintresset villaägarna.”

Som boende i Danderyd med villa betald av inflationen under 70- och 80-talen så är det rimligt med en högre skatt om det säkert leder till fler och överkomliga hyresrätter.

Den omfattande avvecklingen av hyresrätter är en skandal. Hur sjutton ska ungdomar och de som flyttar till större städer kunna köpa en bostadsrätt och flytta hemifrån när de inte får fast jobb och kanske har taskiga betyg. Det är så man blir riktigt argsint.


Idiotiskt statligt stöd till homeopati!!!!

2014-01-14

Skatteverket har tagit ett häpnadsväckande beslut om att ge avdragsrätt för en rad behandlingar som inte har någon som helst positiv inverkan på hälsan, t.ex. rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, osteopati och floating rest.

Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.

Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter, eller elektroniska varianter av dessa,utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter.

Vad är enklare slag? Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

Även andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda.

Andra former för utövande av motion och annan friskvård är till exempel tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, profylaxkurser för blivande föräldrar och så kallad kontorsmassage.

I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

Förutom vanlig kroppsmassage kan det till exempel vara rosenterapi, akupunktur, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, osteopati och floating rest. Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård.

Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Klicka för att komma åt SKVM.2012.23_bokmarken.pdf


http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvard/motionannanfriskvard.4.18e1b10334ebe8bc80004376.html

Det har uppmärksammats av den utomordentlige Mats Reimer i Dagens Medicin

Homeopati, kinesiologi och zonterapi likställs i detta sammanhang med ”kontorsmassage”, alltså behandlingar som är avstressande eller syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i leder. Tarmsköljning och fjärrhealing anses dock vara över gränsen och är inte skattefri enligt TT-notisen. Google hittade dock tre terapeuter som låter påskina att distanshealing är klassad som friskvård av Skatteverket.

Märkligt nog räknas osteopati till de skattebefriade alternativen medan de snarlika behandlingsformerna naprapati och kiropraktik inte gör det. Tennis är OK, men inte golf. Folkdans är godkänt, medan körsång bara godtas om det sker på arbetsplatsen. Bowling och tai chi är innanför reglerna medan schack och friluftsliv är utanför.

TT har talat med Peter Ljungqvist, kansliråd på finansdepartementet, där man inte ser några skäl att justera inkomstskattelagen. ”Syftet är att skapa trivsel, samhörighet och en god psykisk och fysisk hälsa hos personalen på arbetsplatsen.”

Skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos brukar kontaktas av olika alternativterapeuter som vill ha förhandsbesked om deras behandlingar kan marknadsföras som skattesubventionerad friskvård, och verkets inställning är generös. ”Vi har inte uppfattat att Skatteverket ska ha synpunkter. Om folk upplever att de blir friskare av att göra de här grejerna, är det svårt för oss att bestrida det.”

Kollar man på de företag som samarbetar kring Friskvårdschecken är det ett stort spann av behandlingar som verkar ha godkänts av Skatteverket. Från tankefältterapi, via detox-fotbad till bioresonans.

Skulle den moderata riksdagsmotionen om BOT-avdrag vinna gehör lär än mer skattepengar vattna den alternativmedicinska myllan för att låta tusen blommor blomma. Riksdagsledamöterna Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg vill börja en försöksverksamhet med ”skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder” i sina hemlandsting Halland och Skåne.

Anne Marie Brodén (M) Thomas Finnborg (M)

Det ser alltså ut som galenskaperna startade i Borgs finansdepartement efter påtryckningar av Anne Marie Brodén (M) och Thomas Finnborg (M).

En växande vetenskap och beprövad erfarenhet gör att man nu praktiskt borde överväga möjligheten att se över förutsättningarna för att införa ett skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder som tillsammans med traditionell sjukvård kan användas i hälsoförebyggande syfte. Förslaget till konstruktionen har kallats BOT-avdrag och kan jämföras med det ROT-avdrag som finns för att reparera sitt hus eller ROT-avdraget för hushållsnära tjänster.

Motionärerna nämner också ett kulturavdrag, KUT. Detta förslag är fö det enda Brodén lyckats göra under ett helt riksdagsår.

För det första finns det inget vetenskapligt stöd för uppfattningen att alternativmedicinen generellt har någon positiv inverkan. Mycket är ren bluff. Annan alternativ behandling ger placebo-effekter, dvs det är inte behandlingen som påverkar utan behandlarens omvårdnad och engagemang som kan ge effekt.

Det finns många hål att stoppa skattepengar i. Detta är definitivt ett av de mest idiotiska.


Expressens ledare är toppen

2014-01-13

Jag gillar inte Expressen. Inte heller Aftonbladet. Jag beslöt mig för att aldrig köpa dessa blaskor mer för minst 20 år sedan. Och det har jag inte heller gjort.

Men så råkar jag surfa in på Expressens ledarsida då och då. Där skriver de skriver klokt, förståndigt, resonerande, förklarar bra varför de tycker som de gör.

Gång på gång ser jag att de tycker som jag. De är smarta på Expressen.

Nu är det Anna Dahlberg som skriver precis vad jag tycker. Bara bättre formulerat. Och lite rakare tänkt.

Migrationsfrågan är vår tids svåraste moraliska dilemma. Vi lever i en värld med avgrundsdjupa orättvisor och bottenlöst lidande. Människor dör på Medelhavet i brist på legala sätt att ta sig till Sverige och det eftertraktade permanenta uppehållstillståndet.

Man kan fråga sig med vilken rätt vi förnekar världens flyktingar möjligheten att ta sig hit utan att riskera livet och tvingas i händerna på människosmugglare.

Men om vi som enda västland tog bort detta hänglås skulle välfärdsstaten kollapsa. Bara i och omkring Syrien finns det miljontals flyktingar, varav många troligen inget hellre skulle önska än ett liv i trygghet i Sverige.

Det finns ingen som helst möjlighet att ens ordna fram bostäder till hundratusentals nyanlända om året. Redan i dag råder stor brist på bostäder och kommunplatser till de flyktingar som kommer. Vi skulle få ett Sverige fullt av kåkstäder, trångboddhet och trailer parks, och kommunernas budgetar skulle sprängas.

Visst är hon klok Anna. Hon tycker precis som jag.


2014-01-13

Vilken utmärkt ledare PM Nilsson skrivit i Expressen:

 PM Nilsson: Jan Hjärpe – islamisternas advokat

”Varför bortförklaras bomb efter bomb med fattigdom när det räckte med en misslyckad bilbomb i Nacka och ett mord på en fackföreningsman för att det svenska samhället skulle gå till fullskalig offensiv mot nynazismen? Varför tolereras fanatisk antisemitism i moskén när solkors anses vara hets mot folkgrupp? Och hur kan en uppburen professor som Jan Hjärpe jämföra förföljelsen av demokrater i 1800-talets Europa med kampen mot extrem islamism i dag? I sin artikel i SvD manar Hjärpe till ödmjukhet inför terroristernas anspråk. Det vore en klok politik att erkänna svaghet, skriver han. De polisiära åtgärderna, terrorlagarna, kriget mot terrorismen, anser han däremot vara en farlig politik. Hans omdömeslöshet bevisas kanske bäst av vad som hänt efter bombningarna. På bara en dryg vecka är alla identifierade, en doktor i kemi har gripits i Kairo, misstänkt för att ha tillverkat bomben. Fyra personer har gripits i Pakistan, misstänkta för samröre med attentatet, och polisen världen över jagar den förmodade hjärnan, en brittiskfödd man med rötter i Pakistan. Och före 7/7 har brittisk polis kunnat avvärja fyra väl förberedda attentat och sprängt två större al-Qaidaceller. ”


Skapa demokratiernas förbund (men kanske finns det redan…)

2013-11-20

Timbro inbjuder till ett panelsamtal 3 december, kl 18:00-19:00 hos Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm om behovet att ett demokratiernas förbund. Mannen bakom det utomordentliga förslaget är Mattias Sundin, folkpartist i Östergötland. Så här skriver Timbro i inbjudan:

Det finns ett starkt stöd för idén om ett brett internationellt samarbete, den idé som FN vilar på. Men samarbetssvårigheter med diktaturer och ineffektivitet hindrar FN från att fungera som det är tänkt. Rapporterna om korruption och ledningsproblem har varit många.
Finns det något alternativ? Hur skulle det se ut? I rapporten ”Demokratiernas förbund – de kommande hundra årens världssamfund” argumenterar rapportförfattaren Mathias Sundin för bildandet av ett Demokratiernas förbund. Denna internationella organisation skulle enbart bestå av demokratier och Sundin hävdar att denna har en mycket större potential till att säkra fred, välstånd och demokrati i världen, än FN.
Mathias Sundin har tidigare varit riksdagsledamot för Folkpartiet och motionerade då om införandet av ett Demokratiernas förbund.
Den tanken har jag varit inne på många gånger, t.ex. när man ser vilka länder som sitter i säkerhetsrådet och kommittén för de mänskliga rättigheterna. Men kanske finns det en sådan organisation Community of democracies där Maria Leissner är generalsekreterare.
Mathias Sundin kandiderar till riksdagen för Fp. Fler sådana kandidater och jag får gå med i Fp igen. Ett viktigt skäl är hans engagemang för personlig integritet. Se gärna hans utmärkta anförande i Riksdagen för en tid sedan.


Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

2013-11-20

2013-11-13

OljetankerHar läst statistik om förbrukningen av olja. Här är lite resultat.

Den en tunga industri har stort behov av olja t.ex., massa, papper, järn, stål, kemi.

Olja svarar för 5-10 procent av den totala kostnaden i den tunga basindustrin. Priset på olja är därmed viktigt för konkurrensförmågan.

Sveriges oljepris till industrin är högst inom hela OECD. Priset för 1.000 liter är ca 9.500 kr. I Tyskland är priset 4.900 kr. Ett annat exempel är Danmark 5.900 kr.

Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%.

Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder. I stort set hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

Mer finns på Klimatfakta.
http://klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen&#petroleum


%d bloggare gillar detta: